ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

action

AE1 K SH AH0 N   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -action-, *action*
English-Thai: Longdo Dictionary
action news(n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] การกระทำ, See also: ปฏิบัติการ, Syn. activity, operation, performance
action[N] การเคลื่อนไหว, Syn. movement, Ant. inaction
action[N] การดำเนินคดี, Syn. suit, claim, lawsuit
action[N] การทำงานของเครื่องจักร
action[N] การรบ, Syn. battle, combat, fighting
action[N] ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น
action[INT] เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), See also: คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก
action[N] เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์, See also: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์, Syn. plot, development
action[N] อากัปกิริยา, See also: ท่าทาง
action[N] อิทธิพล, See also: อำนาจ, ฤทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
androgenic-actionดูที่ testosterone
angle of refractionมุมหักเห
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection)
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่

English-Thai: Nontri Dictionary
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
action๑. การกระทำ, การปฏิบัติ, การทำงาน๒. กิริยา๓. การแสดงฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actionกัตตุภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actionการดำเนินเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
action๑. อรรถคดี๒. การฟ้องคดี๓. การกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action ex contractuคดีฟ้องว่ากระทำผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action ex delictoคดีฟ้องว่ากระทำการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action for cancellationคดีฟ้องขอให้เพิกถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action for legitimationคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action for liabilityคดีฟ้องให้รับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action for recourseคดีฟ้องไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Action Currentกระแสขณะทำงาน [การแพทย์]
action forceแรงกิริยา, แรงที่วัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่ง ใช้ในกรณีที่กล่าวถึงแรงกระทำระหว่างวัตถุ เช่น เรียกแรงที่วัตถุ A กระทำต่อวัตถุ B ว่าแรงกิริยา และเรียกแรงที่วัตถุ B กระทำต่อวัตถุ A ว่าแรงปฏิกิริยา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Action Learningการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Action levelระดับต้องปฏิบัติ, ระดับอัตราปริมาณรังสี หรือ ความเข้มข้นกัมมันตภาพ ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือป้องกันทันที เพื่อไม่ให้บุคคลได้รับรังสีแบบเรื้อรัง หรือกรณีฉุกเฉิน [นิวเคลียร์]
Action on the caseการดำเนินคดี [TU Subject Heading]
Action photographyการถ่ายภาพเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Action Potential Periodระยะเวลาที่เกิดศักย์ไฟฟ้า [การแพทย์]
Action Potentialsศักย์ขณะทำงาน, ศักย์ไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงาน, ศักย์ในการทำงาน, กระแสไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้าขณะกำลังทำงาน, ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงาน [การแพทย์]
Action Potentials, Compoundศักย์ไฟฟ้าขณะทำงานผสม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
action (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev org ) action

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clean-limbed, without dishonourable actions on either side.ไม่กระทำการเสียชื่อเสียง ด้านใดด้านหนึ่ง How I Won the War (1967)
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
Action stations!สถานีการกระทำ! Yellow Submarine (1968)
Action stations! Aye, sir, aye.ครับ ครับ ครับใช่ใช่ Yellow Submarine (1968)
Shit, I'd think after all that action this town would drive you nuts.ฉันว่าหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้น นายเลยต้องติดแหง่กอยู่ที่นี่ล่ะสิ Phantasm (1979)
Really, Ray. It's used. There's no action left in this keyboard.โดยแท้จริง เรย มันเป็นของมือสอง ไม่มีความสัมผัสอยู่ในแป้นพิมพ์นี้ The Blues Brothers (1980)
I don't think there's anything wrong with the action on this piano.ผมคิดว่าไม่มีสิ่งที่ผิดกับความสัมผัสอยู่ในแป้นพิมพ์นี้ The Blues Brothers (1980)
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด Gandhi (1982)
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Then I paced back and forth until my action ran down.จากนั้นกระผมก็เดินย่ำไปเรื่อยจนหมดลาน Return to Oz (1985)
Oh, dear. My action has run down.โอ ตายล่ะ กระผมหมดลานแล้ว Return to Oz (1985)
His action must have run down.การเครื่องไหว คงจะไม่ทำงาน Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actionAction!
actionActions speak louder than words. [Proverb]
actionActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
action"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
actionActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
actionAffirmative action and busing are debated topics.
actionAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
actionAll we need now is action, not discussion.
actionAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
actionA madman is not accountable for his actions.
actionA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
actionAn idea is expressed in terms of action.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรม[N] deed, See also: action, performance, doing, Example: ผลของกรรมในชาติก่อนทำให้เขาเกิดมาเป็นง่อย, Thai definition: การกระทำที่ส่งผลร้ายมาถึงปัจจุบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen kok pen lao) EN: split into factions ; form cliques   
แบ่งเป็นงวด[v. exp.] (baeng pen ngūat) FR: échelonner ; fractionner
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTION AE1 K SH AH0 N
ACTIONS AE1 K SH AH0 N Z
ACTION'S AE1 K SH AH0 N Z
ACTIONABLE AE1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
action (n) ˈækʃən (a1 k sh @ n)
actions (n) ˈækʃənz (a1 k sh @ n z)
actionable (j) ˈækʃənəbl (a1 k sh @ n @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]
行动计划[xíng dòng jì huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] action plan [Add to Longdo]
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] action at a distance (e.g. gravitational force) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktennotiz {f} mit Festlegung der Aktionspunkteaction memo [Add to Longdo]
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm {n}action program; action programme [Br.] [Add to Longdo]
Aktionspunkte {pl}action items [Add to Longdo]
Aktion {f}; Handlung {f}; Wirkung {f} | Aktionen {pl}; Handlungen {pl}; Wirkungen {pl} | konzertierte Aktionaction | actions | concerted action [Add to Longdo]
Aktionsblock {m}action block [Add to Longdo]
Aktionsgemeinschaft {f}; Bürgerinitiative {f}action group [Add to Longdo]
Aktionsparameter {m}action parameter [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität {f}action flexibility [Add to Longdo]
Belegzeit {f}; Funktionszeit {f}action period [Add to Longdo]
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action [Add to Longdo]
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action [Add to Longdo]
Eigentumsklage {f}; Besitzstörungsklage {f} [jur.]action of trespass [Add to Longdo]
Einsatzkräfte {pl}action force [Add to Longdo]
Funktionsbezeichnung {f}action designator [Add to Longdo]
Funktionsdiagramm {m}action chart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
トランザクション[とらんざくしょん, toranzakushon] transaction [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Action \Ac"tion\, n. [OF. action, L. actio, fr. agere to do. See
   {Act}.]
   1. A process or condition of acting or moving, as opposed to
    rest; the doing of something; exertion of power or force,
    as when one body acts on another; the effect of power
    exerted on one body by another; agency; activity;
    operation; as, the action of heat; a man of action.
    [1913 Webster]
 
