Search result for

increase

(104 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increase-, *increase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
increase[N] การเพิ่มขึ้น, See also: การงอกเงย, การขยาย, Syn. augmentation, enlargement, Ant. decrease, reduction
increase[N] จำนวนที่เพิ่มขึ้น
increase[VT] เพิ่ม, See also: เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Syn. enlarge, expand, extend, Ant. decrease, reduce
increase[VI] เพิ่ม, See also: เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Syn. enlarge, expand, extend, Ant. decrease, reduce
increase in[PHRV] ทำให้เพิ่มขึ้นในเรื่อง, See also: มากขึ้นในด้าน
increase to[PHRV] เพิ่มขึ้นเป็น
increase from[PHRV] ทำให้เพิ่มขึ้นจาก, See also: มากขึ้นจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition

English-Thai: Nontri Dictionary
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increase(vi) เพิ่มขึ้น,ทวี,เพิ่มพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
increase in cost of workingการเพิ่มค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increased longevityความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้น, ความมีอายุยืนขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
increased value and excess liabilities policyกรมธรรม์มูลค่าส่วนเกิน มีความหมายเหมือนกับ excess value policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Increaseมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Increase, Absoluteสูงจริงๆ [การแพทย์]
Increase, Markedมากกว่าปกติมาก [การแพทย์]
Increase, Relativeสูงแบบสัมพันธ์ [การแพทย์]
Increase, Slightมากกว่าปกติเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
Increase the pressure.เพิ่มแรงดัน Not Cancer (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
You'll increase his pain, but not enough to make a difference.คุณทำให้เขาเจ็บเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากพอที่จะทำให้แตกต่าง The Itch (2008)
Even increased aggression and risk-Taking.กระทั่งทำให้ก้าวร้าวมากขึ้น และชอบเสี่ยง Last Resort (2008)
Conduct door-to-door searches. Increase your presence in the town.เพิ่มการตรวจตราในเมืองให้มากขึ้น The Mark of Nimueh (2008)
Everyday for two hours, you have to increase your lung capacity by exercising day and night.พวกคุณต้องหาเวลาสักวันละ 2 ชม.เช้า-เย็น ในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอด Beethoven Virus (2008)
The people's anger towards the king will increase.ประชาชนต่างจะยิ่งโกรธแค้นพระราชามากยิ่งขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
Increase magnification eight time.ขยายภาพเป็นแปดเท่า Body of Lies (2008)
The human specie has increased excessively.เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถูกแพร่ออกไปมากมายจนล้นขนาด Death Note: L Change the World (2008)
By the excessive increase of humans, earth is now at peril.ตอนนี้ประชากรโลกเพิ่มพูนขยายมากจนล้น โลกเรากำลังเข้าขั้นย้ำแย่ Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
increaseAccidents have increased in number.
increaseAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
increaseAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
increaseAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
increaseAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
increaseAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
increaseAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
increaseAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
increaseAs the demand increases, prices go up.
increaseBus service must be increased in frequency.
increaseBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
increaseCrime is certainly on the increase in many of our big cities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญภาพ[N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เร่งเครื่อง[V] increase speed, See also: go faster, step on, Ant. เบาเครื่อง, Example: พี่เร่งเครื่องตามรถคันหน้าไปติดๆ หลังจากที่รถคันนั้นขับปาดหน้าผ่านไป, Thai definition: บังคับเครื่องให้เร็วหรือแรงขึ้น
ขยายสาขา[V] increase the number of branches, Example: บริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นขยายสาขาเข้าสู่ตลาดของเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: กระจายส่วนย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แผ่ออกไปในบริเวณต่างๆ มากขึ้น
มากขึ้น[V] increase, Syn. เยอะขึ้น, เพิ่มขึ้น, Ant. น้อยลง, Example: จำนวนคนที่อยู่ในห้องประชุมมากขึ้นเรื่อยๆ
ขยายอำนาจ[V] increase power, See also: extend power, expand power, Syn. แผ่อำนาจ, Example: อังกฤษและฝรั่งเศสต่างมุ่งขยายอำนาจจากชายฝั่งพม่าและโคชินจีนขึ้นเหนือจนมาบรรจบประจันหน้ากันในการล่าอาณานิคม
เพิ่มมากขึ้น[V] increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพิ่มจำนวน[V] increase, See also: grow, multiply, build up, Syn. เพิ่ม, Example: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว, Thai definition: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
