ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

installation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -installation-, *installation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
installation(n) การติดตั้ง, See also: การประดิษฐาน, เครื่องมือที่ติดตั้ง
installation(n) การสถาปนา, See also: การแต่งตั้ง
installation(n) การแสดงผลงาน(ศิลปะ)
installation(n) ค่ายทหาร, See also: ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง, การสถาปนา, การแต่งตั้ง, เครื่องมือติดตั้ง, ที่ทำการ, กองบัญชาการ, ค่าย, Syn. establishment

English-Thai: Nontri Dictionary
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง, การสถาปนา, การติดตั้ง, ที่ทำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
installationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ ดู inauguration ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Installationการติดตั้ง [TU Subject Heading]
Installation programโปรแกรมติดตั้ง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Broadband installation tomorrow night?การติดตั้งบอร์ดแบนจะทำคืนพรุ่งนี้ใช่ไหม? Confession of Pain (2006)
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And now with this installation at the Hammer, she is giving a gift to our city.And now with this installation at the Hammer, she is giving a gift to our city. Loyal and True (2008)
Yes, sir, specifically the installation of a voice-activated recording system.ใช่ครับท่าน โดยขอเฉพาะเจาะจงไปยังการติดตั้ง ระบบบันทึกเสียงที่ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นเสียง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I'm afraid this installation is lost.ข้าเกรงว่าที่นี่จะต้องสูญหายไป Children of the Force (2009)
This year, the special installation for the event is the brainchild of our youngest and therefore least-experienced curator.ปีนี้ การแสดงผลงานพิเศษ สำหรับงานนี้ คือความคิดของผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ และประสบการณ์น้อยที่สุดของเรา When in Rome (2010)
Sir, NSA has discovered a previously unknown missile installation in the southern tip of Amalah.หน่วยความมั่นคงฯ พบฐานตั้งขีปนาวุธลึกลับ ที่จุดสายปลายทางใต้ของอลามาห์ Everything Will Change (2010)
That installation is less than two hours away from launching a missile.อีกไม่ถึงสองชั่วโมง ฐานนั้น ก็จะปล่อยขีปนาวุธแล้ว Everything Will Change (2010)
Mr. President, as I'm sure you're aware, this missile installation lies in a tribal area not under the direct control of our government.ท่านประธานาธิบดี ผมแน่ใจว่าท่านทราบดี ว่าฐานขีปนาวุธนี่อยู่ในพื้นที่ชนเผ่า ไม่ได้อยู่ในการควมคุมของรัฐบาลเรา Everything Will Change (2010)
We've determined the installation was built by a private company that made arrangements with the locals.เราลงความเห็นว่าฐานถูกสร้างขึ้น โดยบริษัทเอกชนที่ตกลงกับคนในท้องถิ่น Everything Will Change (2010)
He built a missile installation in Amalah.เขาสร้างฐานขีปนาวุธในอมาลาห์ Everything Will Change (2010)
Hank turned that radar installation into a transmitter.แฮงค์เปลี่ยนการติดตั้งเรดาห์นั้น/Nให้เป็นเครื่องส่งสัญญาณ X-Men: First Class (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดตั้ง[kān tittang] (n) EN: installation ; setting up  FR: installation [ f ]
การติดตั้งโปรแกรม[kān tittang prōkraēm] (n, exp) FR: installation d'un logiciel [ f ] ; installation d'un programme [ f ]
กรมทหาร[krom thahān] (n, exp) EN: regiment ; military installation
โรง[rōng] (n) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant  FR: immeuble [ m ] ; construction [ f ] ; building [ m ] ; établissement [ m ] ; installation [ f ] ; usine [ f ] ; atelier [ m ] ; hangar [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
installation
installations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
installation
installations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlage { f } | Anlagen { pl } | elektrische Anlagen | technische Anlageninstallation | installations | electrical installations | technical installations [Add to Longdo]
Anlagentechnik { f }installation engineering [Add to Longdo]
Aufputzmontage { f }installation on wall [Add to Longdo]
Aufstellfläche { f }installation surface [Add to Longdo]
Einbauverhältnisse { pl }installation dimensions [Add to Longdo]
Einbauzeichnung { f }installation drawing [Add to Longdo]
Installation { f }installing [Add to Longdo]
Installation { f } | Installationen { pl } | automatisches Installations- und Diagnosesysteminstallation | installations | automated installation and diagnostic service [Add to Longdo]
Installationsmaterial { n }installation material [Add to Longdo]
Installationsqualifizierung { f }installation qualification (IQ) [Add to Longdo]
Installationsteile { pl }installation parts [Add to Longdo]
Installationsübersicht { f }installation summary [Add to Longdo]
Montagebeginn { m }installation start [Add to Longdo]
Montagehinweis { m }; Montagehinweise { pl }installation information [Add to Longdo]
Montageleitung { f }installation department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
設置[せっち, secchi] (n, vs) (1) establishment; institution; (2) installation (of a machine or equipment); (P) #482 [Add to Longdo]
導入[どうにゅう, dounyuu] (n, vs) introduction; bringing in; leading in; installation; (P) #1,106 [Add to Longdo]
装置[そうち, souchi] (n, vs) equipment; installation; apparatus; device; (P) #1,287 [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] (n, vs) equipment; device; facilities; installation; (P) #2,440 [Add to Longdo]
特設[とくせつ, tokusetsu] (n, vs, adj-no) setting up specially; special installation; (P) #6,225 [Add to Longdo]
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run #6,518 [Add to Longdo]
安置[あんち, anchi] (n, vs) enshrinement; installation (of image) #13,093 [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
インスタレーション[insutare-shon] (n) installation [Add to Longdo]
インスト[insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
取り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]
導入[どうにゅう, dounyuu] installation (vs), [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Installation \In`stal*la"tion\, n. [F. installation, LL.
   installatio: cf. It. installazione. See {Install}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of installing; as, the installation of the air
    conditioner took half an hour.
 
   Syn: installing, setting up.
     [1913 Webster +PJC]
 
   2. Hence: the act of installing (a person) or giving
    possession of an office, rank, or order, with the usual
    rites or ceremonies; as, the installation of an ordained
    minister in a parish.
    [1913 Webster]
 
       On the election, the bishop gives a mandate for his
       installation.             --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) The whole of a system of machines, apparatus, and
    accessories, sometimes including the buildings and
    gorounds on which they are located, when set up and
    arranged for practical working, as in electric lighting,
    transmission of power, etc.; as, our installation in Baton
    Rouge can produce ten thousand gallons a day; we should
    move our drying installation from building A to building
    B.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Mil.) The whole of a military base, post, camp, outpost,
    etc., constructed and operated for support of military
    operations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 installation
   n 1: the act of installing something (as equipment); "the
      telephone installation took only a few minutes" [syn:
      {installation}, {installing}, {installment}, {instalment}]
   2: a building or place that provides a particular service or is
     used for a particular industry; "the assembly plant is an
     enormous facility" [syn: {facility}, {installation}]
   3: a formal entry into an organization or position or office;
     "his initiation into the club"; "he was ordered to report for
     induction into the army"; "he gave a speech as part of his
     installation into the hall of fame" [syn: {initiation},
     {induction}, {installation}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Installation /instalatsiːoːn/ 
  installing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top