Search result for

vent

(179 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vent-, *vent*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ventilator (n ) เครื่องช่วยหายใจ

English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
event(n) ผลการฟ้องร้อง
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vent[N] ช่องลม, See also: ช่องระบายอากาศ, ท่อลม, ท่อแอร์, Syn. duct, opening, outlet, ventilator
vent[N] ช่องขับถ่าย, See also: ทวาร, รูเปิดสำหรับขับถ่าย
vent[N] ช่องเปิดหรือรอยแตกของเปลือกโลกเนื่องจากภูเขาไฟระเบิด
vent[N] วิธีระบายอารมณ์, See also: การระบายอารมณ์
vent[VT] ทำช่องระบายออก, See also: ระบายออก, ถ่ายออก, ขับออก, Syn. discharge, emit, empty, release, Ant. fill
vent[VT] แสดงออก, See also: ปล่อยอารมณ์, ระบายอารมณ์
vent[N] การออกเสียง, See also: การเปล่งเสียง, Syn. utter
ventage[N] รูเปิดเล็กๆ, See also: ช่องเปิดเล็กๆ, ทางออกเล็กๆ
ventral[N] บริเวณช่องท้อง, See also: บริเวณท้องหรือพุง
ventral[N] ครีบท้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vent 1(เวนทฺ) n. รูเปิด,ช่อง,ทางออก,ช่องอากาศ,ปากกระบอกปืน,ทวาร,ทวารหนัก,ช่องขับถ่าย. vt. เปิดทางออกให้,ระบายออก,ขับออก
vent 2(เวนทฺ) n. การแสดงออก,การเปล่งเสียง,การขับออก. vt. แสดงออก,ปล่อยอารมณ์,ระบาย,ทำให้บรรเทา,จัดให้มีทางออก. vi. ระบาย,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง, Syn. expression,utterance,outlet,passage,express,air
ventilate(เวน'ทะเลท) vt. ระบายลม,ระบายอากาศ,ทำให้มีอากาศเข้าได้,เปิดเผย,เปิดให้ตรวจสอบ,เปิดอภิปราย,แสดงออก,แสดงข้อคิดเห็น., See also: ventilable adj. ventilative adj.
ventilation(เวนทะเล'เชิน) n. การระบายลม,การระบายอากาศ,การมีอากาศหมุนเวียน,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำให้มีอากาศหมุนเวียน., See also: ventilative adj. ventilatory adj.
ventilator(เวน'ทะเลเทอะ) n. ผู้ระบายอากาศ,เครื่องระบายอากาศ,อุปกรณ์ระบายอากาศ,ช่องระบายอากาศ
ventral(เวน'เทริล) adj. เกี่ยวกับช่องท้อง,เกี่ยวกับพุง,อยู่บนบริเวณช่องท้อง,หน้าท้อง,ด้านท้อง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนส่วนหน้า หรือด้านล่างของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะ, (พืช) เกี่ยวกับผิวหน้าส่วนล่างหรือด้านใน. n. ครีบท้อง
ventricle(เวน'ทริเคิล) n. อวัยวะกลวง,โพรงในร่างกาย,ห้องส่วนล่างของหัวใจ,โพรงสมอง
ventricular(เวนทริค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับโพรง,เกี่ยวกับอวัยวะกลวง,เกี่ยวกับหัวใจห้องล่าง,คล้ายพุง,คล้ายท้อง
ventriloquism(เวนทริล'ละควิสซึม) n. การพูดดัดเสียง,ศิลปะการพูดดัดเสียง., See also: ventriloquial adj. ventriloqual adj. ventriloquially adj., Syn. ventriloquy
ventriloquist(เวนทริล'ละควิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการดัดเสียง,นักแปลงเสียงของตนเอง, See also: ventriloquistic adj. -ventriloquism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vent(n) ช่องว่าง,ทางออก,ช่องระบายอากาศ,ทวารหนัก
vent(vt) ระบายออก,ขับออก,แสดงออก,ปล่อยอารมณ์
ventilate(vt) ระบายลม,ระบายอากาศ,แสดงออก,เปิดเผย
ventilation(n) การระบายลม,การระบายอากาศ
ventral(adj) เกี่ยวกับหน้าท้อง
ventricle(n) ห้องชั้นล่างของหัวใจ,โพรงสมอง
ventriloquism(n) การพูดดัดเสียง
ventriloquist(n) นักแปลงเสียง
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
venture(vi,vt) กล้าเสี่ยง,เสี่ยง,ผจญภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ventช่องเปิด, ทางระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vent; air ventรูลม, รูหายใจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
venter๑. ท้อง๒. กระเพาะ(อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ stomach]๓. โพรง (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venterกระเปาะอาร์คิโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ventilationการระบายอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventilation airลมถ่ายเท [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventouse; pump, breastเครื่องกอกนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventrad; ventralwardไปทางท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventral๑. -ท้อง๒. ด้านท้อง, ด้านหน้า๓. ด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventralด้านบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ventilated psychrometer, Aspirated psychrometerไซครอมิเตอร์แบบ ระบายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Ventilated thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ถ่ายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Ventilationการระบายอากาศ [TU Subject Heading]
