ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จัดการ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดการ-, *จัดการ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
วิชาหลักการจัดการ(n, phrase) Principles of Management

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดการ(v) manage, See also: deal, handle, arrange, take charge of, Syn. จัดแจง, สั่งงาน, ควบคุมงาน, Example: คุณรออยู่นี่ก่อน เดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องเอกสารก่อนนะ, Thai Definition: ทำให้เป็นดังต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัดการก. สั่งงาน, ควบคุมงาน, ดำเนินงาน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take it.ฉันจัดการเอง 0-8-4 (2013)
The enemy! Come on, let's get him!ข้าศึก เร็วเข้า จัดการมัน The Great Dictator (1940)
I've arranged for a demonstration. It will only take two minutes.ผมจัดการทดสอบ มันจะใช้เวลาไม่กี่นาที The Great Dictator (1940)
That's my department. I'll attend to that. This way.หน้าที่ผม ผมจัดการเอง The Great Dictator (1940)
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล The Great Dictator (1940)
- Let's kill the louse!- ไปจัดการหนูสกปรกกัน The Great Dictator (1940)
First Napaloni must remove his troops.สิ่งแรกที่ต้องทำ คือจัดการทหารของ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Let me handle this. Here he comes.ให้ฉันจัดการนี้ที่นี่เขามา Pinocchio (1940)
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย Pinocchio (1940)
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ Rebecca (1940)
My name's Crawley. I manage the estate for Maxim.ผมชื่อครอว์ลี่ย์ เป็นคนคอยจัดการเรื่องทรัพย์สินให้เเม็กซิม Rebecca (1940)
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดการ[jatkān] (v) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope  FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address(vt) จัดการปัญหา
administer(vi) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer(vt) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
approach(vt) ปฎิบัติต่อ, See also: จัดการ
arrange about(phrv) วางเเผนเรื่อง, See also: จัดการเรื่อง
arrange for(phrv) จัดการเกี่ยวกับ
be in charge of(idm) จัดการ, See also: ดูแล, รับผิดชอบ
bring someone to grips with something(idm) จัดการกับสิ่งที่ยุ่งยาก, Syn. come to, get to
brush aside(phrv) จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)
brush away(phrv) จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt., vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive
arrange(อะเรนจฺ') vt., vi. จัด, จัดการ, เตรียม, เตรียมการ, ปรึกษา, ไกล่เกลี่ย, ปรับปรุง, ตกลง, กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust, Ant. disarrange
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด, การจัดการ, ภาวะที่ถูกจัด, ลักษณะการจัด, การตระเตรียม, เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan, preparation, Ant. disarrangement
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม, เชื่องช้า, เคอะเขิน, เก้งก้าง, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี, อึดอัดใจ, อันตราย, ยากที่จะจัดการได้, ไม่สะดวก, ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย, ผู้จัดการร้านเสริมสวย

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ, การปกครอง, การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ปกครอง
arrange(vi, vt) จัดการ, เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ, การเตรียม, การเตรียมการ
cope(vi) สู้, ต่อสู้, รับมือ, จัดการ
deal(n) การซื้อขาย, การตกลง, การติดต่อ, การจัดการ, ส่วนใหญ่
deal(vi, vt) เกี่ยวข้อง, ติดต่อด้วย, จำหน่าย, แจก, แบ่งปัน, ปฏิบัติ, ค้าขาย, จัดการ
despatch(vt) ส่ง, เดินหนังสือ, รีบทำ, จัดการ, ฆ่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
as arranged(n, vt) จัดการ, See also: A. 1, Syn. 1

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
対処[たいしょ, taisho] (n, vt) จัดการ, รับมือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
手掛ける[てがける, tegakeru] TH: จัดการ  EN: to handle
手掛ける[てがける, tegakeru] TH: จัดการดูแล  EN: to manage
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] TH: จัดการ
扱う[あつかう, atsukau] TH: จัดการ  EN: to handle
臨む[のぞむ, nozomu] TH: จัดการ  EN: to deal with

German-Thai: Longdo Dictionary
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
Führung(n) |die, pl. Führungen| การจัดการ, See also: das Management
in Angriff nehmenเริ่มจัดการ, เริ่มลงมือ เช่น Der Arzt nimmt gleich die Operation in Angriff.; Der Ingenieur will nun den Bauplan in Angriff nehmen., See also: beginnen
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน, โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich
handhabbar(adj) ซึ่งใช้ง่ายสะดวก, ซึ่งถูกจัดการได้ง่าย เช่น Das Mono-Headset ist leicht und angenehm handhabbar für den täglichen Gebrauch.

French-Thai: Longdo Dictionary
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top