Search result for

decrease

(86 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decrease-, *decrease*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decrease[N] การลดลง, See also: การตกลง, การน้อยลง, Syn. decline, diminution, fall-off, lessening, reduction, Ant. expansion, growth
decrease[VT] ทำให้ลดลง, See also: ทำให้ปริมาณน้อยลง, ทำให้ต่ำลง, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
decrease[VI] ลดลง, See also: ตก, น้อยลง, สั้นลง, บรรเทา, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
decrease in[PHRV] ลดลง, See also: ลด
decrease from[PHRV] ลดลงจาก (เวลาหรือจำนวน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decrease(ดีครีส') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ปริมาณที่ลดลง, Syn. lessen

English-Thai: Nontri Dictionary
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
decrease(vi,vt) บรรเทา,ลดน้อยลง,สั้นลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decreaseหมุนตามเข็มนาฬิกา,น้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Decrease, Markedน้อยกว่าปกติมาก [การแพทย์]
Decrease, Slightน้อยกว่าปกติเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Decreased lung volume.ปริมาตรปอดลดลง Last Resort (2008)
Brain activity decreases and your heart rate slows until you just can't feel the pain anymore.สมองจะทำงานน้อยลง หัวใจจะเต้นช้า จนกระทั่งแก จะไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไป Greatness Achieved (2008)
Only to help spawn our new army, the Fallen decreased it, after all, in your absence, someone had to take command.ก็เพราะข้าต้องฟูมฟัก กองกำลังใหม่ ท่านฟอลแลนก็ต้องสูญเสีย รวมถึงเมื่อท่านจากไป ก็ต้องมีผู้บัญชาการแทน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
In fact, when they come upon a new food source they have a gangbang in order to decrease tension-จริงแล้วๆ ตอนพวกมันพบแหล่งอาหารใหม่.. ..พวกมันเอากันเป็นหมู่ เพื่อที่จะลดความเครียด.. The Ugly Truth (2009)
As I move this rod along the cord, as one segment increases the other segment decreases, and vice versa.ผม เอ่อ.. Agora (2009)
The magnetic fields have decreased by more than 80 percent in the last 48 hours.สนามแม่เล็กลดลง กว่า80เปอร์ ใน48ชั่วโมงที่ผ่านมา 2012 (2009)
- Security Planning Director Sawamura Takayuki) So if the pH doesn't decrease enough, the meat wouldn't have that vivid red color.ถ้าค่า pH ไม่ลดลงเพียงพอ เนื้อก็ไม่มีสีแดงสด Orutorosu no inu (2009)
With the current military round-up in full effect, it is likely we will continue to see a decreased subsider presence on our streets.การที่ทหารตรวจราดตระเวนอย่างเข้มงวด ทำให้ประชาชนเห็นว่า การติดเชื้อได้ลดจำนวนลง Daybreakers (2009)
What's wrong? Cold decreases battery life.Signore, คุณเอาละ? Angels & Demons (2009)
But if we don't operate on the other one, there could be a decrease in blood flow to the brain, which could put the child at risk developmentally.และตอนที่จูบมือเล็กๆของเขา If... (2010)
[ volume decreases ]ขอต้อนรับกลับมา คอตเตอร์ Swap Meat (2010)
Stop talking. He's got decreased breath sounds on the left side.หยุดพูดเถอะ ด้านซัายของเขามีเสียงหายใจแผ่วลง I Like You So Much Better When You're Naked (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decreaseA valuable object decreases in value if it is damaged.
decreaseFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
decreaseHowever, the general crime number has not decreased though the juvenile delinquency stands out.
decreaseIt isn't strange that children decrease, too.
decreaseIt was very far-sighted for that company to change its policy to accommodate the decrease in numbers of children and the aging of society.
decreaseProduction of rice has decreased.
decreaseSudden decrease in appetite is sometimes a sign of illness.
decreaseThat custom is on the decrease.
decreaseThe company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.
decreaseThe mean value of the frequency decreases with increasing amplitude.
decreaseThe medicine decreased his pain.
decreaseThe members decreased by 50 to 400.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลาวาศอก[V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ลดหย่อนผ่อนโทษ[V] reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
เพลาลง[V] decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
เบาบาง[V] lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น
ส่าง[V] abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ลดน้อยลง[V] decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai definition: ลดปริมาณลงไป
งวด[V] dry out, See also: decrease, diminish, lesson, reduce, Syn. ลดลง, แห้งลง, พร่องลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: เมื่อน้ำแกงในหม้องวดแล้วอย่าลืมปิดแก๊สด้วยล่ะ
ลง[V] drop, See also: decrease, lessen, be reduced, Syn. ลด, Ant. เพิ่ม
ลด[V] reduce, See also: decrease, abate, lessen, Syn. ลดหย่อน, Ant. เพิ่ม, Example: ช่อง 7 ประกาศลดอัตราค่าโฆษณาหลัง 4 ทุ่มลงเกือบ 30%, Thai definition: น้อยลง ต่ำลง หรือทำให้น้อยลง ให้ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม
ถอย[V] decrease, See also: reduce, decline, diminish, lessen, slacken, Syn. ลดลง, Example: ประชากรของปลาและสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทยลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease   FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā røila) EN: percentage decrease   
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam khā) EN: depreciation ; decrease in value   
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate   FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECREASE    D IH0 K R IY1 S
DECREASE    D IY1 K R IY2 S
DECREASED    D IH0 K R IY1 S T
DECREASED    D IY1 K R IY2 S T
DECREASES    D IH0 K R IY1 S AH0 Z
DECREASES    D IH0 K R IY1 S AH0 Z
DECREASES    D IY1 K R IY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decrease    (n) (d ii1 k r ii s)
decrease    (v) (d i1 k r ii1 s)
decreased    (v) (d i1 k r ii1 s t)
decreases    (n) (d ii1 k r ii s i z)
decreases    (v) (d i1 k r ii1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandsabgänge {pl}decrease in stocks [Add to Longdo]
Preisrückgang {m}decrease in prices [Add to Longdo]
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
急減[きゅうげん, kyuugen] (n,vs) sudden decrease [Add to Longdo]
繰り下がり;繰下がり[くりさがり, kurisagari] (n) decrease in digit (e.g. if we substract 2 from 11) [Add to Longdo]
減じる[げんじる, genjiru] (v1,vi) (See 減ずる) to subtract; to deduct; to reduce; to decrease [Add to Longdo]
減ずる[げんずる, genzuru] (vz,vi) to decrease; to reduce; to subtract [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, ] decrease; tighten [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, v. i. [imp. & p. p. {Decreased}; p. pr. &
   vb. n. {Decreasing}.] [OE. decrecen, fr. OF. decreistre, F.
   d['e]cro[^i]tre, or from the OF. noun (see {Decrease}, n.),
   fr. L. decrescere to grow less; de + crescere to grow. See
   {Crescent}, and cf. {Increase}.]
   To grow less, -- opposed to increase; to be diminished
   gradually, in size, degree, number, duration, etc., or in
   strength, quality, or excellence; as, they days decrease in
   length from June to December.
   [1913 Webster]
 
