ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

way

W EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -way-, *way*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
tuck away(vt, slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., Syn. right away American
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., See also: in progress, Syn. in motion
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้
Rollaway bed[โร้ลเลอะเวย์ เบ้ด] (n) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
way(suf) วิธี, See also: การกระทำ
way(n) วิธีหรือแนวทาง, See also: แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง, Syn. means, method, mode
way(n) ท่าทาง, See also: อากัปกิริยา
way(n) วิถีชีวิต, Syn. convention, custom, tradition
way(n) เส้นทาง, See also: ทาง, หนทาง, ถนน
way(n) ทิศทาง
way(n) ระยะทาง
ways(suf) วิธี, See also: การกระทำ
waylay(vt) ดักโจมตี, See also: ดักปล้น, ซุ่มโจมตี, Syn. ambuscade, ambush, bushwhack
way-out(n) แปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ประหลาด, ไม่ปกติ, Syn. peculiar, unconventional, unusual, Ant. conventional, usual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
way(เว) n. ทาง, ระยะทาง, วิธีการ, รูปแบบ, แผน, นิสัย, ความเคยชิน, สภาพการณ์, ขอบเขต, อาชีพ, จุด, สิทธิการผ่าน, ประสบการณ์, adv. จากที่นี่, มากมาย, ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า)
way stationn. สถานีระหว่างสถานีใหญ่, สถานีย่อย
wayfarer(เว'แฟ'เรอะ) n. ผู้เดินทาง (โดยเฉพาะคนเดินเท้า), Syn. traveler
wayfaring(เว'แฟ'ริง) adj. เกี่ยวกับการเดินทาง (โดยเฉพาะการเดินทางโดยการเดินจริง ๆ)
waygoing(เว'โกอิง) adj., n. (การ) จากไป, ออกเดินทาง, เกี่ยวกับผู้ที่กำลังเดินทางจากไป, Syn. going away
waylay(เวเล') { waylaid, waylaid, waylaying, waylays } vt. ซุ่มโจมตี, ดักปล้น, See also: way-layer n., Syn. ambush
wayleave(-ลีฟว) n. สิทธิการผ่านถนน
ways and meansn. วิธีการ, วิถีทาง, หนทาง
wayside(เว'ไซดฺ) n., adj. ข้างทาง, ข้างถนน, ขอบทาง, Syn. roadside
waytrainn. รถไฟที่จอดทุกสถานี, ขบวนรถโดยสารธรรมดา, Syn. local train