       One wise in council, one in action brave. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. An act; a thing done; a deed; an enterprise. (pl.):
    Habitual deeds; hence, conduct; behavior; demeanor.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is a Good of knowledge, and by him actions
       are weighed.             --1 Sam. ii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   3. The event or connected series of events, either real or
    imaginary, forming the subject of a play, poem, or other
    composition; the unfolding of the drama of events.
    [1913 Webster]
 
   4. Movement; as, the horse has a spirited action.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) Effective motion; also, mechanism; as, the breech
    action of a gun.
    [1913 Webster]
 
   6. (Physiol.) Any one of the active processes going on in an
    organism; the performance of a function; as, the action of
    the heart, the muscles, or the gastric juice.
    [1913 Webster]
 
   7. (Orat.) Gesticulation; the external deportment of the
    speaker, or the suiting of his attitude, voice, gestures,
    and countenance, to the subject, or to the feelings.
    [1913 Webster]
 
   8. (Paint. & Sculp.) The attitude or position of the several
    parts of the body as expressive of the sentiment or
    passion depicted.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law)
    (a) A suit or process, by which a demand is made of a
      right in a court of justice; in a broad sense, a
      judicial proceeding for the enforcement or protection
      of a right, the redress or prevention of a wrong, or
      the punishment of a public offense.
    (b) A right of action; as, the law gives an action for
      every claim.
      [1913 Webster]
 
   10. (Com.) A share in the capital stock of a joint-stock
     company, or in the public funds; hence, in the plural,
     equivalent to stocks. [A Gallicism] [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        The Euripus of funds and actions.  --Burke.
     [1913 Webster]
 
   11. An engagement between troops in war, whether on land or
     water; a battle; a fight; as, a general action, a partial
     action.
     [1913 Webster]
 
   12. (Music) The mechanical contrivance by means of which the
     impulse of the player's finger is transmitted to the
     strings of a pianoforte or to the valve of an organ pipe.
     --Grove.
     [1913 Webster]
 
   {Chose in action}. (Law) See {Chose}.
 
   {Quantity of action} (Physics), the product of the mass of a
    body by the space it runs through, and its velocity.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Action}, {Act}.
 
   Usage: In many cases action and act are synonymous; but some
      distinction is observable. Action involves the mode or
      process of acting, and is usually viewed as occupying
      some time in doing. Act has more reference to the
      effect, or the operation as complete.
 
         To poke the fire is an act, to reconcile friends
         who have quarreled is a praiseworthy action.
                          --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 action
   n 1: something done (usually as opposed to something said);
      "there were stories of murders and other unnatural actions"
   2: the state of being active; "his sphere of activity"; "he is
     out of action" [syn: {action}, {activity}, {activeness}]
     [ant: {inaction}, {inactiveness}, {inactivity}]
   3: a military engagement; "he saw action in Korea" [syn:
     {military action}, {action}]
   4: a process existing in or produced by nature (rather than by
     the intent of human beings); "the action of natural forces";
     "volcanic activity" [syn: {natural process}, {natural
     action}, {action}, {activity}]
   5: the series of events that form a plot; "his novels always
     have a lot of action"
   6: the trait of being active and energetic and forceful; "a man
     of action"
   7: the operating part that transmits power to a mechanism; "the
     piano had a very stiff action" [syn: {action}, {action
     mechanism}]
   8: a judicial proceeding brought by one party against another;
     one party prosecutes another for a wrong done or for
     protection of a right or for prevention of a wrong [syn:
     {legal action}, {action}, {action at law}]
   9: an act by a government body or supranational organization;
     "recent federal action undermined the segregationist
     position"; "the United Nations must have the power to propose
     and organize action without being hobbled by irrelevant
     issues"; "the Union action of emancipating Southern slaves"
   10: the most important or interesting work or activity in a
     specific area or field; "the action is no longer in
     technology stocks but in municipal bonds"; "gawkers always
     try to get as close to the action as possible"
   v 1: institute legal proceedings against; file a suit against;
      "He was warned that the district attorney would process
      him"; "She actioned the company for discrimination" [syn:
      {action}, {sue}, {litigate}, {process}]
   2: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
     the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
     through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
     {fulfill}, {fulfil}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 action /aksjɔ̃/ 
  achievement; act; action; share

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top