Search result for

harvest

(88 entries)
(0.2142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harvest-, *harvest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harvest[N] การเก็บเกี่ยว
harvest[VI] เก็บเกี่ยว
harvest[N] ผลผลิต, See also: ผล, Syn. crop, produce, yield
harvest[N] ฤดูเก็บเกี่ยว
harvester[N] เครื่องเกี่ยว, See also: เครื่องมือเก็บเกี่ยว, Syn. harvesting machinery
harvester[N] ผู้เก็บเกี่ยว, See also: คนเกี่ยว, Syn. farm hand worker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harvest(ฮาร์'เวสทฺ) n. ฤดูเก็บเกี่ยว,ผลเก็บเกี่ยว,การเก็บเกี่ยว,ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้,ผลพันธุ์,ผล,ดอกผล,vt. เก็บเกี่ยว,เก็บผล,ได้ผล,ได้รับ vi. เก็บเกี่ยว, Syn. result,produce
harvest homeฤดูเก็บเกี่ยว,ผลเก็บเกี่ยวกลับบ้าน
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
harvester(ฮาร์'เวสเทอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว,ผู้ได้รับดอกผล, Syn. reaper
harvestmann. ผู้เก็บเกี่ยว. แมลงขายาว, Syn. daddylonglegs

English-Thai: Nontri Dictionary
harvest(n) การเก็บเกี่ยว,การเกี่ยวข้าว,พืชผล,ผล,ฤดูเก็บเกี่ยว
harvest(vt) เก็บเกี่ยว,เกี่ยวข้าว,เก็บผล,ได้ผล
harvester(n) ผู้เก็บเกี่ยว,คนเกี่ยวข้าว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harvestingการเก็บเกี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Harvestingการเก็บเกี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Harvestingการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Harvesting machineryเครื่องมือเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Harvesting Timeฤดูการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What? Something I read about the danger of harvesting planets.ฉันเคยอ่านเจออันตราย ของการเก็บเกี่ยวมา Dead Space: Downfall (2008)
They are bringing in the harvest.พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
It's harvest time!ได้เวลาหากินแล้วสินะ The Moment of Truth (2008)
We barely have enough food as it is, and if Kanen takes our harvest, our children won't live to see another summer.อาหารก็มีอยู่ไม่มาก และถ้าเคเน็นเอาอาหารของเราไปอีก พวกเด็กๆก็อาจจะตายก็ได้ The Moment of Truth (2008)
Those of you who don't starve to death will face him again next harvest and the harvest after that.พวกเจ้าจะยอมอดตาย จะต้องต่อสู้ยังงี้เพื่อแลกกับชีวิตไปเรื่อยๆงั้นหรอ The Moment of Truth (2008)
Madam Secretary, we brought in several specialists to analyze the tissue samples we harvested from the being.ท่านรัฐมนตรี เราได้นำผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามา ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล Home (2009)
How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?จะมีความเป็นธรรมและ ความเท่าเทียมได้อย่างไร? ระหว่างคนที่มีเพียงสองมือใช้ทำงาน กับคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักร และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ? Home (2009)
They were on an exploratory mission to harvest Energon, the life blood of our race.ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งเดียว ขุมพลังเอเนอร์จอน นั่นเป็นสิ่งบันดาลพลังชีวิตแก่พวกข้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It harvests Energon by destroying suns.ที่จะเก็บเกี่ยว เอเนอร์จอน โดยทำลายดวงอาทิตย์ทิ้งไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And they set out in the Universe seeking distant suns to harvest.พวกเค้าออกตระเวณจักวาล หาดวงอาทิตย์ไกลโพ้นเพื่อเก็บเกี่ยว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- It is ... a harvest pie. Is that something you created on the farm?คุณยังทำฟาร์มอะไรอยู่หรือ \\\\\\\\ ไม่ Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harvestA festival is held at the rice harvest.
harvestA poor rice harvest will get us into real trouble.
harvestA spell of fine weather enabled us to get the harvest in safely.
harvestBecause of the poor harvest, wheat prices have gone up in the last six months.
harvestFertile soil is indispensable for a good harvest.
harvestHe didn't offered thanks for the good harvest.
harvestI began driving our tractor when I was 12 years old to help my father out at harvest time.
harvestIn the fall we harvest our summer crops.
harvestLook, today was 'sea harvest' so let's go forage for edible plants tomorrow!
