ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outcome

AW1 T K AH2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outcome-, *outcome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
main outcome measure(n, phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outcome(n) ผล, See also: ผลลัพธ์, สิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง, Syn. result, consequence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outcome(เอาทฺ'คัม) n. ผลลัพธ์, ผล, ทางออก
outcomer(เอาทฺ'คัมเมอะ) n. ผู้มาจากที่อื่น, ชาวต่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
outcome(n) ผลลัพธ์, ผลสุดท้าย, ทางออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา The Scorpion King (2002)
They said there are one of two outcomes of an invasion.เขาบอกว่าสงครามนี้มีผลต่อมาสองแบบ Signs (2002)
Of course, no matter what the outcome of the DNA report, my sincere gratitude to you for coming all the way here.แน่นอน ไม่ว่าผลการตรวจ DNA จะเป็นยังไง ผมก็ต้องขอบคุณ คุณจริง ๆ ที่คุณมาที่นี่ My Girl (2005)
The outcome is to be determined by the losers knockout or surrenderผู้ที่ออกนอกเวทีถือว่าแพ้ โดนน็อคหรือยอมแพ้ ก็ถือว่าแพ้ Fearless (2006)
Thing of it is, no matter how clever we think we are, the most probable outcome of our little experiment is that four and a half days ago you get a call from the coroner's office.DENN Y: Doug? Hey. Deja Vu (2006)
And I can guarantee you that is an outcome that you will not like.และฉันรับรองเลย ว่าผลที่ออกมา แกไม่ชอบแน่ Orientación (2007)
We have 2 agents who could affect the outcome on the inside.เรามีจนท. 2 คน ที่อาจได้รับผลกระทบอยู่ในนั้น Minimal Loss (2008)
This outcome depends as much on our ability to predict the moves of prentiss and reid as cyrus.ผลกระทบก็เกิดจากคาดการณ์พฤติกรรม เพรนทิส กับรี้ด ได้เท่าๆ กับไซรัส Minimal Loss (2008)
I mean, would it benefit your patient's outcome or-- my patient wouldn't be here if it wasn't for her.คุณหมายความว่าไง จะได้อะไรขึ้นมา อาการคนไข้คุณก็คงไม่ดีขึ้น Rise Up (2008)
And you could possibly affect the outcome of the show.และไม่แน่นะ พรุ่งนี้คุณอาจจะมีผลต่อสิ่งที่ออกมาของฮีโร่ก็ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
They're arguing that there's no reason to keep the defendants in jail until the outcome of the forthcoming trial.พวกเขากำลังถกเถียงกันว่า ไม่จำเป็นต้องขังจำเลยไว้ในคุก ระหว่างที่กำลังรอพิจารณาคดี The Reader (2008)
Whatever the outcome may be, you must respect it.ไม่ว่าผลจะออกมายังไง เธอต้องเคารพมัน Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outcomeFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
outcomeGood speech is the outcome of education.
outcomeI am apprehensive of the outcome.
outcomeIt is the attitude of the subjects that controls the outcome of the experiment.
outcomeThe candidate was disappointed at the outcome of the election.
outcomeThe game's outcome hangs on his performance.
outcomeThe media has a lot of influence on the outcome of an election.
outcomeThe outcome leaves nothing to be desired.
outcomeThe outcome of the election is doubtful.
outcomeThere is no way out of the siege except to take the bull by the horns and let God judge the outcome.
outcomeThis is the outcome of our research.
outcomeWhatever the outcome, you must meet the challenge.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
จุดดับ[jut dap] (n, exp) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death  FR: point d'arrêt [ m ] ; fin [ f ]
ขยายผล[khayāi phon] (v, exp) EN: extend results ; magnify an outcome
ผลการเลือกตั้ง[phon kān leūaktang] (n, exp) EN: returns ; outcome ; results of an election  FR: résultat d'une élection [ mpl ] ; verdict des urnes [ m ]
ผลลัพธ์[phonlap] (n) EN: product ; outcome ; output
ผลลัพธ์สมบูรณ์[phonlap sombūn] (n, exp) EN: absolute outcome

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OUTCOME AW1 T K AH2 M
OUTCOMES AW1 T K AH2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outcome (n) ˈautkʌm (au1 t k uh m)
outcomes (n) ˈautkʌmz (au1 t k uh m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch #257 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwägungsergebnis { n }outcome of consideration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] (n-adv, n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n, vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) #317 [Add to Longdo]
落ち(P);落[おち, ochi] (n) (1) slip; omission; (2) outcome; final result; the end; (3) (uk) punch line (of a joke); (P) #4,069 [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
勝敗[しょうはい, shouhai] (n) victory or defeat; issue (of battle); outcome; (P) #8,894 [Add to Longdo]
どちらにせよ[dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
アウトカム[autokamu] (n) outcome [Add to Longdo]
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo) [Add to Longdo]
決定づける[けっていづける, ketteidukeru] (v1, vt) to decide (e.g. an outcome); to dictate; to determine [Add to Longdo]
好結果[こうけっか, koukekka] (n) good results or outcome [Add to Longdo]
差違え[さしちがえ, sashichigae] (n) overruling referee's decision of bout outcome (sumo) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
試験結果[しけんけっか, shikenkekka] test outcome, test result [Add to Longdo]
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outcome \Out"come\, n.
   That which comes out of, or follows from, something else;
   issue; result; consequence; upshot. "The logical outcome."
   --H. Spenser.
   [1913 Webster]
 
      All true literature, all genuine poetry, is the direct
      outcome, the condensed essence, of actual life and
      thought.                 --J. C.
                          Shairp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outcome
   n 1: something that results; "he listened for the results on the
      radio" [syn: {result}, {resultant}, {final result},
      {outcome}, {termination}]
   2: a phenomenon that follows and is caused by some previous
     phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod was
     lengthwise"; "his decision had depressing consequences for
     business"; "he acted very wise after the event" [syn:
     {consequence}, {effect}, {outcome}, {result}, {event},
     {issue}, {upshot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top