Ventilators, Mechanical ; Respiratorsเครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Ventingการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศโดยไม่มีการเผา [ปิโตรเลี่ยม]
ventral root (of spinal nerve)รากล่าง (ของเส้นประสาทไขสันหลัง), ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทจากไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ กล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ให้ทำงาน  (ดู dorsal horn ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ventricleห้องล่างของหัวใจ, ห้องล่างของหัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีผนังเป็นกล้ามเนื้อหนา รับโลหิตมาจากห้องบนของหัวใจเพื่อส่งไปยังอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ventricular fibrillationการสั่นของหัวใจห้องล่าง [TU Subject Heading]
Ventricular function, Leftการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย [TU Subject Heading]
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ventress.เวนเทรส The Hidden Enemy (2009)
Irons, you know where this vent leads?ไอรอน ท่อนี่ไปไหนได้บ้าง Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
Warning, venting in 20 seconds.คำเตือน ระบายอากาศภายใน 20 วินาที Dead Space: Downfall (2008)
Venting sequence initiated.เปิดระบบระบายอากาศ Dead Space: Downfall (2008)
Right ventricle.Right ventricle. Adverse Events (2008)
How am I gonna place the leads in the exact spot on the right ventricle without fluoroscopy?ฉันจะนำไปสู่จุดที่ถูกต้องได้อย่างไร หัวใจห้องขวาล่าง ไม่มีเครื่องfluoroscopy The Itch (2008)
Destroy Ventress, your weapons will not.อาวุธของพวกเจ้า ทำอะไรเวนทรีสไม่ได้หรอก Ambush (2008)
Ventress, kill him!เวนทรีส, ฆ่ามันซะ! Ambush (2008)
Failed you, Ventress has.เวนทรีสท่าจะทำให้เจ้าผิดหวังซะแล้ว Ambush (2008)
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ventAs the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."
ventBut for his steady support, my venture would have resulted in a failure.
ventFlight across the continent was still a daring venture.
ventHe gave vent to his disappoint.
ventHe is apt to give vent to his feelings.
ventI ventured to say my opinion at the conference.
ventI wish my venture would work out.
ventMy strong point is my philosophy - nothing ventured nothing gained.
ventMy uncle says he's about to embark on a new business venture.
ventNothing ventured, nothing gained. [Proverb]
ventOur company is a small but elect venture business that assists in entry and totalling of questionnaires.
ventSpying on gangsters was a dangerous venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือวิสาสะ[V] make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
เครื่องระบายอากาศ[N] ventilator
พัดลมระบายอากาศ[N] ventilators
ช่องระบายลม[N] ventilator, Syn. ช่องระบายอากาศ, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมสร้างช่องระบายลมฉลุสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก, Count unit: ช่อง, Thai definition: ช่องที่ทำให้อากาศผ่านเข้าออกได้ ทำให้เกิดอากาศหมุนเวียน
ชกหัว[V] hit oneself with anger, See also: vent, repress, Syn. ตีอกชกหัว, Example: วันๆ เขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากตีอกชกหัวอย่างนี้, Thai definition: เขกหรือโขกศีรษะด้วยกำปั้นเพราะเจ็บใจตัวเอง
ถ่ายเทอากาศ[V] ventilate, See also: air, Example: ห้องน้ำต้องมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศเพื่อถ่ายเทอากาศได้สะดวก
กึ๋น[N] gizzard, See also: ventriculus, Example: เมื่อไก่กลืนอาหารลงไป จะตกถึงกระเพาะที่หนึ่งซึ่งคนเราไม่มี ถัดไปเป็นกระเพาะที่สามหลังกระเพาะจริงเรียกกันว่ากึ๋น, Thai definition: กระเพาะที่ 2 ของสัตว์ประเภทสัตว์ปีก มีหน้าที่ย่อยอาหารต่อจากกระเพาะที่ 1 ประกอบด้วยผนังที่มีกล้ามเนื้อหนาและเหนียวสำหรับบดอาหาร โดยมีหินก้อนเล็กๆ ที่กลืนเข้าไปเป็นเครื่องช่วย
ป้ำ[V] brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai definition: กล้าได้กล้าเสีย
ถ่ายเท[V] ventilate, See also: air, Syn. ระบาย, Example: เราควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก, Thai definition: ให้ระบายเข้าออกได้ (มักใช้แก่น้ำหรืออากาศ)