harvestShe reaped a rich harvest from her study abroad.
harvestShe watched the harvest gathered and the apples picked.
harvestSome day you will have to reap the harvest of your own sowing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บเกี่ยว[V] harvest, See also: reap, gather, Example: ในฤดูทำนา ชาวนาจะมีงานทำตลอด แต่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวนาก็ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งแน่นอน, Thai definition: เก็บรวบรวมพืชผล
เกี่ยวข้าว[V] harvest, See also: reap, mow, Example: ล้วนได้สอนให้ปุ้มทำสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น สอนให้เกี่ยวข้าว ว่ายน้ำ, Thai definition: ใช้เคียวเหนี่ยวรั้งต้นข้าว
เกี่ยว[V] reap, See also: harvest, mow, cut down, Syn. เก็บเกี่ยว, Example: ชาวชนบทที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ จะต้องกลับบ้านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อไปเกี่ยวข้าวในหน้านา, Thai definition: ตัดด้วยเคียวหรือของมีคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงแขก[n. exp.] (kān longkhaēk) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time   
เก็บเกี่ยว[v.] (kepkīo) EN: harvest ; reap ; gather   FR: moissonner ; récolter
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: reap ; harvest ; mow ; cut down   FR: couper ; faucher ; moissonner
เกี่ยวข้าว[v. exp.] (kīokhāo) EN: harvest rice ; reap the rice ; mow   FR: faire la moisson ; moissonner (le riz) ; faucher (le riz) ; récolter le riz
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARVEST    HH AA1 R V AH0 S T
HARVESTS    HH AA1 R V AH0 S T S
HARVESTS    HH AA1 R V AH0 S S
HARVESTS    HH AA1 R V AH0 S
HARVESTED    HH AA1 R V AH0 S T AH0 D
HARVESTER    HH AA1 R V AH0 S T ER0
HARVESTERS    HH AA1 R V AH0 S T ER0 Z
HARVESTING    HH AA1 R V AH0 S T IH0 NG
HARVESTABLE    HH AA1 R V AH0 S T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harvest    (v) (h aa1 v i s t)
harvests    (v) (h aa1 v i s t s)
harvested    (v) (h aa1 v i s t i d)
harvester    (n) (h aa1 v i s t @ r)
harvesters    (n) (h aa1 v i s t @ z)
harvesting    (v) (h aa1 v i s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernte {f}; Lese {f}; Ausbeute {f}; Ertrag {m} | Ernten {pl} | Einbringen der Ernteharvest | harvests | harvest home [Add to Longdo]
Erntedankfest {n}harvest festival [Add to Longdo]
Erntefest {n}; Erntedankfest {n}harvest home [Add to Longdo]
Erntezeit {f}harvest time [Add to Longdo]
Herbstmond {m}harvest moon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
りんご摘み;林檎摘み[りんごつみ, ringotsumi] (n) (obsc) picking apples; harvesting apples [Add to Longdo]
コンバイン[, konbain] (n) (abbr) (See コンバインハーベスター) combine; combine harvester; (P) [Add to Longdo]
コンバインハーベスター[, konbainha-besuta-] (n) combine harvester [Add to Longdo]
ハーベスター[, ha-besuta-] (n) harvester [Add to Longdo]
ハーベスト;ハーヴェスト[, ha-besuto ; ha-vesuto] (n,vs) harvest [Add to Longdo]
ポストハーベスト[, posutoha-besuto] (n) post-harvest [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
稲荷[いなり, inari] (n) (1) (See 稲魂) Inari (god of harvests, Uka-no-Mitama); (2) Inari shrine; Fushimi Inari shrine (in Kyoto); (3) (See 狐・1) fox (said to be messengers of Inari); (4) (See 油揚げ・1) fried tofu (said to be a favourite food of foxes); (5) (abbr) Inari-zushi; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收成[shōu chéng, ㄕㄡ ㄔㄥˊ, ] harvest [Add to Longdo]
收获节[shōu huò jié, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] harvest festival [Add to Longdo]
谷神[gǔ shén, ㄍㄨˇ ㄕㄣˊ, / ] harvest God [Add to Longdo]
茬口[chá kǒu, ㄔㄚˊ ㄎㄡˇ, ] harvested land left for rotation; an opportunity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harvest \Har"vest\, v. t. [imp. & p. p. {Harvested}; p. pr. &
   vb. n. {Harvesting}.]
   To reap or gather, as any crop.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harvest \Har"vest\ (h[aum]r"v[e^]st), n. [OE. harvest, hervest,
   AS. h[ae]rfest autumn; akin to LG. harfst, D. herfst, OHG.
   herbist, G. herbst, and prob. to L. carpere to pluck, Gr.
   karpo`s fruit. Cf. {Carpet}.]
   1. The gathering of a crop of any kind; the ingathering of
    the crops; also, the season of gathering grain and fruits,
    late summer or early autumn.
    [1913 Webster]
 