เพิ่มเติม[V] add, See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach, Syn. เพิ่ม, เสริมเติม, เสริมเพิ่ม, Example: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่, Thai definition: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
ขึ้นราคา[V] raise the price, See also: increase the price, Syn. เพิ่มราคา, Ant. ลดราคา, Example: พ่อค้าขึ้นราคาสินค้าอีกครั้งก่อนจะสิ้นปี, Thai definition: เพิ่มราคาให้มากขึ้นกว่เดิม
ขึ้น[V] increase, See also: raise, go up in price, Syn. เพิ่ม, Ant. ลด, Example: เจ้าของร้านขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนมาสูงกว่าที่เคยเป็น, Thai definition: เพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn-toēptō) EN: grow up ; develop ; grow ; increase   FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into   FR: se développer
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun rākhā) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices   FR: hausse des prix [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion   FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มค่าจ้าง[n. exp.] (kān phoēm khājāng) EN: wage increase   FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm khā røila) EN: percentage increase   
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēmkheun) EN: increase   FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng phon kamrai) EN: increase in profit   
การเพิ่มประสิทธิภาพ[n. exp.] (kān phoēm prasitthiphāp) EN: increase in efficiency   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCREASE    IH2 N K R IY1 S
INCREASE    IH1 N K R IY2 S
INCREASED    IH2 N K R IY1 S T
INCREASED    IH1 N K R IY2 S T
INCREASES    IH2 N K R IY1 S AH0 Z
INCREASES    IH1 N K R IY0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
increase    (n) (i1 ng k r ii s)
increase    (v) (i1 n k r ii1 s)
increased    (v) (i1 n k r ii1 s t)
increases    (n) (i1 ng k r ii s i z)
increases    (v) (i1 n k r ii1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckanstieg {m}increase in pressure [Add to Longdo]
Kapitalerhöhung {f} | Kapitalerhöhungen {pl}increase of capital | increases of capital [Add to Longdo]
Kostenanstieg {m}increase of costs [Add to Longdo]
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency [Add to Longdo]
Preiserhöhung {f}increase in price [Add to Longdo]
Steigerung {f} | Steigerung der Produktion | Steigerung des Absatzesincrease | increase in production | increase in sales [Add to Longdo]
Wertsteigerung {f}; Wertzuwachs {m}increase in value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
コストアップ[, kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
ステップアップ[, suteppuappu] (n,vs) step-up; advance; progress; increase [Add to Longdo]
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest) [Add to Longdo]
ベースアップ[, be-suappu] (n,vs) salary increase (wasei [Add to Longdo]
ベア(P);ベアー[, bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增产[zēng chǎn, ㄗㄥ ㄔㄢˇ, / ] increase production [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] increase; sprout [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高速化[こうそくか, kousokuka] increase in speed, acceleration [Add to Longdo]
高度化[ぽうどか, poudoka] to increase speed (vs) [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase [Add to Longdo]
負荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increase \In*crease"\, v. i. [imp. & p. p. {Increased}; p. pr. &
   vb. n. {Increasing}.] [OE. incresen, encresen, enrescen, OF.
   encreistre, fr. L. increscere; pref. in- in + crescere to
   grow. See {Crescent}, and cf. {Decrease}.]
   [1913 Webster]
   1. To become greater or more in size, quantity, number,
    degree, value, intensity, power, authority, reputation,
    wealth; to grow; to augment; to advance; -- opposed to
    {decrease}.
    [1913 Webster]
 
       The waters increased and bare up the ark. --Gen.
                          vii. 17.
    [1913 Webster]
 
       He must increase, but I must decrease. --John iii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       The heavens forbid
       But that our loves and comforts should increase,
       Even as our days do grow!       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To multiply by the production of young; to be fertile,
    fruitful, or prolific.
    [1913 Webster]
 
       Fishes are more numerous or increasing than beasts
       or birds, as appears by their numerous spawn. --Sir
                          M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) To become more nearly full; to show more of the
    surface; to wax; as, the moon increases.
    [1913 Webster]
 
   {Increasing function} (Math.), a function whose value
    increases when that of the variable increases, and
    decreases when the latter is diminished; also called a
    {monotonically increasing function}.
 
