Search result for

installation

(68 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -installation-, *installation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
installation[N] การติดตั้ง, See also: การประดิษฐาน, เครื่องมือที่ติดตั้ง
installation[N] การสถาปนา, See also: การแต่งตั้ง
installation[N] การแสดงผลงาน(ศิลปะ)
installation[N] ค่ายทหาร, See also: ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง,การสถาปนา,การแต่งตั้ง,เครื่องมือติดตั้ง,ที่ทำการ,กองบัญชาการ,ค่าย, Syn. establishment

English-Thai: Nontri Dictionary
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
installationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู inauguration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Installationการติดตั้ง [TU Subject Heading]
Installation program โปรแกรมติดตั้ง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This is phone installation, answerphone installation, connection charge, call charges, and, so on, and what, what?นี่สำหรับค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่ะ การติดตั้งระบบโทรศัพย์ตอบรับอัตโนมัติ ค่าใช่จ่ายการเชื่อมต่อ ค่าโทรออก และอื่นๆอีกค่ะ อะไรค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- This is a military installation.ที่นี่เป็นฐานทัพทหาร The Day the Earth Stood Still (2008)
And now with this installation at the Hammer, she is giving a gift to our city.And now with this installation at the Hammer, she is giving a gift to our city. Loyal and True (2008)
Yes, sir, specifically the installation of a voice-activated recording system.ใช่ครับท่าน โดยขอเฉพาะเจาะจงไปยังการติดตั้ง ระบบบันทึกเสียงที่ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นเสียง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I'm afraid this installation is lost.ข้าเกรงว่าที่นี่จะต้องสูญหายไป Children of the Force (2009)
Jedi knight Anakin Skywalker and his Padawan Ahsoka Tano prepare to assault this heavily-fortified installation.อัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ทาโน่ ได้เตรียมการที่จะโจมตี ป้อมปราการอันแข็งแกร่งนี้ Weapons Factory (2009)
This year, the special installation for the event is the brainchild of our youngest and therefore least-experienced curator.ปีนี้ การแสดงผลงานพิเศษ สำหรับงานนี้ คือความคิดของผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ และประสบการณ์น้อยที่สุดของเรา When in Rome (2010)
No. Records show that it was a basic DSL installation.ไม่ บันทึกแสดงว่ามันเป็น การติดตั้ง DSL ธรรมดา The Internet Is Forever (2010)
Offering free fiber-optic installation.เสนอติดตั้งสายใยแก้วนำแสงฟรี The Internet Is Forever (2010)
Sir, NSA has discovered a previously unknown missile installation in the southern tip of Amalah.หน่วยความมั่นคงฯ พบฐานตั้งขีปนาวุธลึกลับ ที่จุดสายปลายทางใต้ของอลามาห์ Everything Will Change (2010)
The government of Amalah claims no knowledge of this installation, sir, which is built on a relatively ungoverned tribal area.รัฐบาลอมาลาห์ อ้างว่าไม่รู้เห็น ขีปนาวุธนี้ครับท่าน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ชนเผ่านอกการควบคุม มีปัญหาใหญ่กว่า Everything Will Change (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดตั้ง[n.] (kān tittang ) EN: installation ; setting up   FR: installation [f]
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang prōkraēm) FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
กรมทหาร[n. exp.] (krom thahān) EN: regiment ; military installation   
โรง[n.] (rōng) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant   FR: immeuble [m] ; construction [f] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTALLATION    IH2 N S T AH0 L EY1 SH AH0 N
INSTALLATIONS    IH2 N S T AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
installation    (n) (i2 n s t @ l ei1 sh @ n)
installations    (n) (i2 n s t @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlage {f} | Anlagen {pl} | elektrische Anlagen | technische Anlageninstallation | installations | electrical installations | technical installations [Add to Longdo]
Anlagentechnik {f}installation engineering [Add to Longdo]
Aufputzmontage {f}installation on wall [Add to Longdo]
Aufstellfläche {f}installation surface [Add to Longdo]
Einbauzeichnung {f}installation drawing [Add to Longdo]
Einbauverhältnisse {pl}installation dimensions [Add to Longdo]
Installation {f}installing [Add to Longdo]
Installation {f} | Installationen {pl} | automatisches Installations- und Diagnosesysteminstallation | installations | automated installation and diagnostic service [Add to Longdo]
Installationsmaterial {n}installation material [Add to Longdo]
Installationsqualifizierung {f}installation qualification (IQ) [Add to Longdo]
Installationsteile {pl}installation parts [Add to Longdo]
Installationsübersicht {f}installation summary [Add to Longdo]
Montagebeginn {m}installation start [Add to Longdo]
Montagehinweis {m}; Montagehinweise {pl}installation information [Add to Longdo]
Montageleitung {f}installation department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
インスタレーション[, insutare-shon] (n) installation [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
インストールプログラム[, insuto-rupuroguramu] (n) {comp} installation program [Add to Longdo]
インストールログファイル[, insuto-rurogufairu] (n) {comp} installation log file [Add to Longdo]
インストール後の作業[インストールごのさぎょう, insuto-ru gonosagyou] (n) {comp} post installation step [Add to Longdo]
インストレーション[, insutore-shon] (n,vs) {comp} installation [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[, insutore-shonpuroguramu] (n) {comp} installation program [Add to Longdo]
カスタマーインストレーションインストラクション[, kasutama-insutore-shon'insutorakushon] (n) {comp} customer installation instruction [Add to Longdo]
安置[あんち, anchi] (n,vs) enshrinement; installation (of image) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
取り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]
導入[どうにゅう, dounyuu] installation (vs), [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Installation \In`stal*la"tion\, n. [F. installation, LL.
   installatio: cf. It. installazione. See {Install}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of installing; as, the installation of the air
    conditioner took half an hour.
 
   Syn: installing, setting up.
     [1913 Webster +PJC]
 
   2. Hence: the act of installing (a person) or giving
    possession of an office, rank, or order, with the usual
    rites or ceremonies; as, the installation of an ordained
    minister in a parish.
    [1913 Webster]
 
       On the election, the bishop gives a mandate for his
       installation.             --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) The whole of a system of machines, apparatus, and
    accessories, sometimes including the buildings and
    gorounds on which they are located, when set up and
    arranged for practical working, as in electric lighting,
    transmission of power, etc.; as, our installation in Baton
    Rouge can produce ten thousand gallons a day; we should
    move our drying installation from building A to building
    B.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Mil.) The whole of a military base, post, camp, outpost,
    etc., constructed and operated for support of military
    operations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 installation
   n 1: the act of installing something (as equipment); "the
      telephone installation took only a few minutes" [syn:
      {installation}, {installing}, {installment}, {instalment}]
   2: a building or place that provides a particular service or is
     used for a particular industry; "the assembly plant is an
     enormous facility" [syn: {facility}, {installation}]
   3: a formal entry into an organization or position or office;
     "his initiation into the club"; "he was ordered to report for
     induction into the army"; "he gave a speech as part of his
     installation into the hall of fame" [syn: {initiation},
     {induction}, {installation}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Installation /instalatsiːoːn/ 
  installing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top