Search result for

ramp

(102 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramp-, *ramp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramp[N] ทางลาด, Syn. slope
ramp[N] บันไดขึ้นลงเครื่องบิน, Syn. slope
ramp[VT] ทำให้เป็นทางลาด
ramp[VT] ขู่เข็ญ, See also: คุกคาม, Syn. threaten
ramped[SL] เมา
rampage[N] ความโมโห, See also: การอาละวาด, พฤติกรรมรุนแรง, Syn. anger
rampage[VI] โมโหโทโส, See also: แสดงโทสะ, ตึงตัง, อาละวาด
rampant[ADJ] รุนแรง, See also: ตึงตัง, ซึ่งอาละวาด
rampant[ADJ] ดุร้าย, See also: ป่าเถื่อน
rampant[ADJ] ซึ่งยืนบนขาหลัง, Syn. upright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ramp(แรมพฺ) n. ทางลาด,ด้านลาด,บันไดขึ้นลงเครื่องบิน,การยืนบนขาหลัง. vi. ยันบนขาหลัง,ทำให้มีด้านลาด,กระโดดหรือพุ่งด้วยความโกรธ, See also: rampingly adv., Syn. slope,incline
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging,furious
rampart(แรม'พาร์ท) n. เชิงเทิน,มูลดินหรือกำแพงดินสำหรับป้องกัน,ปราการ,ป้อม,เครื่องป้องกัน vt. สร้างเครื่องป้องกันดังกล่าว, Syn. fortification,embankment,wall
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
gramps(แกรมพซ) n. ปู่,ตา
grampus(แกรม'พัส) n.ปลาโลมาในทะเลเหนือ,ปลาวาฬจำพวก Orca orca (killerwhale)
parking rampที่จอดเครื่องบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
ramp(vi) กระโจน,วิ่งพล่าน,โมโหโทโส,อาละวาด
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
rampage(vi) มีโทสะ,วุ่นวาย,ดุด่า,อาละวาด,โมโห
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน
cramp(n) ตะคริว
cramp(vt) จำกัด,ทำให้แคบ
tramp(n) การเดินย่ำ,คนจรจัด,หญิงสำส่อน
tramp(vi) เดินย่ำ,เดินเท้า,เดินเที่ยว,พเนจร,กระทืบ
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall no longer bear to see Muhyul's rampageous affronts!ข้าทนให้มูฮุลสบประมาทต่อไปไม่ได้อีกแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
I don't want to take the ramp.ฉันไม่อยากจะใช้ทางลาด New York, I Love You (2008)
Well, the ramp is easier.แต่ว่า ทางลาดมันง่ายกว่า New York, I Love You (2008)
Rampage, set up the trap.แรมเพจ, ปล่อยตัวประกันได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Shell corporations like Ecofield, rampant misuse of funds.เปลือกนอกองค์กรก็เหมือนกับเพื่อนสิ่งแวดล้อม เงินกองทุนที่เอาไปใช้ในทางที่ผิด S.O.B. (2009)
I met Wakefield the day of the rampage.ฉันพบเวคฟิลในวันที่ฉันอารมเสียมาก Sigh (2009)
About a year after the rampage, he tracked me down.ประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้น เขาตามหาฉัน Sigh (2009)
No demand except for a ramp has been made by the hijackers...ยังไม่มีข้อเรียกร้องใดใดจากโจร Gokusen: The Movie (2009)
And it's all the way on the far end of campus. Mckinley needs ramps. No way.แถมมันยังอยู่ไกลจากอาคาร แมคคินลี่ย์ ต้องการทางลาด Wheels (2009)
Handicapped ramps are expensive, But inspiration is free.ทางลาดคนพิการ มันราคาแพง แต่แรงบันดาลใจมันฟรี Wheels (2009)
And use this for a handicapped ramp in the auditorium.แล้วใช้เงินนี่ ทำทางลาดให้หอประชุม Wheels (2009)
All I know is that she walked in unannounced And she wrote me a check for three new handicapped ramps.ที่ผมรู้คือ จู่ๆเธอก็เขียนเช็ค ค่าทางลาดให้คนพิการ 3 อัน Wheels (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rampFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
rampIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
rampThree men jumped out, rolled an old mower down the ramp.
rampI'm near the on ramp to 25 north.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำฤทธิ์[V] rampage, See also: unyielding, Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์, Thai definition: ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ
ปราการ[N] fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน
เชิงเทิน[N] rampart, See also: battlements, earthwork fortification, Example: บรรดาไพร่พลยืนประจำอยู่บนเชิงเทินเพื่อทำหน้าที่ป้องกันเมือง, Thai definition: ที่ดินที่พูนสูงขึ้นเป็นเชิงของป้อมปราการ, พื้นที่ว่างภายในป้อมสำหรับให้ทหารขึ้นไปอยู่ตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก
ทางลาด[N] ramp