   Syn: To enlarge; extend; multiply; expand; develop; heighten;
     amplify; raise; enhance; spread; aggravate; magnify;
     augment; advance.
 
   Usage: To {Increase}, {Enlarge}, {Extend}. Enlarge implies to
      make larger or broader in size. Extend marks the
      progress of enlargement so as to have wider
      boundaries. Increase denotes enlargement by growth and
      internal vitality, as in the case of plants. A kingdom
      is enlarged by the addition of new territories; the
      mind is enlarged by knowledge. A kingdom is extended
      when its boundaries are carried to a greater distance
      from the center. A man's riches, honors, knowledge,
      etc., are increased by accessions which are made from
      time to time.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increase \In*crease"\, v. t.
   To augment or make greater in bulk, quantity, extent, value,
   or amount, etc.; to add to; to extend; to lengthen; to
   enhance; to aggravate; as, to increase one's possessions,
   influence.
   [1913 Webster]
 
      I will increase the famine.       --Ezek. v. 16.
   [1913 Webster]
 
      Make denials
      Increase your services.         --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increase \In"crease\ (?; 277), n. [OE. encres, encresse. See
   {Increase}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. Addition or enlargement in size, extent, quantity, number,
    intensity, value, substance, etc.; augmentation; growth.
    [1913 Webster]
 
       As if increase of appetite had grown
       By what it fed on.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For things of tender kind for pleasure made
       Shoot up with swift increase, and sudden are
       decay'd.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is added to the original stock by augmentation
    or growth; produce; profit; interest.
    [1913 Webster]
 
       Take thou no usury of him, or increase. --Lev. xxv.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       Let them not live to taste this land's increase.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Progeny; issue; offspring.
    [1913 Webster]
 
       All the increase of thy house shall die in the
       flower of their age.         --1 Sam. ii.
                          33.
    [1913 Webster]
 
   4. Generation. [Obs.] "Organs of increase." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Astron.) The period of increasing light, or luminous
    phase; the waxing; -- said of the moon.
    [1913 Webster]
 
       Seeds, hair, nails, hedges, and herbs will grow
       soonest if set or cut in the increase of the moon.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Increase twist}, the twixt of a rifle groove in which the
    angle of twist increases from the breech to the muzzle.
 
   Syn: Enlargement; extension; growth; development; increment;
     addition; accession; production.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 increase
   n 1: a quantity that is added; "there was an addition to
      property taxes this year"; "they recorded the cattle's gain
      in weight over a period of weeks" [syn: {addition},
      {increase}, {gain}]
   2: a change resulting in an increase; "the increase is scheduled
     for next month" [ant: {decrease}, {drop-off}, {lessening}]
   3: a process of becoming larger or longer or more numerous or
     more important; "the increase in unemployment"; "the growth
     of population" [syn: {increase}, {increment}, {growth}] [ant:
     {decrease}, {decrement}]
   4: the amount by which something increases; "they proposed an
     increase of 15 percent in the fare" [syn: {increase},
     {increment}] [ant: {decrease}, {decrement}]
   5: the act of increasing something; "he gave me an increase in
     salary" [syn: {increase}, {step-up}] [ant: {decrease},
     {diminution}, {reduction}, {step-down}]
   v 1: become bigger or greater in amount; "The amount of work
      increased" [ant: {decrease}, {diminish}, {fall}, {lessen}]
   2: make bigger or more; "The boss finally increased her salary";
     "The university increased the number of students it admitted"
     [ant: {decrease}, {lessen}, {minify}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inc
 
 1. (kıs.) inclosure, inclusive, income, in- corporated, increase.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top