ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lure-, *lure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lure(n) พลังหรือแรงดึงดูด, See also: เสน่ห์
lure(vt) ล่อใจ, See also: หลอกล่อ, ยั่วยวน, Syn. attract, entice, tempt, allure, seduce, Ant. repel
lure(n) สิ่งล่อ, See also: เครื่องล่อ, Syn. temptation
lure(n) เหยื่อล่อ (เหยื่อตกปลา), Syn. decoy
lure on(phrv) กระตุ้น (สัตวหรือคน), See also: ดึงดูดใจ, ล่อใจด้วย
lure away(phrv) หลอกให้ละทิ้ง, See also: ลวงให้เลิกจาก
lure into(phrv) หลอกให้เข้าไปใน, See also: ล่อลวงให้เข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lure(เลียว'เออะ) { lured, luring, lures } n. สิ่งล่อ, เครื่องล่อ, เหยื่อล่อ, เสน่ห์, แรงดึงดูด, เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ, ดึงดูดใจ, ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว, การสอบตก, การได้ต่ำกว่าที่กำหนด, การขาดแคลน, ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ผู้ที่ล้มเหลว, สิ่งที่ล้มเหลว
heart failureหัวใจวาย
system failureความขัดข้องของระบบการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดข้องก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
lure(n) เหยื่อล่อ, นกต่อ, เครื่องล่อ, แรงดึงดูด 
lure(vt) ล่อใจ, ดึงดูดใจ
allure(vt) ล่อ, ยั่วยวน, ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์, ความยั่วยวน
failure(n) ความล้มเหลว, การล้มละลาย, การสอบตก
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว, หัวใจวาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lure men to their deaths like a spider with flies.คุณล่อผู้ชายไปสู่ความตาย เหมือนแมงมุมกับแมลงวัน Clue (1985)
Your planning to... lure the Count out, and take his life.นายหมายถึง.. ล่อเคานท์ให้ออกมา แล้วฆ่ามันซะ Vampire Hunter D (1985)
Even if I kill you, I can still lure the Count out!ต่อให้ฉันฆ่าเธอ ก็ใช่ว่าจะล่อเคานท์ ออกมาไม่ได้ Vampire Hunter D (1985)
If we are unable to capture him, you will lure him out to the old city and attack.ถ้าหากเราไม่สามารถจับเขาได้ นายต้องล่อให้เขาออกไปซัดกันนอกเมืองเก่า Akira (1988)
He must have known the scheduled time and it was used to lure Colosimo out into the lobby.เขาอาจรู้เรื่องเวลาที่จะส่ง และรอให้โคโลสิโม่ออกไปที่ห้องโถง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They want to lure the boars out of the woods.พวกเขาต้องการที่จะล่อให้หมูออกจากป่า Princess Mononoke (1997)
The scouts put us there to lure the boars in.ลูกเสือทำให้เรามีเพื่อล่อให้หมูใน. Princess Mononoke (1997)
Even in our miserable condition... we feel the lure of Tibet's holiest city... home of the Dalai Lama.แม้ว่าเราจะเหนื่อยยากปางตาย แต่ก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดใจ ของเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต วิหารของทะไลลามะ Seven Years in Tibet (1997)
Fenton knew I'd come. That's why he left those notes to lure me in.เฟนตันรู้ว่าผมต้องมา ถึงทิ้งโน้ตพวกนั้นไว้เพื่อล่อผม Frailty (2001)
Look, I'm gonna go outside, and I'm gonna lure the wolves out of the room.ฉันจะออกไปล่อหมาป่าออกจากห้อง The Day After Tomorrow (2004)
You lure people here with an invitation from the King and then you strip them of all their powers.คุณล่อทุกคนมาที่นี่ด้วยคำเชิญของพระราชา และยึดอำนาจของพวกเขาไป Howl's Moving Castle (2004)
The heat bloom was the sign to lure us down here.สัญญาณคลื่นความร้อน ทำเพื่อล่อพวกเราลงมาที่นี่ AVP: Alien vs. Predator (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lureA lure him to buy it.
lureCheese often lures a mouse into a trap.
lureHe felt the lure of adventure.
lureHe lured her away from her husband.
lureHe lured her with trinkets.
lureI could not resist the lure of great profits.
lureI was lured to the store by the advertisement.
lureThe music lured everyone.
lureWe lured him away from the company by offering him a much larger salary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อหลอก(v) lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai Definition: ล่อให้หลง
ล่อใจ(v) tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai Definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้
สิ่งยั่วยวน(n) temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ(n) lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai Definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สิ่งล่อลวง(n) decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
เย้ายวนใจ(v) tempt, See also: lure, allure, seduce, coax, entice, attract, Syn. ยั่วยวนใจ, Example: ของสวยๆ อย่างนี้ช่างเย้ายวนใจให้อยากได้, Thai Definition: ทำให้ลุ่มหลงปรารถนา
เครื่องล่อ(n) lure, See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement, Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ, เหยื่อล่อ, Example: เขาใช้เงินเป็นเครื่องล่อเธอให้หลงกลของเขา
สิ่งเย้ายวน(n) lure, See also: enticement, come-on, Syn. สิ่งล่อใจ, สิ่งล่อลวง, สิ่งยั่วยวน, Example: ชีวิตในเมืองมีสิ่งเย้ายวนใจมากกว่าในชนบท ทำให้เสียผู้เสียคนได้ง่ายกว่า, Count Unit: สิ่ง, อย่าง, Thai Definition: ี่สิ่งจูงใจหรือชักชวนให้เกิดความกำเริบหรืออยากได้อยากมี
ยั่วยวน(v) tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai Definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวน(v) tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai Definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บวม[būam] (n) EN: swelling  FR: enflement [ m ] ; gonflement [ m ] enflure [ f ]
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
ไฟดับ[fai dap] (n, exp) EN: power failure  FR: panne de courant [ f ] ; coupure de courant [ f ]
ฟันปลา[fanplā] (n) EN: serration ; sawtooth formation  FR: dentelure [ f ]
หัวใจวาย[hūajai wāi] (n, exp) EN: heart attack ; heart failure  FR: crise cardiaque [ f ] ; attaque cardiaque [ f ]
การเคลือบ[kān khleūap] (n) EN: coating  FR: émaillure [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lure
lured
lures
lurette

