หรือคุณหมายถึง transmißion?
Search result for

transmission

(96 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transmission-, *transmission*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
transmission control prottransmission control protocol / internet protocol กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ตใช้ตัวย่อว่า TCP/IP (อ่านว่า ทีซีพี/ไอพี) หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ

English-Thai: Nontri Dictionary
transmission(n) การส่งผ่าน,การสื่อสาร,เครื่องถ่ายทอดไฟฟ้า,การแพร่เชื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transmission๑. การส่งผ่าน๒. การแพร่เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transmission๑. การสืบทอด, สิทธิการสืบทอด๒. การถ่ายทอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmissionการส่ง, การส่งผ่าน, การสื่อสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmission๑. ชุดส่งกำลัง๒. กระปุกเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmission clauseข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิการสืบทอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transmission heat gainความร้อนรับผ่านมวล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmission lineสายส่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmission mediaตัวกลางสื่อสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transmissionการส่งผ่าน [TU Subject Heading]
Transmissionการแพร่เชื้อ [TU Subject Heading]
Transmission coefficientสัมประสิทธของการ ส่องผ่าน [อุตุนิยมวิทยา]
transmission constanttransmission constant, การนำชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transmission devicesอุปกรณ์เกียร์ [TU Subject Heading]
Transmission devices, Automaticอุปกรณ์เกียร์อัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Transmission electron microcopyการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน [TU Subject Heading]
Transmission electron microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
transmission lossestransmission losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน Odyssey (2008)
General, the Toydarians beacon is active on the moon, but all our transmissions are being jammed.ท่านนายพล เราจับสัญญาณของทอยดาเรี่ยน\ ได้จากดวงจันทร์ แต่การสื่อสารของเราทั้งหมด ถูกรบกวนครับ Ambush (2008)
Jam their transmissions.รบกวนการสื่อสารซะ Rising Malevolence (2008)
What is wrong with the transmission?การสื่อสารเป็นอะไรไป Rising Malevolence (2008)
Incoming transmission Master.มีสัญญาณติดต่อเข้ามา ท่านอาจารย์ Rising Malevolence (2008)
We're receiving a transmission from inside the Malevolence.เราได้รับการติดต่อมา จากข้างในยานเมลโวแลนซ์ครับ Destroy Malevolence (2008)
No, the droids are jamming our transmissions.ไม่มี พวกดรอยด์รบกวนการติดต่อของเรา Destroy Malevolence (2008)
Transmission has been cut off, Sir.การติดต่อถูกตัดครับท่าน Destroy Malevolence (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
Excuse me, general. Incoming transmission from commander Cody.ขอโทษครับท่าน ผู้การโคดี้ติดต่อมาครับ Rookies (2008)
General, there's an incoming transmission from Count Dooku.ท่านนายพลครับ เคาท์ดูกูติดต่อเข้ามา Shadow of Malevolence (2008)
I'm receiving a strange transmission.ข้าได้รับ การส่งสัญญาณแปลกๆ Duel of the Droids (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transmission4-speed automatic transmission is available as an option.
transmissionAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
transmissionCan you operate a manual transmission?
transmissionIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
transmissionThere might have been an error during transmission.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระบาดของโรค[n. exp.] (kān rabāt khøng rōk) EN: disease outbreak   FR: contagion (d'une maladie) [f] ; transmission d'une maladie infectieuse [f]
การรับส่ง[n.] (kān rapsong) EN: delivery   FR: envoi [m] ; expédition [f] ; transmission [f] ; livraison [f]
การรับส่งข้อมูล[n. exp.] (kān rapsong khømūn) EN: data transmission   FR: transmission de données [f]
การถ่ายทอด[n.] (kān thāithøt) EN: transfer   FR: transmission [f] ; transfert [m]
กระปุกเกียร์[n. exp.] (krapuk kīa) EN: gear box ; transmission   FR: boîte de vitesse [f] ; b
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[n. exp.] (rotyon kīa attanōmat) EN: automatic transmission car   FR: voiture automatique [f]
รถยนต์เกียร์ออโต้[n. exp.] (rotyon kīa øtō) EN: automatic transmission car   
สายพาน[n. exp.] (sāiphān) EN: engine belt   FR: courroie de transmission [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSMISSION    T R AE0 N S M IH1 SH AH0 N
TRANSMISSION    T R AE0 N Z M IH1 SH AH0 N
TRANSMISSIONS    T R AE0 N Z M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transmission    (n) (t r a1 n z m i1 sh @ n)
transmissions    (n) (t r a1 n z m i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenübertragung {f}; Signalübertragung {f}transmission of signals [Add to Longdo]
Sendebereich {m} | Sendebereiche {pl}transmission range | transmission ranges [Add to Longdo]
Transmission {f}transmission [Add to Longdo]