English-Thai: Nontri Dictionary
way(n) ทาง, นิสัย, ท่าทาง, สภาพ, แผน, ประสบการณ์
wayfarer(n) ผู้เดินทาง, นักท่องเที่ยว
wayfaring(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป, เกี่ยวกับการเดินทาง
waylay(vt) ดักปล้น, ซุ่มโจมตี
wayside(adj, n) ข้างทาง, ริมทาง, ข้างถนน, ขอบทาง
wayward(adj) ดื้อดึง, เอาแต่ใจ, เถลไถล, ผันแปร
airway(n) สายการบิน, บริษัทการบิน
always(adv) เสมอ, นิจสิน, ทุกเวลา, ตลอดเวลา, เป็นประจำ, ตลอดไป
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wayทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
way, middleทางสายกลาง, มัชฌิมาปฏิปทา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
way, right ofสิทธิผ่านที่, สิทธิใช้ทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
way, right of๑. สิทธิในทางผ่าน (ก. แพ่ง)๒. สิทธิใช้ทาง (ก. แพ่ง)๓. สิทธิในทางเอก (ก. จราจร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
way-billใบกำกับของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
way-going cropธัญพืชที่เพาะปลูกไว้ (ก่อนสัญญาเช่าสิ้นอายุ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wayleaveสิทธิในทางผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ways and Means, Committee ofคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ (ของสภานิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Way of necessityทางจำเป็น [TU Subject Heading]
Wayangหนังใหญ่ [TU Subject Heading]
Wayang playsบทหนังใหญ่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
way to go(n) เยี่ยมไปเลย
WayLay(name) ชื่อตัวแทนของบุคคล คนนึงในโลกออนไลน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I сhased a рoleсat uр a tree Way out uрon a limbฉันไล่พังพอนขึ้นต้นไม้ วิธีการออกบนกิ่งไม้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They ain't actin' this way for nothin'.พวกเขาไม่ได้การแสดง'วิธีนี้ เพื่ออะไร' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We must bluff our way through.เราต้องมองไปด้านหน้า The Great Dictator (1940)
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา The Great Dictator (1940)
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Of course, I'm just a cricket singing my way from hearth to hearth... but...แน่นอนฉันแค่คริกเก็ตร้องเพลง ทางของฉัน Pinocchio (1940)
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
That's the only way to beนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะ Pinocchio (1940)
This way, Pinoke. It's the only way out.วิธีนี้ ปีโนก มันเป็นวิธีเดียวที่ ออก Pinocchio (1940)
Hey, which way you going?เฮย วิธีการที่คุณจะไปไหม รอ ฉันด้วย! Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wayA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
wayA bird is known by its song and a man by his way of talking.
wayA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
wayA bus got in the way.
wayA castle stands a little way up the hill.
wayAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
wayA child can play in various ways of his own choosing.
wayA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
wayA confidence man can talk his way into a girl's trust with ease.
wayActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
wayAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
wayA fallen rock barred his way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลง(n) route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ
คติประจำตัว(n) motto, See also: ways, principles, Syn. คติประจำตน, คติประจำใจ, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดีมีคติประจำตนว่า จงมีความอดทนต่อความยากลำบากเพื่อความสำเร็จในชีวิต, Count Unit: ข้อ, คติ, ประการ, Thai Definition: หลักที่ยึดไว้เป็นเครื่องเตือนใจตนเอง
วิถีแห่งชีวิต(n) way of life, Example: การยิ้มเป็นวิถีแห่งชีวิตของชาวไทย ที่ปฏิบัติมาจนเกิดความเคยชิน, Thai Definition: ความเป็นไปแห่งชีวิต
ศาลา(n) pavilion, See also: wayside shelter, hall, public house/building, Example: ชาวบ้านช่วยกันจับชายผ้า แห่ผ้าป่ามาโอบล้อมศาลาที่เตรียมไว้สำหรับเทศน์, Count Unit: หลัง, Thai Definition: อาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลอบทำร้าย(v) ambush, See also: waylay, attack, Example: ญาติสนิทของเราถูกลอบทำร้าย
ลู่ทาง(n) way, See also: means, method, avenue, path, Syn. ลาดเลา, ทาง, แนวทาง, Example: ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ, Thai Definition: ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้
วิถีทาง(n) way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai Definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้
วิธี(n) means, See also: way, method, process, mode, Syn. แบบ, ทาง, แนว, Example: การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก, Count Unit: วิธี, Thai Definition: ทางหรือหนทางที่จะทำ
ห่มดอง(n) way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder, Example: เฉพาะพระธรรมกายและพระสงฆ์สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้น ที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกแบบห่มดอง, Thai Definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่ง คือ ห่มเฉวียงบ่า
อย่าง(n) method, See also: way, means, Syn. ทำนอง, วิธี, แบบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
อกุศล[akuson] (n) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice  FR: péché [ m ] ; vice [ m ]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [ m ]
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WAY W EY1
WAYT W EY1 T
WAYS W EY1 Z
WAYE W EY1
WAYNE W EY1 N
WAY'S W EY1 Z
WAYMAN W EY1 M AH0 N
WAYANS HH W EY1 AH0 N Z
WAYLAY W EY1 L EY2
WAYLON W EY1 L AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
way (n) wˈɛɪ (w ei1)
ways (n) wˈɛɪz (w ei1 z)
Wayne (n) wˈɛɪn (w ei1 n)
waylay (v) wˌɛɪlˈɛɪ (w ei2 l ei1)
way-out (j) wˈɛɪ-aut (w ei1 - au t)
waybill (n) wˈɛɪbɪl (w ei1 b i l)
waylaid (v) wˌɛɪlˈɛɪd (w ei2 l ei1 d)
waylays (v) wˌɛɪlˈɛɪz (w ei2 l ei1 z)
wayside (n) wˈɛɪsaɪd (w ei1 s ai d)
wayward (j) wˈɛɪwəd (w ei1 w @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ,  ] way (of life); pattern; style; mode; manner #348 [Add to Longdo]
生态[shēng tài, ㄕㄥ ㄊㄞˋ,   /  ] way of life; ecology #1,913 [Add to Longdo]
做法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ,  ] way of doing things; a (regular) practice; a behavior #2,133 [Add to Longdo]
说法[shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ,   /  ] way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching #2,395 [Add to Longdo]
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙,   /  ] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation #2,395 [Add to Longdo]
途径[tú jìng, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] way; channel #3,042 [Add to Longdo]
看法[kàn fǎ, ㄎㄢˋ ㄈㄚˇ,  ] way of looking at a thing; view; opinion #3,074 [Add to Longdo]
生活方式[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ,    ] way of life; lifestyle #6,913 [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] way; route; road #9,546 [Add to Longdo]
法子[fǎ zi, ㄈㄚˇ ㄗ˙,  ] way; method #18,535 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
方法[ほうほう, houhou] TH: หนทาง  EN: way

