ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abundance

AH0 B AH1 N D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abundance-, *abundance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundance(n) ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย, Syn. bounty, profusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
superabundance(n) ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abundanceความอุดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
abundanceสัดส่วนธาตุ [ดาราศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No uniform but an abundance of courage.-สวัสดีค่ะ -พ่อคะ -สวัสดีค่ะ คุณนาย Hero (1992)
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล 50 First Dates (2004)
To bless all who live here and to bring them the abundance of all thy fruits.และปกป้องผู้ที่อาศัย... ...และนำความสมบูรณ์พูนสุข มาสู่พวกเขา The Amityville Horror (2005)
I will use the corruption at the heart of his kingdom, and such an abundance of gold will buy me into the King's chambers, even to the King himself.ข้าจะใช้การทุจริต ในใจกลางอาณาจักรของเขา ทองคำมหาศาลนี้ จะนำพาข้าเข้าสู่ห้องของกษัตริย์ได้ หรือแม้แต่ตัวกษัตริย์เอง To Kill the King (2008)
For her existing abundance of natural talent.เพราะนาง ร้ายเองโดยธรรมชาติ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
for his span of years, for his abundance of character;ตลอดช่วงชีวิตของเขา และการคงอยู่ของเขา Cherokee Rose (2011)
Since we have such an abundance of overqualified applicants, they fill every staff position for the DN Group director.อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเหล่านี้ ผู้อำนวยการของ ดีเอ็นกรุ๊ป Protect the Boss (2011)
So its inconceivable that the fish could become confused and to enter man-made drainage systems especially with those shocking abundance of back yard poolsทำให้ปลาสับสน และเข้ามาระบบน้ำของคน โดยเฉพาะสระน้ำ Piranha 3DD (2012)
And in my abundance of time alone this week,ตลอดอาทิตย์ที่ฉันอยู่ตามลำพัง Salon of the Dead (2012)
With jury selection about to begin, citizens of Rosewood are bracing for a trial that is certain to garner an abundance of attention from both local residents and the media.การเลือกคณะลูกขุนกำลังเริ้มต้น พลเมื่องในโรสวูด จะโล่งใจจากการสอบสวน นั่นคือบางอย่างที่รวบรวมไว้ ความสมบูรณ์ของความสนใจ. What Lies Beneath (2012)
I believe that if we die with an abundance of this power, it can become forever imprinted on the immediate environment.ผมเชื่อนะ เมื่อเราตายไป พลังงานนี้... The Fact in the Fiction (2013)
Aside from an abundance of short skirts.นอกจากกระโปรงสั้นๆนั่น Keep Your Enemies Closer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abundanceAn abundance of rice was produced last year.
abundanceAt the party there was food in abundance.
abundanceHere are wildflowers in abundance.
abundanceHow to distribute abundance is a great problem.
abundanceIron ore occurs there in abundance.
abundanceOur garden produced an abundance of cabbages last year.
abundanceShe lives in abundance.
abundanceThere is an abundance.
abundanceThere is an abundance of pictures in the book.
abundanceThere was food and drink in abundance at the party.
abundanceWe have food in abundance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดม(n) fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
พุฒิ(n) prosperity, See also: abundance, Syn. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยอะแยะ[yoeyae] (adv) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of  FR: beaucoup ; plein ; des tas

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUNDANCE AH0 B AH1 N D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abundance (n) ˈəbˈʌndəns (@1 b uh1 n d @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丰裕[fēng yù, ㄈㄥ ㄩˋ, / ] abundance; plenty, #66,189 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überfluss {m}; Fülle {f}; große Menge | in Hülle und Fülleabundance | in abundance; enough and to spare [Add to Longdo]
Wortfülle {f}abundance of words [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過多[かた, kata] (adj-na,n) excess; superabundance; (P) [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
金属量[きんぞくりょう, kinzokuryou] (n) metallicity (astronomy); metal abundance [Add to Longdo]
事欠かない[ことかかない, kotokakanai] (adj-i) having an abundance [Add to Longdo]
充溢[じゅういつ, juuitsu] (n,vs) overflow; abundance; exuberance [Add to Longdo]
潤沢[じゅんたく, juntaku] (adj-na,n) luster; lustre; favor; favour; abundance; plenty [Add to Longdo]
冗多[じょうた, jouta] (adj-na,n) superabundance [Add to Longdo]
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance [Add to Longdo]
賦存量[ふそんりょう, fusonryou] (n) abundance [Add to Longdo]
豊水[ほうすい, housui] (n) high water; abundance of water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abundance \A*bun"dance\ ([.a]*b[u^]n"dans), n. [OE.
   (h)abundaunce, abundance, F. abondance, L. abundantia, fr.
   abundare. See {Abound}.]
   An overflowing fullness; ample sufficiency; great plenty;
   profusion; copious supply; superfluity; wealth: -- strictly
   applicable to quantity only, but sometimes used of number.
   [1913 Webster]
 
      It is lamentable to remember what abundance of noble
      blood hath been shed with small benefit to the
      Christian state.             --Raleigh.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Exuberance; plenteousness; plenty; copiousness;
     overflow; riches; affluence; wealth.
 
   Usage: {Abundance}, {Plenty}, {Exuberance}. These words rise
      upon each other in expressing the idea of fullness.
      Plenty denotes a sufficiency to supply every want; as,
      plenty of food, plenty of money, etc. Abundance
      express more, and gives the idea of superfluity or
      excess; as, abundance of riches, an abundance of wit
      and humor; often, however, it only denotes plenty in a
      high degree. Exuberance rises still higher, and
      implies a bursting forth on every side, producing
      great superfluity or redundance; as, an exuberance of
      mirth, an exuberance of animal spirits, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abundance
   n 1: the property of a more than adequate quantity or supply;
      "an age of abundance" [syn: {abundance}, {copiousness},
      {teemingness}] [ant: {scarceness}, {scarcity}]
   2: (physics) the ratio of the number of atoms of a specific
     isotope of an element to the total number of isotopes present
   3: (chemistry) the ratio of the total mass of an element in the
     earth's crust to the total mass of the earth's crust;
     expressed as a percentage or in parts per million

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top