Search result for

ผู้จัดการ

(93 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้จัดการ-, *ผู้จัดการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดการสาขา[N] branch manager, Example: ร้านสะดวกซื้อจะมีผู้จัดการสาขาอยู่ประจำทุกร้าน
ผู้จัดการทั่วไป[N] general manager, Example: ผู้สนใจสามารถส่งข้อความถึงผู้จัดการทั่วไปสาขาพันธ์ทิพย์
ผู้จัดการฝ่ายขาย[N] sales manager
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[N] manufacturing manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี[N] accounting manager
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล[N] personnel manager, Example: ทุกคนมักเอาใจผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการประเมิน
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก[N] export manager, Example: ผู้จัดการฝ่ายส่งออกจะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการสั่งซื้อสินค้า
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน[N] plant manager, Example: พ่อของเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานมากว่า 10 ปี แต่เงินเดือนน้อยมาก
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด[N] marketing manager, Example: เขามีผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝีมือดีที่ไม่ยอมเสียให้ใครไปง่ายๆ แน่
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[N] finance manager, Example: คณะกรรมการมีมติให้เอาผิดกับผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้จัดการน. บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ.
ผู้จัดการมรดกน. บุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลให้มีสิทธิและหน้าที่จัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
real representationผู้จัดการกองมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuratorผู้จัดการงานแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeผู้จัดการทรัสต์, ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manager, cityผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administratorผู้จัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executrixผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (เพศหญิง) [ดู administratrix ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม [ดู administrator ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge managerผู้จัดการความรู้ [การจัดการความรู้]
Fund managerผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุนรวม ได้แก่ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Bank directorsผู้จัดการธนาคาร [TU Subject Heading]
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Hotelkeepersผู้จัดการโรงแรม [TU Subject Heading]
Farm Manager ผู้จัดการไร่นา
บุคคลที่ทำงานเกษตรโดยได้รับเงินเดือน จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มชาวไร่ชาวนาหรือเกษตรกร [สิ่งแวดล้อม]
Managersผู้จัดการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The manager of the inn wants to meat youผู้จัดการของอินน์ต้องการพบคุณนะ Chuck in Real Life (2008)
Of course I'm watching you."ผู้จัดการส่วนตัวของเขาเริ่มที่จะยับยั้งการเผยแพร่คลิ๊ปดังกล่าว..." แน่นอน ผมกำลังดูอยู่ Scandal Makers (2008)
Even the director mentioned her.คราวที่แล้ว ผู้จัดการยังบอกเลยว่า Scandal Makers (2008)
- You know? - I've been thinking, sir.เข้าใจไหม ถ้าอย่างนั้น ทำไม เอ่อ ผู้จัดการ แทนที่เราจะมานั่งเฉยๆ... Scandal Makers (2008)
Yes, Chief!อ่อ ครับ ผู้จัดการ Scandal Makers (2008)
As your friend, I say yes, absolutely but as your agent, I have to remind you.ในฐานะเพื่อนนะ ใช่ แน่นอน ฉันรับรอง แต่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัว ฉันต้องเตือนเธอ เรื่องสัญญาของโบล์ทนะ Bolt (2008)
And this is our personal assistant, Billy who is supposed to wait up on the wire.และนี่ก็คือ ผู้จัดการส่วนตัวของฉัน บิลลี่ ทั้งที่เขาควรจะรอฉันอยู่บนสายไฟนั่น... Bolt (2008)
I'm talking cover stories, production deals, executive producer credit...ฉันจะไปคุยกับผู้จัดการ, คนจัดรายการ, และผู้ดูแลระดับสูง... Bolt (2008)
Is there a manager we could talk to?นี่เราขอคุยกับผู้จัดการได้มั๊ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
My job title is account manager.งานของผมคือ ผู้จัดการด้านบัญชี Wanted (2008)
I'm an account manager.ผมเป็นผู้จัดการบัญชี และ และ Wanted (2008)
Account manager?ผู้จัดการบัญชี Wanted (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้จัดการ[n.] (phūjatkān) EN: manager ; administrator   FR: patron [m] ; manager [m] ; manageur [m] ; manageuse [f] ; directeur [m] ; directrice [f] ; gérant [m] ; gérante [f]
ผู้จัดการ[TM] (Phūjatkān) EN: Manager   FR: Manager [m]
ผู้จัดการการเงิน[n. exp.] (phūjatkān kānngoen) EN: treasurer ; finance manager   FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการขาย[n. exp.] (phūjatkān khāi) EN: sales manager   FR: directeur des ventes [m]
ผู้จัดการด้านคุณภาพ[n. exp.] (phūjatkān dān khunnaphāp) EN: quality manager ; QA manager   FR: directeur de la qualité [m]
ผู้จัดการทั่วไป[n. exp.] (phūjatkān thūapai) EN: general manager   FR: directeur général [m] ; directrice générale [f]
ผู้จัดการธนาคาร[n. exp.] (phūjatkān thanākhān) EN: bank manager   
ผู้จัดการผลิต[n. exp.] (phūjatkān phalit) EN: production manager   FR: directeur de production [m]
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด[n. exp.] (phūjatkān fāi kāntalāt) EN: marketing manager   
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[n. exp.] (phūjatkān fāi kān-ngoen) EN: finance manager   FR: directeur financier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
director[N] ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ), See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, Syn. manager, executive, supervisor, head
handler[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ดูแล, Syn. manager
manager[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer
manageress[N] ผู้จัดการที่เป็นหญิง
manipulator[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ปรับให้เหมะสม, ผู้เปลี่ยนแปลง, Syn. handler, agent, operator, conductor
restauranteur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restaurateur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
secretary[N] ผู้จัดการ (ของสมาคม)
settler[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, Syn. planter, homesteader, immigrant
showman[N] ผู้จัดการแสดง, See also: ผู้จัดมหรสพ, Syn. impresario

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย,ผู้จัดการร้านเสริมสวย
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
coexecutorn. ผู้จัดการมรดกร่วม
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ผู้จัดการ, Syn. pharmacist
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DBAผู้จัดการฐานข้อมูล
micromanager (n org ) ผู้จัดการแบบจู้จึ้จุกจิก ประเภทจับตามองพนักงานแบบไม่วางตา ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนและทุกเรื่อง
real representative (n) ผู้จัดการมรดก
Regional Manager (n) ผู้จัดการประจำภูมิภาค
trust (n ) ผู้จัดการทรัพย์สิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工場長[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
支配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)
課長[かちょう, kachou] (n) ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
総務部[そうむぶ, soumubu] (n ) ผู้จัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top