ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allurement

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allurement-, *allurement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allurement[N] การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ, Syn. attraction
allurement[N] เสน่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation

English-Thai: Nontri Dictionary
allurement(n) เสน่ห์,ความยั่วยวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It ought to be so, but your arts and allurements may have made him forget what he owes to himself and the family.มันน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่เล่ห์อุบายและการหว่านเสน่ห์ของเธอ... ก็อาจจะทำให้เขาลืมไปก็ได้ว่า เขามีหน้าที่ต่อตัวเองและครอบครัวอย่างไร Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allurementThe big cities are full of allurements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งล่อใจ[N] seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ
อามิษ[N] enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อามิส[N] allurement, See also: enticement, bait, Syn. อามิษ, Example: นักหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล หรือสินบนใดๆ ยังมีอยู่มาก, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อบายมุข[N] all vices, See also: allurements which lead to ruin, Example: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย, Notes: (บาลี)
อบายมุข[N] all vices, See also: allurements which lead to ruin, Example: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement   FR: appât [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allurement (n) ˈəlˈuəʳmənt (@1 l u@1 m @ n t)
allurements (n) ˈəlˈuəʳmənts (@1 l u@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] (n,vs) temptation; allurement; lure; seduction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allurement \Al*lure"ment\, n.
   1. The act alluring; temptation; enticement.
    [1913 Webster]
 
       Though Adam by his wife's allurement fell. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which allures; any real or apparent good held forth,
    or operating, as a motive to action; as, the allurements
    of pleasure, or of honor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allurement
   n 1: attractiveness; "its allurement was its remoteness"
   2: the power to entice or attract through personal charm [syn:
     {allure}, {allurement}, {temptingness}]
   3: the act of enticing a person to do something wrong (as an
     offer of sex in return for money) [syn: {solicitation},
     {allurement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top