Überlandleitung {f} | Überlandleitungen {pl}transmission line | transmission lines [Add to Longdo]
Übersetzungsgetriebe {n}transmission gearing; step-up gear unit [Add to Longdo]
Übertragung {f} | abgeschirmte Übertragung | synchrone Übertragung | erneutes Übertragentransmission | shielded transmission | synchronous transmission | retransmission [Add to Longdo]
Übertragungsfehler {m}transmission error [Add to Longdo]
Übertragungsleitung {f}; Leitung {f}transmission line [Add to Longdo]
Übertragungsprotokoll {n}transmission protocol [Add to Longdo]
Übertragungsverhalten {n}transmission behavior; transmission behaviour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] (n) {comp} analog transmission [Add to Longdo]
オートマチックシフト;オートマチック・シフト[, o-tomachikkushifuto ; o-tomachikku . shifuto] (n) (See マニュアルシフト) automatic transmission [Add to Longdo]
オートマチックトランスミッション[, o-tomachikkutoransumisshon] (n) automatic transmission [Add to Longdo]
オートマチック車[オートマチックしゃ, o-tomachikku sha] (n) automatic transmission car [Add to Longdo]
オートマ車[オートマしゃ, o-toma sha] (n) automatic car; car with automatic transmission [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] (n) {comp} serial transmission [Add to Longdo]
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] (n) {comp} data transmission [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] (n) {comp} data transmission circuit [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] (n) {comp} channel; data Transmission channel [Add to Longdo]
トランスミッション[, toransumisshon] (n) transmission [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传动带[chuán dòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] transmission belt [Add to Longdo]
传输媒质[chuán shū méi zhì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄟˊ ㄓˋ, / ] transmission medium [Add to Longdo]
传输媒体[chuán shū méi tǐ, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] transmission medium [Add to Longdo]
传输技术[chuán shū jì shù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] transmission technology [Add to Longdo]
传输控制[chuán shū kòng zhì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] transmission control [Add to Longdo]
传输控制协定[chuán shū kòng zhì xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] transmission control protocol; TCP [Add to Longdo]
传输率[chuán shū lǜ, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄌㄩˋ, / ] transmission rate [Add to Longdo]
传输设备[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] transmission facility; transmission equipment [Add to Longdo]
传输距离[chuán shū jù lí, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] transmission distance [Add to Longdo]
传输速率[chuán shū sù lǜ, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] transmission rate; transmission speed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] data transmission [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel [Add to Longdo]
バースト伝送[バーストでんそう, ba-suto densou] burst transmission [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] file transfer, transmission [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transmission \Trans*mis"sion\, n. [L. transmissio; cf. F.
   transmission. See {Transmit}.]
   1. The act of transmitting, or the state of being
    transmitted; as, the transmission of letters, writings,
    papers, news, and the like, from one country to another;
    the transmission of rights, titles, or privileges, from
    father to son, or from one generation to another.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The right possessed by an heir or legatee of
    transmitting to his successor or successors any
    inheritance, legacy, right, or privilege, to which he is
    entitled, even if he should die without enjoying or
    exercising it.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) The mechanism within a vehicle which transmits
    rotational power from the engine to the axle of the wheel
    propelling the vehicle; it includes the gears and
    gear-changing mechanism as well as the propeller shaft.
    [1913 Webster]
 
   4. The process or event of sending signals by means of a
    radio-frequency wave from an electronic transmitter to a
    receiving device.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transmission
   n 1: the act of sending a message; causing a message to be
      transmitted [syn: {transmission}, {transmittal},
      {transmitting}]
   2: communication by means of transmitted signals
   3: the fraction of radiant energy that passes through a
     substance [syn: {transmittance}, {transmission}]
   4: an incident in which an infectious disease is transmitted
     [syn: {infection}, {contagion}, {transmission}]
   5: the gears that transmit power from an automobile engine via
     the driveshaft to the live axle [syn: {transmission},
     {transmission system}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 transmission [trãsmisjõ]
   delivery
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top