ระบายอากาศ[V] ventilate, See also: air, Example: สถาปนิกออกแบบช่องบันได เพื่อใช้ระบายอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อนุสัญญา[n.] (anusanya) EN: convention   FR: convention [f]
อนุสัญญาแรมซาร์ [n. prop.] (Anusanya Raēmsā) EN: Ramsar Convention   
แบบดั้งเดิม[X] (baēp dangdoēm) EN: conventional   
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บัญชีพัสดุ[n. exp.] (banchī phatsadu) EN: inventory   
บัญชีทรัพย์สิน[n. exp.] (banchī sapsin) FR: inventaire [m]
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENT    V EH1 N T
VENTO    V EH1 N T OW0
VENTI    V EH1 N T IY0
VENTS    V EH1 N T S
VENTER    V EH1 N T ER0
VENTED    V EH1 N T AH0 D
VENTRE    V EH1 N T ER0
VENTOLA    V EH0 N T OW1 L AH0
VENTECH    V EH1 N T EH2 K
VENTING    V EH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vent    (v) (v e1 n t)
vents    (v) (v e1 n t s)
vented    (v) (v e1 n t i d)
Venturi    (n) (v e n ch y uu1 r ii)
Ventura    (n) (v e n ch y uu1 r @)
Ventnor    (n) (v e1 n t n @ r)
venting    (v) (v e1 n t i ng)
ventral    (j) (v e1 n t r @ l)
venture    (v) (v e1 n ch @ r)
ventured    (v) (v e1 n ch @ d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม , See also: S. Lüfter
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abluftkamin {m}vent stack [Add to Longdo]
Abluftöffnung {f}vent hole [Add to Longdo]
Entlüftungsleitung {f}vent line [Add to Longdo]
Öffnung {f} | Öffnungen {pl}vent | vents [Add to Longdo]
Schlitz {m} (in Mantel; Jacke)vent (in coat) [Add to Longdo]
Ventil {n} [techn.] | Ventile {pl} | doppelt gebogenes Ventil | drehbares Ventil | dreifach gebogenes Ventil | elektromagnetisches Ventil | einfach gebogenes Ventil | einteiliges Ventil | gebogenes 90-Grad-Ventil | handbiegbares Ventil | zweiteiliges Ventilvalve | valves | double-bend valve | earthmover swivel-type valve; swivel valve | triple-bend valve | solenoid valve | single-bend valve | one-piece valve | right-angle valve | hand-bendable valve | two-piece valve [Add to Longdo]
Ventilabdeckkung {f}valve cover [Add to Longdo]
Ventilation {f} | Ventilationen {pl}ventilation | ventilations [Add to Longdo]
Ventilator {m}; Lüfter {m} | Ventilatoren {pl}ventilator | ventilators [Add to Longdo]
Ventilatorriemen {m}fan belt [Add to Longdo]
Ventilator-Prüfstand {m}ventilator test rig [Add to Longdo]
Ventildeckel {m} [techn.]cam cover [Add to Longdo]
Ventilführung {f} [techn.]valve guide [Add to Longdo]
Ventilinsel {f} [techn.]manifold [Add to Longdo]
Ventilmechanismus {m}valve gear [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
できこと[, dekikoto] (n) event [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] venture to; presume to; take the liberty of [Add to Longdo]
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] venture capital fund [Add to Longdo]
口技表演者[kǒu jì biǎo yǎn zhě, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ ㄓㄜˇ, ] ventriloquist [Add to Longdo]
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals) [Add to Longdo]
心室[xīn shì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] ventricle (heart) [Add to Longdo]
通气[tōng qì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] ventilation; aeration; to keep each other informed; to release information [Add to Longdo]
通风管[tōng fēng guǎn, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] ventilation duct [Add to Longdo]
风险投资[fēng xiǎn tóu zī, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] venture capital [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory [Add to Longdo]
マーク規則[マークきそく, ma-ku kisoku] markup convention [Add to Longdo]
応用規則[おうようきそく, ouyoukisoku] application convention [Add to Longdo]
介入[かいにゅう, kainyuu] intervention (vs) [Add to Longdo]
規則[きそく, kisoku] rule, convention [Add to Longdo]
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
扇風機[せんぷうき, senpuuki] Ventilator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vent \Vent\ (v[e^]nt), n. [F. vente, fr. L. vendere, -itum, to
   sell; perh. confused with E. vent an opening. See {Vend}.]
   Sale; opportunity to sell; market. [Obs.] --Shelton.
   [1913 Webster]
 
