ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lessening

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lessening-, *lessening*, lessen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it's okay, I was thinking about lessening the dosage of the medicine.ถ้าหากว่าไม่เป็นไร ชั้นกำลังคิดว่าจะลดจำนวนยาลง One (2010)
Sames goes for lessening side dishes.เช่นเดียวกับการตัดเมนูทิ้ง Fermentation Family (2011)
But lessening the quality of your product is a show of weakness.แต่การลดคุณภาพสินค้าของคุณ ก็คือการโชว์ความอ่อนแอ Goodbye High (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอนๆ(adj) fading, See also: lessening, Example: เราออกมาจากป่า ขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสงรอนๆ, Thai Definition: อ่อนแสง (ใช้แก่พระอาทิตย์เวลาใกล้ค่ำ)
การผ่อนปรน(n) lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai Definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยืดหยุ่น[kān yeūtyun] (n) EN: lessening
รอน ๆ[røn røn] (adj) EN: fading ; lessening

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LESSENING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lessening

Japanese-English: EDICT Dictionary
等(P);抔[など, nado] (n, n-suf, prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) #221 [Add to Longdo]
減殺[げんさい, gensai] (n, vs) lessening; diminishing; reducing [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n, vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lessen \Less"en\ (l[e^]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Lessened}
   (-'nd); p. pr. & vb. n. {Lessening}.] [From {Less}, a.]
   To make less; to reduce; to make smaller, or fewer; to
   diminish; to lower; to degrade; as, to lessen a kingdom, or a
   population; to lessen speed, rank, fortune.
   [1913 Webster]
 
      Charity . . . shall lessen his punishment. --Calamy.
   [1913 Webster]
 
      St. Paul chose to magnify his office when ill men
      conspired to lessen it.         --Atterbury.
 
   Syn: To diminish; reduce; abate; decrease; lower; impair;
     weaken; degrade.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lessening \lessening\ adj.
   becoming less in dimension or degree; as, the lessening
   distance between us.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lessening \lessening\ n.
   a change downward; a decrease; a reduction.
 
   Syn: decrease, drop-off.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lessening
   n 1: a change downward; "there was a decrease in his temperature
      as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in
      sales" [syn: {decrease}, {lessening}, {drop-off}] [ant:
      {increase}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top