ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adduct

AE1 D AH0 K T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adduct-, *adduct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adduct[VT] เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
adductor[N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย

English-Thai: Nontri Dictionary
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adduct๑. หุบ๒. (จักษุ.) กลอกเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adduction๑. การนำสืบ๒. การอ้าง (พยานหลักฐาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adductor muscleกล้ามเนื้อปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Adductionการหุบเข้า, การเคลื่อนเข้าใน, การหุบเข้าหาแนวกลาง, หุบเข้า, เคลื่อนไหวทางจมูก, การเคลื่อนไหวในแนวเข้าใน [การแพทย์]
Adduction Exercisesมือไขว้หลัง [การแพทย์]
Adduction Forceแรงหุบ [การแพทย์]
Adductor Brevisแอดดัคเตอร์เบรวิส [การแพทย์]
Adductor Canalช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Adductor Groupการเกร็งของกล้ามเนื้อขา [การแพทย์]
Adductor Hallucisกล้ามเนื้อหุบหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Adductor Longusแอดดัคเตอร์ลองกัส, กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน [การแพทย์]
Adductor Magnusแอดดัคเตอร์แม็กนัส [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอ้างพยานหลักฐาน[n.] (kān āng phayān lakthān) EN: adduction   
การนำสืบ[n.] (kān namseūp) EN: adduction   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDUCT    AE1 D AH0 K T

Japanese-English: EDICT Dictionary
貝柱[かいばしら, kaibashira] (n) (1) (See 閉殻筋) adductor muscle; (2) {food} adductor muscle of a bivalve (e.g. scallop, etc.) [Add to Longdo]
内転[ないてん, naiten] (n,vs) adduction (anatomy); rolling internally; intorsion [Add to Longdo]
内転筋[ないてんきん, naitenkin] (n) (See 外転筋) adductor muscle [Add to Longdo]
肉柱[にくちゅう, nikuchuu] (n) (See 貝柱) adductor muscle (of a bivalve) [Add to Longdo]
閉殻筋[へいかくきん, heikakukin] (n) adductor muscle (of a bivalve) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adduct \Ad*duct"\, v. t. [L. adductus, p. p. of adducere. See
   {Adduce}.] (Physiol.)
   To draw towards a common center or a middle line. --Huxley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adduct
   n 1: a compound formed by an addition reaction
   v 1: draw a limb towards the body; "adduct the thigh muscle"
      [ant: {abduct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top