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreiseweg { m }way here; way there [Add to Longdo]
Art und Weise { f }; Weg { m } | die Art und Weise, etw. zu tunway | the way of doing sth. [Add to Longdo]
Aufstieg { m }way up; climb up [Add to Longdo]
Ausgang { m }way out [Add to Longdo]
Ausweg { m } | Auswege { pl }way out | ways out [Add to Longdo]
Denkweise { f }way of thinking [Add to Longdo]
Fahrweise { f }way of driving; quality of driving [Add to Longdo]
Heimweg { m } | Heimwege { pl }way home | ways home [Add to Longdo]
Rückreise { f } | auf der Rückreise befindlichway back; return journey; voyage home | homebound [Add to Longdo]
Rückweg { m } | Rückwege { pl }way back | ways back [Add to Longdo]
Schulweg { m } | Schulwege { pl }way to school | ways to school [Add to Longdo]
Todesart { f }way to die [Add to Longdo]
Transportweg { m } | auf dem Transportwegway of transportation; route of transportation | in transit [Add to Longdo]
Weg { m }; Straße { f }; Strecke { f } | Wege { pl } | noch ein weiter Weg | jdm. den Weg versperren | dem Fortschritt im Weg stehenway | ways | a long way | to bar sb.'s way | to bar the way to progress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
使い方(P);遣い方[つかいかた, tsukaikata] (n) way to use something; treatment; management (of help); (P) #190 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
ブロック[burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n, vs) (4) { comp } block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P) #214 [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f, n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) #262 [Add to Longdo]
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n-adv) here and there; this way and that way; (P) #285 [Add to Longdo]
形;態[なり, nari] (n, adj-no) (uk) (See なりに) style; way; shape; form; appearance; state #296 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ゲートウェー[げーとうえー, ge-toue-] gateway [Add to Longdo]
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch [Add to Longdo]
ゲートウェイ[げーとうえい, ge-touei] gateway [Add to Longdo]
ハイウェイ[はいうえい, haiuei] highway [Add to Longdo]
一方向性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] one-way function [Add to Longdo]
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
和洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] Mischung_von_japanischem_und, westlichem_Stil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Way \Way\, adv. [Aphetic form of away.]
   Away. [Obs. or Archaic] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {To do way}, to take away; to remove. [Obs.] "Do way your
    hands." --Chaucer.
 
