Search result for

capture

(75 entries)
(0.0792 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capture-, *capture*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capture    [VT] เข้าครอบครองที่ดิน, Syn. occupy, conquer
capture    [VT] จับกุม, Syn. seize, take, apprehend

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capture๑. การแทนธาตุเวเลนซีต่ำ๒. ธารหลงแม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capture and seizureการจับกุมและยึดเอา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Capture at seaการริบเรือเชลย [TU Subject Heading]
Capture, (date)การยึด, (ปี) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captureWe captured cicadas with a net.
captureAnne lived in terror of capture by Nazis.
captureKate captured the hearts of her classmates.
captureThe old man captured a big fish.
captureThe rebel was ultimately captured and confined to jail.
captureThe hunters captured the wild animal with a strong rope net.
captureI captured butterflies with a net.
captureThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
captureWe captured the thief.
captureThe artist captured the charm of the lady.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
recapture(รีแคพ'เชอะ) vt.,n. (การ) จับอีก,จับซ้ำ,ประสบอีก,ยึดกลับคืน,รำลึก,ระลึก, Syn. retake,recall

English-Thai: Nontri Dictionary
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
capture(vt) จับกุม,เข้ายึด,จับขัง,ตีได้
recapture(vt) ยึดกลับคืน,เอาคืน,รำลึก,จับซ้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ายึดครอง    [V] seize, See also: capture, Syn. ยึดครอง, Ant. ปลดปล่อย, Example: รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองฮังการีในปีค.ศ.1956, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
กินเมือง    [V] govern a town, See also: capture a town, rule the town, administer a country, Syn. ครองเมือง, Example: พระยาวชิรปราการกินเมืองกำแพงเพชร, Thai definition: ปกครองเมือง
จับเป็น    [V] capture alive, See also: catch alive, seize alive, Ant. จับตาย, Example: ตำรวจต้องการจับเป็นคนร้ายในคดีนี้มาให้ได้, Thai definition: จับตัวมาให้ได้โดยไม่ให้ฆ่า
จับตาย    [V] capture dead, See also: catch dead, seize dead, Ant. จับเป็น, Example: ตามประวัติ เขาเคยเป็นมือปืนรับจ้าง แต่ในที่สุดก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตาย, Thai definition: จับตัวมาให้ได้แม้ว่าจะต้องฆ่า
จับกุม    [V] arrest, See also: capture, seize, catch, Syn. จับ, จับตัว, ยึดตัว, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือได้, Thai definition: จับยึดตัวเอาไว้
จับตัว    [V] capture, See also: catch, seize, arrest, Syn. จับ, จับกุม, จับกุมตัว, Ant. ปล่อยตัว, Example: จนป่านนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp   FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ได้ตัว[v. exp.] (dāi tūa) EN: seize ; arrest ; capture   
จับ[v.] (jap) EN: arrest s.o.   FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จับตาย[v. exp.] (jap tāi) EN: capture dead   
กวาดต้อน[v.] (kwāttøn) EN: be captured and herded   
รวบ[v.] (rūap) EN: arrest ; catch ; seize ; capture   
ตามหา[v. exp.] (tām hā) EN: look for someone ; capture   FR: capturer
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller   FR: conquérir le marché

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTURE    K AE1 P CH ER0
CAPTURED    K AE1 P CH ER0 D
CAPTURES    K AE1 P CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capture    (v) (k a1 p ch @ r)
captured    (v) (k a1 p ch @ d)
captures    (v) (k a1 p ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlagen {n} (Schach) | Schlagen {n} im Vorübergehencapture | capturing in passing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
キャプチャデバイス[, kyapuchadebaisu] (n) {comp} capture device [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[, kyapuchabaffa] (n) {comp} capture buffer [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[, sukuri-nkapucha-] (n) {comp} screen capture [Add to Longdo]
スクリーンキャプチャ[, sukuri-nkyapucha] (n) {comp} screen capture [Add to Longdo]
ビデオキャプチャ[, bideokyapucha] (n) {comp} video capture [Add to Longdo]
ビデオキャプチャーボード[, bideokyapucha-bo-do] (n) {comp} video capture board [Add to Longdo]
引っ捕らえる[ひっとらえる, hittoraeru] (v1) to arrest; to capture; to seize [Add to Longdo]
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] (n) {comp} screen capture [Add to Longdo]
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] (n) {comp} screen capture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捉取图像[zhuō qǔ tú xiàng, ㄓㄨㄛ ㄑㄩˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] capture image [Add to Longdo]
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, ] capture enemy personnel (for intelligence purposes) [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] capture [Add to Longdo]
缴获[jiǎo huò, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] capture; seize [Add to Longdo]
虏获[lǔ huò, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] capture (people) [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] capture; step on [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs) [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture [Add to Longdo]
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture [Add to Longdo]
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] screen capture [Add to Longdo]
取り込む[とりこむ, torikomu] to capture [Add to Longdo]
補そく[ほそく, hosoku] capture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capture \Cap"ture\, n. [L. capture, fr. caper to take: cf. F.
   capture. See {Caitiff}, and cf. {aptive}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of seizing by force, or getting possession of by
    superior power or by stratagem; as, the capture of an
    enemy, a vessel, or a criminal.
    [1913 Webster]
 
       Even with regard to captures made at sea.
                          --Bluckstone.
    [1913 Webster]
 
   2. The securing of an object of strife or desire, as by the
    power of some attraction.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing taken by force, surprise, or stratagem; a prize;
    prey.
 
   Syn: Seizure; apprehension; arrest; detention.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capture \Cap"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Captured}; p. pr. & vb.
   n. {Capturing}.]
   1. To seize or take possession of by force, surprise, or
    stratagem; to overcome and hold; to secure by effort.
    [1913 Webster]
 
   2. to record or make a lasting representation of (sound or
    images); as, to capture an event on videotape; the artist
    captured the expression of grief on his face.
    [PJC]
 
   3. (Games) to take control of, or remove from play; as, to
    capture a piece in chess.
    [PJC]
 
   4. to exert a strong psychological influence on; as, to
    capture the heart of a maiden; to capture the attention of
    the nation.
    [PJC]
 
   5. (Computers) to record (data) in a computer-readable form;
    as, to capture a transaction in a database.
    [PJC]
 
       Her heart is like some fortress that has been
       captured.               --W. Ivring.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capture
   n 1: the act of forcibly dispossessing an owner of property
      [syn: {capture}, {gaining control}, {seizure}]
   2: a process whereby a star or planet holds an object in its
     gravitational field
   3: any process in which an atomic or nuclear system acquires an
     additional particle
   4: the act of taking of a person by force [syn: {capture},
     {seizure}]
   5: the removal of an opponent's piece from the chess board
   v 1: succeed in representing or expressing something intangible;
      "capture the essence of Spring"; "capture an idea"
   2: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
     hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
     {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
     {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]
   3: succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We
     finally got the suspect"; "Did you catch the thief?" [syn:
     {get}, {catch}, {capture}]
   4: bring about the capture of an elementary particle or
     celestial body and causing it enter a new orbit; "This
     nucleus has captured the slow-moving neutrons"; "The star
     captured a comet"
   5: take possession of by force, as after an invasion; "the
     invaders seized the land and property of the inhabitants";
     "The army seized the town"; "The militia captured the castle"
     [syn: {appropriate}, {capture}, {seize}, {conquer}]
   6: capture as if by hunting, snaring, or trapping; "I caught a
     rabbit in the trap today" [syn: {capture}, {catch}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top