Search result for

discount

(101 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discount-, *discount*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discount[N] การลดราคา, Syn. allowance, reduction, Ant. addition
discount[VT] ลดราคา, See also: ทำให้น้อยลง, Syn. belittle, minimize, derogate, Ant. esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discount(ดิส'เคาทฺ) vt,vi.,n. (การ) ลดราคา,ลดส่วน,ไม่นับ,ส่วนลด,ค่าชักส่วนลด -discountable adj., Syn. deduct
bank discountn. ส่วนลดตั๋วแลกเงินธนาคาร
cash discountn. ส่วนลดเงินสด

English-Thai: Nontri Dictionary
discount(n) การลดราคา,ส่วนลด,ค่าแป๊ะเจี๊ยะ
discount(vt) ลดราคา,ชักส่วนลด,ลดลง,ไม่นับ,หาร
discountenance(vt) ไม่ยอมเชื่อถือ,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้อึกอัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discountส่วนลด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discountส่วนลด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discountส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Discountการรับซื้อลด [TU Subject Heading]
Discountส่วนลด [การบัญชี]
Discount houses (Retail trade)ร้านสินค้าลดราคา (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Discount noteตั๋วเงินขายลด [เศรษฐศาสตร์]
Discount rateอัตราส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Discount receivedส่วนลดรับ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll give you a discount.แล้วเราจะลดราคาให้ครับ Baby and I (2008)
If you're serious about the trip, it's $550, but you might get a discount because of the no-show.ถ้าคุณจริงจังเรื่องการเดินทาง ราคา 550 แต่ลดได้ถ้าไม่ดูการแสดง WarGames: The Dead Code (2008)
It's $550, but I think I can get a discount.ราคา 550 แต่ผมคิดว่ายังลดได้ WarGames: The Dead Code (2008)
But how can you discount that?แล้วทำไม คุณไม่นับเรื่องนั้น WarGames: The Dead Code (2008)
We are friends, you will get a discount.ว่าเราเป็นเพื่อนกัน คุณจะได้ส่วนลดทันที The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
If I want a package deal, do I get a discount?ถ้าผมอยากได้ห่อนี้น่ะ พอจะมีส่วนลดไม๊? Taken (2008)
- I'll pay. In this business, you have no refunds, returns... discounts, buybacks.ในทางธุรกิจนายจะคืนเงินหรือของไม่ได้ Taken (2008)
Alette gets an incredible discount.เอเล็ตได้ส่วนลดมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
Just what kind of discount are you proposing here?อยากได้เท่าไหร่ล่ะ Prison Break: The Final Break (2009)
And, uh, if you see anything you like, I'll give you the family discount.ดี มีอย่างอย่างที่เราต้องคุยกัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
You're gonna discount Dr. Browning?คุณจะเลิกไว้ใจ ดร.บราวนิ่งหรอ Orphan (2009)
Did you know he asked me for a discount?คุณรู้รึเปล่าว่า เขาขอให้ผมลดราคาด้วย? 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discountAren't you selling this at a discount price?
discountAre there any discount tickets for me?
discountAre you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
discountCan't you discount it a little?
discountCan you give me a discount?
discountCould I get a discount if I pay in cash?
discountCould you give me a discount?
discountDo you have volume discount? If so, please send details.
discountFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
discountHonesty seems to be rather at a discount.
discountHonesty seems to be rather at a discount today.
discountHow early do I have to make a reservation to qualify for the discount?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดแหลก[V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
ลดราคา[V] discount, See also: reduce, lower (the price), Syn. ลด, Ant. ขึ้นราคา, Example: บริษัทยักษ์ใหญ่สื่อสารประกาศจะลดราคาค่าโทรศัพท์มือถือ
ส่วนลด[N] discount, See also: reduction, Example: ลูกค้าจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าเป็นจำนวน 15%, Count unit: บาท, เปอร์เซ็นต์, Thai definition: ส่วนที่หักจากจำนวนเงินที่เก็บมาได้หรือจากจำนวนที่ซื้อหรือที่ใช้ตามส่วนที่กำหนดไว้, ส่วนที่จะหักไว้จากจำนวนที่ซื้อหรือที่ใช้ตามส่วนที่กำหนดไว้ไม่คิดเงินเมื่อซื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราคิดลด[n. exp.] (attrā khit lot) EN: discount rate   
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsuan lot) EN: discount rate   
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
การซื้อลดตั๋วเงิน[n. exp.] (kān seū lot tūa-ngoen) EN: discounting   
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.)   FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ส่วนลด[n.] (suanlot) EN: discount ; reduction ; rebate   FR: remise [f] ; escompte [m] ; réduction [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]
ส่วนลดการค้า[n. exp.] (suanlot kānkhā) EN: trade discount   
ส่วนลดเงินสด[n. exp.] (suanlot ngoensot) EN: cash discount   
ส่วนลดตามปริมาณ[n. exp.] (suanlot tām parimān) EN: quantity discount   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOUNT    D IH2 S K AW1 N T
DISCOUNT    D IH1 S K AW0 N T
DISCOUNTS    D IH2 S K AW1 N T S
DISCOUNTS    D IH1 S K AW2 N T S
DISCOUNTED    D IH1 S K AW2 N T AH0 D
DISCOUNTED    D IH1 S K AW2 N AH0 D
DISCOUNTER    D IH1 S K AW2 N T ER0
DISCOUNTERS    D IH2 S K AW1 N T ER0 Z
DISCOUNTERS    D IH1 S K AW2 N ER0 R Z
DISCOUNTING    D IH1 S K AW2 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discount    (n) (d i1 s k au n t)
discount    (v) (d i1 s k au1 n t)
discounts    (n) (d i1 s k au n t s)
discounts    (v) (d i1 s k au1 n t s)
discounted    (v) (d i1 s k au1 n t i d)
discounting    (v) (d i1 s k au1 n t i ng)
discountenance    (v) (d i1 s k au1 n t i n @ n s)
discountenanced    (v) (d i1 s k au1 n t i n @ n s t)
discountenances    (v) (d i1 s k au1 n t i n @ n s i z)
discountenancing    (v) (d i1 s k au1 n t i n @ n s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzug {m} | Abzüge {pl}discount | discounts [Add to Longdo]
Discount-Eignung {f}discountability [Add to Longdo]
Discountgeschäft {n}; Discountladen {m}; Discounter {m}discount; discount shop [Add to Longdo]
Diskontsatz {m} [fin.]discount rate [Add to Longdo]
Diskontbank {f} [fin.]discount house [Add to Longdo]
Rabatt {m} | mit 4 Prozent Rabattdiscount | at a 4 percent discount [Add to Longdo]
Rabattmöglichkeit {f}discount possibility [Add to Longdo]
Wechselbank {f}discount houses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミックディスカウント[, akademikkudeisukaunto] (n) academic discount [Add to Longdo]
スカイメイト;スカイメート[, sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei [Add to Longdo]
ディスカウンター[, deisukaunta-] (n) discounter [Add to Longdo]
ディスカウント[, deisukaunto] (n,vs) discount; (P) [Add to Longdo]
ディスカウントキャッシュフロー[, deisukauntokyasshufuro-] (n) discounted cash flow [Add to Longdo]
ディスカウントショップ[, deisukauntoshoppu] (n) discount shop [Add to Longdo]
ディスカウントストア[, deisukauntosutoa] (n) discount store [Add to Longdo]
ディスカウントセール[, deisukauntose-ru] (n) discount sale [Add to Longdo]
ボリュームディスカウント[, boryu-mudeisukaunto] (n) volume discount [Add to Longdo]
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折扣[zhé kòu, ㄓㄜˊ ㄎㄡˋ, ] discount [Add to Longdo]
折现率[zhé xiàn lǜ, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, / ] discount rate [Add to Longdo]
贴现[tiē xiàn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, / ] discount; rebate [Add to Longdo]
贴现率[tiē xiàn lǜ, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, / ] discount rate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discount \Dis"count`\ (?; 277), v. i.
   To lend, or make a practice of lending, money, abating the
   discount; as, the discount for sixty or ninety days.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discount \Dis"count`\, n. [Cf. F. d['e]compte. See {Discount},
   v. t.]
   1. A counting off or deduction made from a gross sum on any
    account whatever; an allowance upon an account, debt,
    demand, price asked, and the like; something taken or
    deducted.
    [1913 Webster]
 