       Seedtime and harvest . . . shall not cease. --Gen.
                          viii. 22.
    [1913 Webster]
 
       At harvest, when corn is ripe.    --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is reaped or ready to be reaped or gathered; a
    crop, as of grain (wheat, maize, etc.), or fruit.
    [1913 Webster]
 
       Put ye in the sickle, for the harvest is ripe.
                          --Joel iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       To glean the broken ears after the man
       That the main harvest reaps.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The product or result of any exertion or labor; gain;
    reward.
    [1913 Webster]
 
       The pope's principal harvest was in the jubilee.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       The harvest of a quiet eye.      --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Harvest fish} (Zool.), a marine fish of the Southern United
    States ({Stromateus alepidotus}); -- called {whiting} in
    Virginia. Also applied to the dollar fish.
 
   {Harvest fly} (Zool.), an hemipterous insect of the genus
    {Cicada}, often called {locust}. See {Cicada}.
 
   {Harvest lord}, the head reaper at a harvest. [Obs.]
    --Tusser.
 
   {Harvest mite} (Zool.), a minute European mite ({Leptus
    autumnalis}), of a bright crimson color, which is
    troublesome by penetrating the skin of man and domestic
    animals; -- called also {harvest louse}, and {harvest
    bug}.
 
   {Harvest moon}, the moon near the full at the time of harvest
    in England, or about the autumnal equinox, when, by reason
    of the small angle that is made by the moon's orbit with
    the horizon, it rises nearly at the same hour for several
    days.
 
   {Harvest mouse} (Zool.), a very small European field mouse
    ({Mus minutus}). It builds a globular nest on the stems of
    wheat and other plants.
 
   {Harvest queen}, an image representing Ceres, formerly
    carried about on the last day of harvest. --Milton.
 
   {Harvest spider}. (Zool.) See {Daddy longlegs}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harvest
   n 1: the yield from plants in a single growing season [syn:
      {crop}, {harvest}]
   2: the consequence of an effort or activity; "they gathered a
     harvest of examples"; "a harvest of love"
   3: the gathering of a ripened crop [syn: {harvest},
     {harvesting}, {harvest home}]
   4: the season for gathering crops [syn: {harvest}, {harvest
     time}]
   v 1: gather, as of natural products; "harvest the grapes" [syn:
      {reap}, {harvest}, {glean}]
   2: remove from a culture or a living or dead body, as for the
     purposes of transplantation; "The Chinese are said to harvest
     organs from executed criminals"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top