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant   
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]
เชิงเทินดิน[n. exp.] (choēngthoēn din) EN: earthen ramparts   
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMP    R AE1 M P
RAMPS    R AE1 M P S
RAMPY    R AE1 M P IY0
RAMPEY    R AE1 M P IY0
RAMPLEY    R AE1 M P L IY0
RAMPAGE    R AE1 M P EY2 JH
RAMPANT    R AE1 M P AH0 N T
RAMPELL    R AE0 M P EH1 L
RAMPING    R AE1 M P IH0 NG
RAMPAGES    R AE1 M P EY2 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ramp    (v) (r a1 m p)
ramps    (v) (r a1 m p s)
ramped    (v) (r a1 m p t)
rampage    (n) (r a1 m p ei jh)
rampage    (v) (r a1 m p ei1 jh)
rampant    (j) (r a1 m p @ n t)
rampart    (n) (r a1 m p aa t)
ramping    (v) (r a1 m p i ng)
rampaged    (v) (r a1 m p ei1 jh d)
rampages    (n) (r a1 m p ei jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁垒[bì lěi, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ, / ] rampart; barrier, #12,396 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, / ] rampart; base (in baseball), #16,952 [Add to Longdo]
横行[héng xíng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] rampage; riot, #17,552 [Add to Longdo]
猖獗[chāng jué, ㄔㄤ ㄐㄩㄝˊ, ] rampant; wild; unchecked, #17,639 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rampe {f} | Rampen {pl}ramp | ramps [Add to Longdo]
Rampenlicht {n}footlight [Add to Longdo]
Rampenlicht {n}limelight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
ざっくざっく[, zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp [Add to Longdo]
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
オフランプ[, ofuranpu] (n) off-ramp [Add to Longdo]
オンランプ[, onranpu] (n) on-ramp [Add to Longdo]
ガンマランプ[, ganmaranpu] (n) {comp} gamma ramp [Add to Longdo]
クランポン[, kuranpon] (n) crampon (fre [Add to Longdo]
クロラムフェニコール[, kuroramufeniko-ru] (n) chloramphenicol [Add to Longdo]
クロロマイセチン[, kuroromaisechin] (n) chloromycetin; chloramphenicol [Add to Longdo]
トランパー[, toranpa-] (n) tramper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ramp \Ramp\, n.
   1. A leap; a spring; a hostile advance.
    [1913 Webster]
 
       The bold Ascalonite
       Fled from his lion ramp.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A highwayman; a robber. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A romping woman; a prostitute. [Obs.] --Lyly.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. rampe.] (Arch.)
    (a) Any sloping member, other than a purely constructional
      one, such as a continuous parapet to a staircase.
    (b) A short bend, slope, or curve, where a hand rail or
      cap changes its direction.
      [1913 Webster]
 
   5. [F. rampe.] (Fort.) An inclined plane serving as a
    communication between different interior levels.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ramp \Ramp\ (r[a^]mp), v. i. [imp. & p. p. {Ramped} (r[a^]mt;
   215); p. pr. & vb. n. {Ramping}.] [F. ramper to creep, OF.,
   to climb; of German origin; cf. G. raffen to snatch, LG. & D.
   rapen. See {Rap} to snatch, and cf. {Romp}.]
   [1913 Webster]
   1. To spring; to leap; to bound; to rear; to prance; to
    become rampant; hence, to frolic; to romp.
    [1913 Webster]
 
   2. To move by leaps, or as by leaps; hence, to move swiftly
    or with violence.
    [1913 Webster]
 
       Their bridles they would champ,
       And trampling the fine element would fiercely ramp.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To climb, as a plant; to creep up.
    [1913 Webster]
 
       With claspers and tendrils, they [plants] catch
       hold, . . . and so ramping upon trees, they mount up
       to a great height.          --Ray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ramp
   n 1: an inclined surface connecting two levels [syn: {ramp},
      {incline}]
   2: North American perennial having a slender bulb and whitish
     flowers [syn: {ramp}, {wild leek}, {Allium tricoccum}]
   3: a movable staircase that passengers use to board or leave an
     aircraft
   v 1: behave violently, as if in state of a great anger [syn:
      {ramp}, {rage}, {storm}]
   2: furnish with a ramp; "The ramped auditorium"
   3: be rampant; "the lion is rampant in this heraldic depiction"
   4: creep up -- used especially of plants; "The roses ramped over
     the wall"
   5: stand with arms or forelegs raised, as if menacing

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RAMP
     Remote Access Maintenance Protocol
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ramp /rɑmp/
  catastrophe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top