   {To make way with}, to make away with. See under {Away}.
    [Archaic]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Way \Way\, n. [OE. wey, way, AS. weg; akin to OS., D., OHG., &
   G. weg, Icel. vegr, Sw. v[aum]g, Dan. vei, Goth. wigs, L.
   via, and AS. wegan to move, L. vehere to carry, Skr. vah.
   [root]136. Cf. {Convex}, {Inveigh}, {Vehicle}, {Vex}, {Via},
   {Voyage}, {Wag}, {Wagon}, {Wee}, {Weigh}.]
   [1913 Webster]
   1. That by, upon, or along, which one passes or processes;
    opportunity or room to pass; place of passing; passage;
    road, street, track, or path of any kind; as, they built a
    way to the mine. "To find the way to heaven." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I shall him seek by way and eke by street.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The way seems difficult, and steep to scale.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The season and ways were very improper for his
       majesty's forces to march so great a distance.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Length of space; distance; interval; as, a great way; a
    long way.
    [1913 Webster]
 
       And whenever the way seemed long,
       Or his heart began to fail.      --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. A moving; passage; procession; journey.
    [1913 Webster]
 
       I prythee, now, lead the way.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Course or direction of motion or process; tendency of
    action; advance.
    [1913 Webster]
 
       If that way be your walk, you have not far.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And let eternal justice take the way. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. The means by which anything is reached, or anything is
    accomplished; scheme; device; plan.
    [1913 Webster]
 
       My best way is to creep under his gaberdine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By noble ways we conquest will prepare. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       What impious ways my wishes took!   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   6. Manner; method; mode; fashion; style; as, the way of
    expressing one's ideas.
    [1913 Webster]
 
   7. Regular course; habitual method of life or action; plan of
    conduct; mode of dealing. "Having lost the way of
    nobleness." --Sir. P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Her ways are ways of pleasantness, and all her paths
       are peace.              --Prov. iii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       When men lived in a grander way.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   8. Sphere or scope of observation. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The public ministers that fell in my way. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   9. Determined course; resolved mode of action or conduct; as,
    to have one's way.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.)
     (a) Progress; as, a ship has way.
     (b) pl. The timbers on which a ship is launched.
       [1913 Webster]
 
   11. pl. (Mach.) The longitudinal guides, or guiding surfaces,
     on the bed of a planer, lathe, or the like, along which a
     table or carriage moves.
     [1913 Webster]
 
   12. (Law) Right of way. See below.
     [1913 Webster]
 
   {By the way}, in passing; apropos; aside; apart from, though
    connected with, the main object or subject of discourse.
    
 
   {By way of}, for the purpose of; as being; in character of.
    
 
   {Covert way}. (Fort.) See {Covered way}, under {Covered}.
 
   {In the family way}. See under {Family}.
 
   {In the way}, so as to meet, fall in with, obstruct, hinder,
    etc.
 
   {In the way with}, traveling or going with; meeting or being
    with; in the presence of.
 
   {Milky way}. (Astron.) See {Galaxy}, 1.
 
   {No way}, {No ways}. See {Noway}, {Noways}, in the
    Vocabulary.
 
   {On the way}, traveling or going; hence, in process;
    advancing toward completion; as, on the way to this
    country; on the way to success.
 
   {Out of the way}. See under {Out}.
 
   {Right of way} (Law), a right of private passage over
    another's ground. It may arise either by grant or
    prescription. It may be attached to a house, entry, gate,
    well, or city lot, as well as to a country farm. --Kent.
    
 
   {To be under way}, or {To have way} (Naut.), to be in motion,
    as when a ship begins to move.
 
   {To give way}. See under {Give}.
 
   {To go one's way}, or {To come one's way}, to go or come; to
    depart or come along. --Shak.
 
   {To go one's way} to proceed in a manner favorable to one; --
    of events.
 
   {To come one's way} to come into one's possession (of
    objects) or to become available, as an opportunity; as,
    good things will come your way.
 