      There is no vent for any commodity but of wool. --Sir
                          W. Temple.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vent \Vent\, v. t.
   To sell; to vend. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Therefore did those nations vent such spice. --Sir W.
                          Raleigh.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vent \Vent\, n. [Sp. venta a poor inn, sale, market. See {Vent}
   sale.]
   A baiting place; an inn. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vent \Vent\, v. i. [Cf. F. venter to blow, vent wind (see
   {Ventilate}); but prob influenced by E. vent an opening.]
   To snuff; to breathe or puff out; to snort. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vent \Vent\ (v[e^]nt), n. [OE. fent, fente, a slit, F. fente a
   slit, cleft, fissure, from fendre to split, L. findere; but
   probably confused with F. vent wind, L. ventus. See
   {Fissure}, and cf. Vent to snuff.]
   1. A small aperture; a hole or passage for air or any fluid
    to escape; as, the vent of a cask; the vent of a mold; a
    volcanic vent.
    [1913 Webster]
 
       Look, how thy wounds do bleed at many vents. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Long 't was doubtful, both so closely pent,
       Which first should issue from the narrow vent.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Zool.) The anal opening of certain invertebrates and
      fishes; also, the external cloacal opening of
      reptiles, birds, amphibians, and many fishes.
      [1913 Webster]
    (b) (Gun.) The opening at the breech of a firearm, through
      which fire is communicated to the powder of the
      charge; touchhole.
      [1913 Webster]
    (c) (Steam Boilers) Sectional area of the passage for
      gases divided by the length of the same passage in
      feet.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Opportunity of escape or passage from confinement or
    privacy; outlet.
    [1913 Webster]
 
   4. Emission; escape; passage to notice or expression;
    publication; utterance.
    [1913 Webster]
 
       Without the vent of words.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thou didst make tolerable vent of thy travel.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To give vent to}, to suffer to escape; to let out; to pour
    forth; as, to give vent to anger.
 
   {To take vent}, to escape; to be made public. [R.]
 
   {Vent feather} (Zool.), one of the anal, or crissal, feathers
    of a bird.
 
   {Vent field} (Gun.), a flat raised surface around a vent.
 
   {Vent piece}. (Gun.)
    (a) A bush. See 4th {Bush}, n., 2.
    (b) A breech block.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vent \Vent\, v. t. [imp. & p. p. {Vented}; p. pr. & vb. n.
   {Venting}.]
   1. To let out at a vent, or small aperture; to give passage
    or outlet to.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer to escape from confinement; to let out; to
    utter; to pour forth; as, to vent passion or complaint.
    [1913 Webster]
 
       The queen of heaven did thus her fury vent.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter; to report; to publish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By mixing somewhat true to vent more lies. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast framed and vented very curious orations.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   4. To scent, as a hound. [Obs.] --Turbervile.
    [1913 Webster]
 
   5. To furnish with a vent; to make a vent in; as, to vent. a
    mold.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vent
   n 1: a hole for the escape of gas or air [syn: {vent},
      {venthole}, {vent-hole}, {blowhole}]
   2: external opening of urinary or genital system of a lower
     vertebrate
   3: a fissure in the earth's crust (or in the surface of some
     other planet) through which molten lava and gases erupt [syn:
     {vent}, {volcano}]
   4: a slit in a garment (as in the back seam of a jacket)
   5: activity that frees or expresses creative energy or emotion;
     "she had no other outlet for her feelings"; "he gave vent to
     his anger" [syn: {release}, {outlet}, {vent}]
   v 1: give expression or utterance to; "She vented her anger";
      "The graduates gave vent to cheers" [syn: {vent},
      {ventilate}, {give vent}]
   2: expose to cool or cold air so as to cool or freshen; "air the
     old winter clothes"; "air out the smoke-filled rooms" [syn:
     {vent}, {ventilate}, {air out}, {air}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vent [v]
   wind
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vent [vɛnt]
   chap; guy; fellow; person
   fellow; man
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top