   2. A deduction made for interest, in advancing money upon, or
    purchasing, a bill or note not due; payment in advance of
    interest upon money.
    [1913 Webster]
 
   3. The rate of interest charged in discounting.
    [1913 Webster]
 
   {At a discount}, below par, or below the nominal value;
    hence, colloquially, out of favor; poorly esteemed;
    depreciated.
 
   {Bank discount}, a sum equal to the interest at a given rate
    on the principal (face) of a bill or note from the time of
    discounting until it become due.
 
   {Discount broker}, one who makes a business of discounting
    commercial paper; a bill broker.
 
   {Discount day}, a particular day of the week when a bank
    discounts bills.
 
   {True discount}, the interest which, added to a principal,
    will equal the face of a note when it becomes due. The
    principal yielding this interest is the present value of
    the note.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discount \Dis"count`\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Discounted}; p. pr. & vb. n. {Discounting}.] [OF. desconter,
   descompter, to deduct, F. d['e]compter to discount; pref.
   des- (L. dis-) + conter, compter. See {Count}, v.]
   1. To deduct from an account, debt, charge, and the like; to
    make an abatement of; as, merchants sometimes discount
    five or six per cent for prompt payment of bills.
    [1913 Webster]
 
   2. To lend money upon, deducting the discount or allowance
    for interest; as, the banks discount notes and bills of
    exchange.
    [1913 Webster]
 
       Discount only unexceptionable paper. --Walsh.
    [1913 Webster]
 
   3. To take into consideration beforehand; to anticipate and
    form conclusions concerning (an event).
    [1913 Webster]
 
   4. To leave out of account; to take no notice of. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Of the three opinions (I discount Brown's). --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discount
   n 1: the act of reducing the selling price of merchandise [syn:
      {discount}, {price reduction}, {deduction}]
   2: interest on an annual basis deducted in advance on a loan
     [syn: {discount rate}, {discount}, {bank discount}]
   3: a refund of some fraction of the amount paid [syn: {rebate},
     {discount}]
   4: an amount or percentage deducted [syn: {deduction},
     {discount}]
   v 1: bar from attention or consideration; "She dismissed his
      advances" [syn: {dismiss}, {disregard}, {brush aside},
      {brush off}, {discount}, {push aside}, {ignore}]
   2: give a reduction in price on; "I never discount these books-
     they sell like hot cakes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top