   {To go the way of all the earth} or
 
   {to go the way of all flesh} to die.
 
   {To make one's way}, to advance in life by one's personal
    efforts.
 
   {To make way}. See under {Make}, v. t.
 
   {Ways and means}.
     (a) Methods; resources; facilities.
     (b) (Legislation) Means for raising money; resources for
       revenue.
 
   {Way leave}, permission to cross, or a right of way across,
    land; also, rent paid for such right. [Eng]
 
   {Way of the cross} (Eccl.), the course taken in visiting in
    rotation the stations of the cross. See {Station}, n., 7
     (c) .
 
   {Way of the rounds} (Fort.), a space left for the passage of
    the rounds between a rampart and the wall of a fortified
    town.
 
   {Way pane}, a pane for cartage in irrigated land. See {Pane},
    n., 4. [Prov. Eng.]
 
   {Way passenger}, a passenger taken up, or set down, at some
    intermediate place between the principal stations on a
    line of travel.
 
   {Ways of God}, his providential government, or his works.
 
   {Way station}, an intermediate station between principal
    stations on a line of travel, especially on a railroad.
 
   {Way train}, a train which stops at the intermediate, or way,
    stations; an accommodation train.
 
   {Way warden}, the surveyor of a road.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Street; highway; road.
 
   Usage: {Way}, {Street}, {Highway}, {Road}. Way is generic,
      denoting any line for passage or conveyance; a highway
      is literally one raised for the sake of dryness and
      convenience in traveling; a road is, strictly, a way
      for horses and carriages; a street is, etymologically,
      a paved way, as early made in towns and cities; and,
      hence, the word is distinctively applied to roads or
      highways in compact settlements.
      [1913 Webster]
 
         All keep the broad highway, and take delight
         With many rather for to go astray. --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         There is but one road by which to climb up.
                          --Addison.
      [1913 Webster]
 
         When night
         Darkens the streets, then wander forth the sons
         Of Belial, flown with insolence and wine.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Way \Way\, v. t.
   To go or travel to; to go in, as a way or path. [Obs.] "In
   land not wayed." --Wyclif.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Way \Way\, v. i.
   To move; to progress; to go. [R.]
   [1913 Webster]
 
      On a time as they together wayed.    --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 way
   adv 1: to a great degree or by a great distance; very much
       (`right smart' is regional in the United States); "way
       over budget"; "way off base"; "the other side of the hill
       is right smart steeper than the side we are on" [syn:
       {way}, {right smart}]
   n 1: how something is done or how it happens; "her dignified
      manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode
      of existence"; "in the characteristic New York style"; "a
      lonely way of life"; "in an abrasive fashion" [syn:
      {manner}, {mode}, {style}, {way}, {fashion}]
   2: how a result is obtained or an end is achieved; "a means of
     control"; "an example is the best agency of instruction";
     "the true way to success" [syn: {means}, {agency}, {way}]
   3: a line leading to a place or point; "he looked the other
     direction"; "didn't know the way home" [syn: {direction},
     {way}]
   4: the condition of things generally; "that's the way it is"; "I
     felt the same way"
   5: a course of conduct; "the path of virtue"; "we went our
     separate ways"; "our paths in life led us apart"; "genius
     usually follows a revolutionary path" [syn: {way}, {path},
     {way of life}]
   6: any artifact consisting of a road or path affording passage
     from one place to another; "he said he was looking for the
     way out"
   7: a journey or passage; "they are on the way"
   8: space for movement; "room to pass"; "make way for"; "hardly
     enough elbow room to turn around" [syn: {room}, {way}, {elbow
     room}]
   9: the property of distance in general; "it's a long way to
     Moscow"; "he went a long ways"
   10: doing as one pleases or chooses; "if I had my way"
   11: a general category of things; used in the expression `in the
     way of'; "they didn't have much in the way of clothing"
   12: a portion of something divided into shares; "they split the
     loot three ways"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top