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lure
lured
lures

Japanese-English: EDICT Dictionary
失敗[しっぱい, shippai] (n, adj-no, vs) failure; mistake; blunder; (P) #2,180 [Add to Longdo]
ミス[misu] (n, vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P) #2,422 [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] (adj-na, adj-no, n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P) #4,862 [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] (n, vs) break-down; failure; fault; accident; out of order; (P) #5,419 [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n, suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) #6,844 [Add to Longdo]
破綻(P);破たん[はたん, hatan] (n, vs) failure; bankruptcy; (P) #8,661 [Add to Longdo]
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] (n, vs) temptation; allurement; lure; seduction; (P) #8,707 [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] (n, vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P) #9,198 [Add to Longdo]
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na, n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient #9,926 [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) #11,957 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure [Add to Longdo]
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs) [Add to Longdo]
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
劣化故障[れっかこしょう, rekkakoshou] degradation failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lure \Lure\, v. i.
   To recall a hawk or other animal.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lure \Lure\, n. [OF. loire, loirre, loerre, F. leurre lure,
   decoy; of German origin; cf. MHG. luoder, G. luder lure,
   carrion.]
   1. A contrivance somewhat resembling a bird, and often baited
    with raw meat; -- used by falconers in recalling hawks.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any enticement; that which invites by the prospect of
    advantage or pleasure; a decoy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hat Making) A velvet smoothing brush. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lure \Lure\, v. t. [imp. & p. p. {Lured}; p. pr. & vb. n.
   {Luring}.] [OF. loirer, loirier, F. leurrer. See {Lure}, n.]
   To draw to the lure; hence, to allure or invite by means of
   anything that promises pleasure or advantage; to entice; to
   attract.
   [1913 Webster]
 
      I am not lured with love.        --Piers
                          Plowman.
   [1913 Webster]
 
      And various science lures the learned eye. --Gay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lure
   n 1: qualities that attract by seeming to promise some kind of
      reward [syn: {lure}, {enticement}, {come-on}]
   2: anything that serves as an enticement [syn: {bait}, {come-
     on}, {hook}, {lure}, {sweetener}]
   3: something used to lure fish or other animals into danger so
     they can be trapped or killed [syn: {bait}, {decoy}, {lure}]
   v 1: provoke someone to do something through (often false or
      exaggerated) promises or persuasion; "He lured me into
      temptation" [syn: {entice}, {lure}, {tempt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top