Search result for

lure

(77 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lure-, *lure*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lure    [N] พลังหรือแรงดึงดูด, See also: เสน่ห์
lure    [VT] ล่อใจ, See also: หลอกล่อ, ยั่วยวน, Syn. attract, entice, tempt, allure, seduce, Ant. repel
lure    [N] สิ่งล่อ, See also: เครื่องล่อ, Syn. temptation
lure    [N] เหยื่อล่อ (เหยื่อตกปลา), Syn. decoy
lure on    [PHRV] กระตุ้น (สัตวหรือคน), See also: ดึงดูดใจ, ล่อใจด้วย
lure away    [PHRV] หลอกให้ละทิ้ง, See also: ลวงให้เลิกจาก
lure into    [PHRV] หลอกให้เข้าไปใน, See also: ล่อลวงให้เข้าไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lureThe music lured everyone.
lureCheese often lures a mouse into a trap.
lureI was lured to the store by the advertisement.
lureWe lured him away from the company by offering him a much larger salary.
lureI could not resist the lure of great profits.
lureHe lured her with trinkets.
lureHe felt the lure of adventure.
lureA lure him to buy it.
lureHe lured her away from her husband.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
heart failureหัวใจวาย
system failureความขัดข้องของระบบการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดข้องก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
lure(n) เหยื่อล่อ,นกต่อ,เครื่องล่อ,แรงดึงดูด 
lure(vt) ล่อใจ,ดึงดูดใจ
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์,ความยั่วยวน
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อหลอก    [V] lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai definition: ล่อให้หลง
ล่อใจ    [V] tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้
สิ่งยั่วยวน    [N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ    [N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สิ่งล่อลวง    [N] decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
เย้ายวนใจ [V] tempt, See also: lure, allure, seduce, coax, entice, attract, Syn. ยั่วยวนใจ, Example: ของสวยๆ อย่างนี้ช่างเย้ายวนใจให้อยากได้, Thai definition: ทำให้ลุ่มหลงปรารถนา
เครื่องล่อ    [N] lure, See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement, Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ, เหยื่อล่อ, Example: เขาใช้เงินเป็นเครื่องล่อเธอให้หลงกลของเขา
สิ่งเย้ายวน    [N] lure, See also: enticement, come-on, Syn. สิ่งล่อใจ, สิ่งล่อลวง, สิ่งยั่วยวน, Example: ชีวิตในเมืองมีสิ่งเย้ายวนใจมากกว่าในชนบท ทำให้เสียผู้เสียคนได้ง่ายกว่า, Count unit: สิ่ง, อย่าง, Thai definition: ี่สิ่งจูงใจหรือชักชวนให้เกิดความกำเริบหรืออยากได้อยากมี
ยั่วยวน    [V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวน    [V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บวม[n.] (būam) EN: swelling   FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure   FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation   FR: dentelure [f]
หัวใจวาย[n. exp.] (hūajai wāi) EN: heart attack ; heart failure   FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating   FR: émaillure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LURE    L UH1 R
LURED    L UH1 R D
LURES    L UH1 R Z
LURETTE    L ER0 EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lure    (v) (l u@1 r)
lured    (v) (l u@1 d)
lures    (v) (l u@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
しくじり[, shikujiri] (n) failure [Add to Longdo]
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
アクセス失敗率[アクセスしっぱいりつ, akusesu shippairitsu] (n) {comp} failure rate [Add to Longdo]
エンジン故障[エンジンこしょう, enjin koshou] (n) engine failure [Add to Longdo]
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes) [Add to Longdo]
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
フェイリュア[, feiryua] (n) failure [Add to Longdo]
ミス[, misu] (n,vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P) [Add to Longdo]
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] (n) {comp} link failure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure [Add to Longdo]
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs) [Add to Longdo]
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
劣化故障[れっかこしょう, rekkakoshou] degradation failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lure \Lure\, v. i.
   To recall a hawk or other animal.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lure \Lure\, n. [OF. loire, loirre, loerre, F. leurre lure,
   decoy; of German origin; cf. MHG. luoder, G. luder lure,
   carrion.]
   1. A contrivance somewhat resembling a bird, and often baited
    with raw meat; -- used by falconers in recalling hawks.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any enticement; that which invites by the prospect of
    advantage or pleasure; a decoy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hat Making) A velvet smoothing brush. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lure \Lure\, v. t. [imp. & p. p. {Lured}; p. pr. & vb. n.
   {Luring}.] [OF. loirer, loirier, F. leurrer. See {Lure}, n.]
   To draw to the lure; hence, to allure or invite by means of
   anything that promises pleasure or advantage; to entice; to
   attract.
   [1913 Webster]
 
      I am not lured with love.        --Piers
                          Plowman.
   [1913 Webster]
 
      And various science lures the learned eye. --Gay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lure
   n 1: qualities that attract by seeming to promise some kind of
      reward [syn: {lure}, {enticement}, {come-on}]
   2: anything that serves as an enticement [syn: {bait}, {come-
     on}, {hook}, {lure}, {sweetener}]
   3: something used to lure fish or other animals into danger so
     they can be trapped or killed [syn: {bait}, {decoy}, {lure}]
   v 1: provoke someone to do something through (often false or
      exaggerated) promises or persuasion; "He lured me into
      temptation" [syn: {entice}, {lure}, {tempt}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top