Search result for

(71 entries)
(0.2637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引-, *引*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
き出し[ひきだし, hikidashi] (n) ลิ้นชัก
[ひく, hiku] (vt) ดึง, เล่น(เครื่องดนตรีมีสาย)
責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n) การแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
き篭り[ひきこもり, ] (n) คนที่แปลกแยกตัวเองออกจากสังคม, คนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้,ปิดกั้นตัวเองออกจากสังคม
き抜き[ひきぬき, ] (vt) ถูกดึงตัว
き金[ひきがね, ] ไกปืน
き合い[ひきあい, ] (n ) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
き起こす[ひきおこす, ] (vt ) ทำให้เกิด
き離す[ひきはなす, ] (n ) ตัด ปล่อย ทำให้หลุดจากกัน
っ括るめる[้ひっくるめる, ] (vt ) รวมเข้าด้วยกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายบ้าน English: to move
っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายถิ่นฐาน
っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ดึง English: to pull
っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ลาก English: to draw
っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ฉุดกระชาก English: to drag
[ひっこ, hikko] Thai: ย้ายบ้าน English: moving
き受ける[ひきうける, hikiukeru] Thai: รับปากว่าจะทำ English: to undertake
き下げる[ひきさげる, hikisageru] Thai: ลดลง English: to reduce
[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: รับช่วงต่อ English: to take over

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[引, yǐn, ˇ] to pull, to stretch; to draw; to attract
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To pull back a bow's 弓 drawstring 丨

Japanese-English: EDICT Dictionary
かされる[ひかされる, hikasareru] (v1) to be moved; to be drawn [Add to Longdo]
かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to) [Add to Longdo]
[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
[びき, biki] (suf) -off (price reduction) [Add to Longdo]
きこもり(P);き篭り;篭り;き籠り;籠り;き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
きずる(P);ずる;き摺る;摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
きちぎる[ひきちぎる, hikichigiru] (v5r,vt) to tear off [Add to Longdo]
きつる(P);き攣る;攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
きも切らず[ひきもきらず, hikimokirazu] (exp) incessantly; without a break [Add to Longdo]
きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取りきの場で要求した。"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
「自分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの用です。"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
1000銘柄以上の株が取所に上場されている。More than 1000 issues are listed on the stock exchange.
10から2をくと、8残る。Two from ten leaves eight.
10から2を差しくと8です。Subtract two from ten and you have eight.
10く6はいくつですか。Can you subtract six from ten?
20パーセントから40パーセント値きされているよ。Prices have been reduced by 20 to 40 percent.
20ユニット以上注文したら、値きしていただけますか。If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?
20以上の注文につきましては、見積りより10%きの特別価格でご提供します。For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
3000個お買い上げいただければ、3パーセント割いたします。If you agree to buy 3000 of them, we'll give you a 3 percent discount.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐn, ˇ, ] to draw (a bow); to pull; to stretch sth; to extend; to lengthen; to involve in; to attract; to lead; to guide; to divert (water); unit of distance equal to 10 丈[zhang1], now one-thirtieth km or 33.33 meters [Add to Longdo]
人入勝[yǐn rén rù shèng, ˇ ㄖㄣˊ ㄖㄨˋ ㄕㄥˋ, / ] to enchant; fascinating [Add to Longdo]
人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] to attract attention; eye-catching; conspicuous [Add to Longdo]
人注目[yǐn rén zhù mù, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, ] to attract attention; eye-catching; conspicuous [Add to Longdo]
[yǐn xìn, ˇ ㄒㄧㄣˋ, ] a detonator [Add to Longdo]
信系统[yǐn xìn xì tǒng, ˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] fuzing system [Add to Longdo]
[yǐn rù, ˇ ㄖㄨˋ, ] to draw into; to pull into [Add to Longdo]
[yǐn chū, ˇ ㄔㄨ, ] extract [Add to Longdo]
[yǐn bié, ˇ ㄅㄧㄝˊ, / ] to leave; to say goodbye [Add to Longdo]
[yǐn lì, ˇ ㄌㄧˋ, ] gravitation (force); attraction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き数[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program) [Add to Longdo]
込みケーブル[ひきこみケーブル, hikikomi ke-buru] drop cable [Add to Longdo]
[ひきすう, hikisuu] argument [Add to Longdo]
[ひきすう, hikisuu] parameter [Add to Longdo]
数キーワード[いんすうキーワード, insuu ki-wa-do] argument keyword [Add to Longdo]
数リスト[いんすうリスト, insuu risuto] argument list [Add to Longdo]
数結合[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association [Add to Longdo]
数実体[ひきすうじったい, hikisuujittai] parameter entity [Add to Longdo]
数実体参照[ひきすうじったいさんしょう, hikisuujittaisanshou] parameter entity reference [Add to Longdo]
数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] parameter literal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
き上げ[ひきあげ, hikiage] Erhoehung [Add to Longdo]
き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
き揚げ[ひきあげ, hikiage] das_Zurueckziehen, Raeumung [Add to Longdo]
き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
き締める[ひきしめる, hikishimeru] festschnueren, zusammenschnueren [Add to Longdo]
っ張る[ひっぱる, hipparu] ziehen [Add to Longdo]
っ越す[ひっこす, hikkosu] umziehen [Add to Longdo]
[ひける, hikeru] schliessen, billiger_machen [Add to Longdo]
出し[ひきだし, hikidashi] Schublade, Schubfach [Add to Longdo]
[いんりょく, inryoku] Anziehungskraft, Gravitation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top