ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offshoot

AO1 F SH UW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offshoot-, *offshoot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offshoot(n) กิ่งก้าน (ที่แยกจากลำต้น), Syn. branch
offshoot(n) สิ่งที่แยกย่อยออกมา, See also: สิ่งที่แตกสาขาออกมา, สิ่งที่พัฒนามาจากอีกสิ่งหนึ่ง, Syn. appendage, adjunct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offshoot(ออฟ'ชูท) n. กิ่งก้าน, สาขา, แขนงหน่อ, เชื้อสายที่ห่างออกไป, ผลปลีกย่อย, ควันหลง

English-Thai: Nontri Dictionary
offshoot(n) หน่อ, แขนง, สาขา, กิ่งก้าน, ผลปลีกย่อย, ควันหลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offshoot; offsetตะเกียง [ สับปะรด ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But terror experts are already speculating this is the work of a new much more sophisticated and much better financed offshoot of al Qaeda than that which is responsible for the bombings in Amsterdam, London and other European cities.ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใหม่ ซึ่งแนบเนียนและเงินหนา กว่ากลุ่มอื่นในอัล เคด้า มากกว่ากลุ่มที่รับผิดชอบการวางระเบิด Body of Lies (2008)
We are an offshoot of the Ring.เราแตกสาขามาจากเดอะริง Chuck Versus the Anniversary (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ่ง[king] (n) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb  FR: branche [ f ] ; rameau [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OFFSHOOT AO1 F SH UW2 T
OFFSHOOTS AO1 F SH UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offshoot (n) ˈɒfʃuːt (o1 f sh uu t)
offshoots (n) ˈɒfʃuːts (o1 f sh uu t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausläufer { m }; Ableger { m } | Ausläufer { pl }; Ableger { pl }offshoot | offshoots [Add to Longdo]
Sprössling { m }; Spross { m } | Sprösslinge { pl }; Sprosse { pl }offshoot | offshoots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子(P);児[こ, ko] (n, n-suf) (1) child; (2) (also 仔) young (animal); (3) (also 娘) young woman; young geisha; (4) offshoot; (5) (See 元も子もない) interest; (6) (abbr) (See 子株・2) new shares; (7) (arch) bird egg; (n-suf) (8) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women); (P) #443 [Add to Longdo]
分かれ[わかれ, wakare] (n) offshoot; branch; fork #4,462 [Add to Longdo]
別れ[わかれ, wakare] (n) parting; separation; farewell; (lateral) branch; fork; offshoot; division; section; (P) #5,216 [Add to Longdo]
浄土真宗[じょうどしんしゅう, joudoshinshuu] (n) Jodo Shinshu (offshoot of the Jodo sect); (P) #12,074 [Add to Longdo]
分身[ぶんしん, bunshin] (n, vs) parturition; delivery; one's child; branch; offshoot; one's other self; (P) #15,727 [Add to Longdo]
大本教[おおもときょう, oomotokyou] (n) Oomoto (religious sect founded in 1892 as an offshoot of Shinto) [Add to Longdo]
分蘖;分糵[ぶんけつ;ぶんげつ, bunketsu ; bungetsu] (n, vs) offshoot (plants; often the of grass family); tiller [Add to Longdo]
立正佼成会[りっしょうこうせいかい, risshoukouseikai] (n) Rissho Kosei-kai (offshoot of Nichiren-Buddhism founded in 1938) [Add to Longdo]
霊友会[れいゆうかい, reiyuukai] (n) Reiyukai (Buddhist sect founded in 1919 as an offshoot of Nichiren Buddhism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offshoot \Off"shoot`\, n. [Off + shoot.]
   That which shoots off or separates from a main stem, channel,
   family, race, etc.; as, the offshoots of a tree.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offshoot
   n 1: a natural consequence of development [syn: {outgrowth},
      {branch}, {offshoot}, {offset}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top