ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傾-, *傾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[傾, qīng, ㄑㄧㄥ] to upset, to pour out, to overflow
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  頃 (qǐng ㄑㄧㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] to overturn; to collapse; to lean; to tend; to incline; to pour out, #7,320 [Add to Longdo]
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation, #4,065 [Add to Longdo]
倾斜[qīng xié, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, / ] incline; lean; slant; slope; tilt, #7,571 [Add to Longdo]
倾听[qīng tīng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen (to the public); to heed (other people's opinions), #8,558 [Add to Longdo]
倾销[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products), #8,619 [Add to Longdo]
倾诉[qīng sù, ㄑㄧㄥ ㄙㄨˋ, / ] to say everything (that is on one's mind), #12,069 [Add to Longdo]
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state, #16,347 [Add to Longdo]
倾倒[qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] to topple over; to greatly admire, #17,729 [Add to Longdo]
倾倒[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to dump; to pour; to empty out, #17,729 [Add to Longdo]
右倾[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation, #20,611 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かたむく, katamuku] Thai: เอียง English: to incline
[かたむく, katamuku] Thai: ตะแคง English: to slant
ける[かたむける, katamukeru] Thai: จับเอียง English: to bend (vt)
ける[かたむける, katamukeru] Thai: เอนเอียง English: to tilt

Japanese-English: EDICT Dictionary
いた家運[かたむいたかうん, katamuitakaun] (n) fortunes on the wane (decline) [Add to Longdo]
[かたむき, katamuki] (n) (1) slope; inclination; list; (2) tendency; trend; bent; disposition; bias; (3) {math} slope (of a linear function) [Add to Longdo]
[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P) [Add to Longdo]
け倒す[かたむけたおす, katamuketaosu] (v5s) to cast down; to lay low [Add to Longdo]
げる[かしげる(P);かたげる, kashigeru (P); katageru] (v1,vt) to lean; to incline; to tilt; to slant; (P) [Add to Longdo]
らか[なだらか, nadaraka] (adj-na,n) (uk) gently-sloping; gentle; easy [Add to Longdo]
れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china [Add to Longdo]
れる;雪崩れる[なだれる, nadareru] (v1,vi) to slope; to descend; to slide (snow, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That guard tends to do everything by the book.あの警備員は何でも規則通りにする向がある。
If only I had listened to my parents!あの頃親の言うことに耳をけていたらなあ。
That teacher tends to be partial to girl students.あの先生には女子学生をえこひいきする向がある。
He is apt to get angry if you ask a lot of questions.あまりたくさん質問すると、彼は腹を立てる向がある。
Aya tends to carry things to extremes.あやは物事を極端にまで押し進める向がある。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研究によれば、大柄な女性は双子を生む向がより強い。
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家が沈み始め、道路が裂けて街灯が途方もない角度にきつつあることを意味する。
This table is at an angle.このテーブルはいている。
This house is leaning to one side.この家はいている。
This fence leans to the left a little.この塀は少し左にいている。
This has been the trend for the past twenty years.これがこの20年間の向だった。
John tends to get angry when he doesn't have his own way.ジョンは自分の思い通りにならないと腹を立てる向がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The moonlight falls on the jungle Just like a silver... 60 new songs.[CN] #月光如練灑在叢林# Meu Pé de Laranja Lima (1982)
He's probably pouring out his woes to the divisional officer by now.[CN] 此刻,他只能對人訴自己困境 To Sir, with Love (1967)
Amira, you listen to me.[JA] アミラ、あなたは私に耳をける。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I'm sure if you set your mind to it, you could get into all of them.[JA] 全力をければ すべてに合格できるだろう Feed (2017)
But you sleep You can't hear[CN] #可你正在夢鄉,無法聽# Meu Pé de Laranja Lima (1982)
I think we've grown quite prejudiced.[JA] だいぶ 向も偏ってきたんでね Appeal (2017)
He listens to Al Haymon.[JA] サム・ワトソン ヘイモン・ボクシング サム・ワトソン ヘイモン・ボクシング ヘイモンの話に耳をけ 彼と相談しながら CounterPunch (2017)
I listened to their complaints, which is my responsibility as Lady of Winterfell.[JA] 苦情に耳をけるのも ウィンターフェル公女の職務よ Eastwatch (2017)
Perhaps we ought to listen to what he has to say.[JA] 彼の言うことに耳をけるべきかもしれぬ Eastwatch (2017)
For once, be present and listen.[JA] 一度くらい耳をけろ Bury Me Here (2017)
"Suddenly, a torrent came pouring"[CN] 不料下起盆大雨 Fei xia xiao bai long (1968)
And he's stirring them up, talking about legitimate problems that we have, trying to pose his violent alternatives to it.[CN] 他在煽動他們 為他的暴力向造勢 Punishment Park (1971)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かたむく, katamuku] sich_neigen [Add to Longdo]
ける[かたむける, katamukeru] -neigen [Add to Longdo]
[けいとう, keitou] sich_widmen, aufgehen_in [Add to Longdo]
[けいこう, keikou] Tendenz, Neigung, -Hang [Add to Longdo]
[けいしゃ, keisha] Neigung, Gefaelle [Add to Longdo]
[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top