      He must increase, but I must decrease.  --John iii.
                          30.
 
   Syn: To {Decrease}, {Diminish}.
 
   Usage: Things usually decrease or fall off by degrees, and
      from within, or through some cause which is
      imperceptible; as, the flood decreases; the cold
      decreases; their affection has decreased. Things
      commonly diminish by an influence from without, or one
      which is apparent; as, the army was diminished by
      disease; his property is diminishing through
      extravagance; their affection has diminished since
      their separation their separation. The turn of
      thought, however, is often such that these words may
      be interchanged.
      [1913 Webster]
 
         The olive leaf, which certainly them told
         The flood decreased.       --Drayton.
      [1913 Webster]
 
         Crete's ample fields diminish to our eye;
         Before the Boreal blasts the vessels fly.
                          --Pope.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, v. t.
   To cause to grow less; to diminish gradually; as,
   extravagance decreases one's means.
   [1913 Webster]
 
      That might decrease their present store. --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, n. [OE. decrees, OF. decreis, fr.
   decreistre. See {Decrease}, v.]
   1. A becoming less; gradual diminution; decay; as, a decrease
    of revenue or of strength.
    [1913 Webster]
 
   2. The wane of the moon. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decrease
   n 1: a change downward; "there was a decrease in his temperature
      as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in
      sales" [syn: {decrease}, {lessening}, {drop-off}] [ant:
      {increase}]
   2: a process of becoming smaller or shorter [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {growth}, {increase}, {increment}]
   3: the amount by which something decreases [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {increase}, {increment}]
   4: the act of decreasing or reducing something [syn: {decrease},
     {diminution}, {reduction}, {step-down}] [ant: {increase},
     {step-up}]
   v 1: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
      decreased towards the end of the semester"; "The cabin
      pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a
      hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn:
      {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}]
   2: make smaller; "He decreased his staff" [syn: {decrease},
     {lessen}, {minify}] [ant: {increase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top