ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pliability

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pliability-, *pliability*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pliability[じゅうなんせい] (n ) การยืดหยุ่น
See also: S. elastic,

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliability    (n) plˌaɪəbˈɪlɪtiː (p l ai2 @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pliability \Pli`a*bil"i*ty\, n.
   The quality or state of being pliable; flexibility; as,
   pliability of disposition. "Pliability of movement." --Sir W.
   Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pliability
   n 1: the property of being easily bent without breaking [syn:
      {bendability}, {pliability}]
   2: adaptability of mind or character; "he was valued for his
     reliability and pliability"; "he increased the leanness and
     suppleness of the organization" [syn: {pliability},
     {pliancy}, {pliantness}, {suppleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top