ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กำกับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำกับ-, *กำกับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำกับ[V] control, See also: regulate, oversee, supervise, superintend, Syn. คุม, ควบคุม, ดูแล, Example: คุณแม่ต้องกำกับการใช้จ่ายเงินของลูก
กำกับ[V] attach, See also: add, accompany, Syn. ควบ, แนบ, Example: ในการซื้อของแต่ละครั้งต้องมีใบเสร็จกำกับมาด้วย, Thai definition: ส่งมาพร้อมกับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำกับก. ดูแลอย่างใกล้ชิดและชี้นำให้เป็นไปตามต้องการ เช่น กำกับรายการ กำกับการแสดง
กำกับควบ ในความเช่น มีหนังสือกำกับมาด้วย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว Night and Fog (1956)
- A very famous plan.ใช่ กำกับ Help! (1965)
- Yes...ใช่ ผู้กำกับการ Help! (1965)
- And he directed his men to the end.และเขาก็เป็นผู้กำกับคนของเขา ไปยังจุดสิ้นสุด How I Won the War (1967)
The lower-middle and working classes receiving the King's Commission?ต่ำกว่าชนชั้นกลางและการ ทำงาน ขณะนี้ได้รับการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เหมือน เช่นเดิม How I Won the War (1967)
Written and directed byเขียนและกำกับโดย ปิแอร์ เปาโล ปาโซลินี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You'll find your names beside your places.ที่นั่งของพวกคุณ จะมีชื่อของคุณกำกับอยู่ Clue (1985)
Relax, man, I'm not the director.ใจเย็นเพื่อน ผมไม่ใช่ผู้กำกับนะ Mannequin: On the Move (1991)
He's from Paris, an amazing director. This is his first video.ผู้กำกับมือเยี่ยมจากปารีส ทำงานเป็นศิลปะ The Bodyguard (1992)
David Drumlin is supervising the on-site portion of the test.เดวิด ดรัมลิน มีการกำกับดูแล ส่วนบนเว็บไซต์ของ การทดสอบ Contact (1997)
Directed by Hayao Miyazakiกำกับการแสดงโดย Hayao Miyazaki Princess Mononoke (1997)
- Oh, that's great. I wrote a hit play and directed it.โอ้ เยี่ยมมาก ผมเขียนและกำกับละครดัง Rushmore (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
กำกับการแสดงดนตรี[v. exp.] (kamkap kān sadaēng dontrī) EN: direct an orchestra ; conduct an orchestra   FR: diriger un orchestre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
control[VT] จัดการ, See also: กำกับ, Syn. manage, direct
nationalise[VT] กำกับดูแลโดยรัฐบาล
nationalize[VT] กำกับดูแลโดยรัฐบาล
stage-manage[VT] กำกับเวที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
circumflexn. เครื่องหมายกำกับเสียงรูปหมวก/รูปโค้งหรือโค้งงอ vt. ใส่เครื่องหมายกำกับเสียงดังกล่าว
countersign(เคา'เทอะไซนฺ) n. ลายเซ็นกำกับ,ลายเซ็นกำกับลายเซ็น,การลงลายเซ็นเพิ่ม,การลงนามร่วม,สัญญาณลับ. vt. ลงลายเซ็นร่วม,ลงลายเซ็นกำกับ
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
fcc(เอฟซีซี) ย่อมาจากคำว่า Federal Communication Commission (แปลว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
radix(เร'ดิคซฺ) n.เลขฐานของระบบเลขหรือlogarithmsหรืออื่น ๆ ,ราก,รากศัพท์,สมุฎฐาน,มูลฐาน, จำนวนสัญลักษณ์ที่ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอและมีวิธีเขียนหลายแบบ (ถ้าเป็นเลขฐาน 10 จะไม่ต้องเขียนฐานกำกับ) เช่น101 (8) หมายความว่า 101 เป็นเลขฐานแปด (101) 2 หมายความว่า 101 เป็นเลขฐานสองมีความหมายเหมือน base numberดู number system ประกอบ pl. radices,radixes, Syn. root,a radical
stagecraftn. ศิลปะการแสดงละคร,ศิลปะการเรียบเรียงหรือกำกับบทละคร

English-Thai: Nontri Dictionary
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ
lineman(n) ผู้กำกับเส้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
control (n ) กำกับดูแล

German-Thai: Longdo Dictionary
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top