ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creation

K R IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creation-, *creation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creation(n) การสร้าง, See also: การสร้างสรรค์, Syn. creative activity
creation(n) ผลงานประดิษฐ์
creation(n) สรรพสิ่ง, Syn. existence, universe
creation(n) เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง, การสร้างสรรค์, การประดิษฐ์, -Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) , สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น, บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น, สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก, เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth, formati
file creationการสร้างแฟ้มหมายถึงการสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาเพื่อเก็บสารสนเทศต่าง ๆ โดยกำหนดแบ่งเป็นเขตข้อมูลว่า จะให้มีกี่เขต แต่ละเขตจะต้องใช้ความยาวเท่าใด
re-creation(รีครีเอ'เชิน) n. การสร้างใหม่, การผลิต, การประกอบใหม่
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง, การพักผ่อนหย่อนใจ, นันทนาการ, การสราญใจ, See also: recreational, recreatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
creation(n) การสร้าง, การตั้ง, การก่อ, การประดิษฐ์, การรังสรรค์
recreation(n) สันทนาการ, การเล่น, การพักผ่อนหย่อนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creationการสร้าง, การเนรมิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creationการสร้างโลก [TU Subject Heading]
Creation (Islam)การสร้างโลก (ศาสนาอิสลาม) [TU Subject Heading]
Creation (Literary, artistic, etc.)การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม, ศิลปกรรม, ฯลฯ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That mask was the creation of Louis.หน้ากากนั่นเป็นฝีมือหลุยส์ The Man in the Iron Mask (1998)
Our country owes its creation to a man they declared insane.Our country owes its creation to a man they declared insane. Anna and the King (1999)
Found writings include treatise on the creation of a time machine.ค้นพบข้อเขียน การสร้างเครื่องเดินทางผ่านเวลา The Time Machine (2002)
Dr. Frankenstein's creation has overwhelmed and overpowered him.สิ่งมีชีวิตที่ ดร.แฟรงเกนสไตน์สร้างขึ้น จนครอบงำและมีอำนาจเหนือผู้สร้าง The Corporation (2003)
When God's creation is broken, he's more than able to fix it.เมื่อสิ่งที่พระเจ้าสร้างแตกสลาย ท่านทำได้มากกว่าการซ่อมแซม Faith Like Potatoes (2006)
Harry gazed into the eyes of his creation and saw evil, pure and simple.แฮรี่จ้องมองสิ่งที่เขาสร้าง และเขาเห็นปีศาจ บริสุทธิ์และไม่ซับซ้อน Left Turn Ahead (2007)
It's strange to have a creation out there.มันรู้สึกแปลกดีที่มีสิ่งที่สร้างมาอยู่ข้างนอก The British Invasion (2007)
And what greater manifestation of his creation is thereแล้วการไปปรากฏตัวที่โบสถ์ ต่อหน้านิมิตรของท่าน The Ten (2007)
Well, not exactly make spaceships but we study the creation and evolution of the universe.อืมม ไม่ถึงกับสร้างยานอวกาศหรอก แต่เรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาล A Good Day to Have an Affair (2007)
As for you, we'll see how you enamored of your creations you are when The Shadow is flaying the skin off your back.ส่วนแก เราจะได้เห็นกันว่า แกจะสร้างสรรค์ได้แค่ไหน ...ตอนที่โดน เงา ถลกหนัง ออกจากหลังของแก Inkheart (2008)
I hereby declare the creation of a task force... to investigate the blackouts.ด้วยเหตุนี้ ผมขอประกาศ การเกิดขึ้นของการเร่งรัดงาน เพื่อสอบสวนเรื่องไฟดับ City of Ember (2008)
The moment of creation itself is fleeting.ช่วงขณะของการรังสรรค์เป็นเวลาชั่วแล่น Hachi: A Dog's Tale (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creationIf I had to define life in a word, it would be: Life is creation.
creationI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.
creationLanguage is unique in that any statement must start out as the creation of an individual mind.
creationMan is the lord of all creation.
creationRock roll was a creation of the young generation.
creationScientific truth is a creation of the human mind.
creationSince I recovered from my serious illness all of creation is beautiful to me.
creationThe creation of the film took many months.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[banthoēng] (n) EN: amusement ; entertainment ; recreation  FR: distraction [ f ]
ห้องพัก[hǿng phak] (n, exp) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room  FR: salon [ m ] ; salle de repos [ f ] ; salle d'attente [ f ]
การบันเทิง[kān banthoēng] (n) EN: entertainment ; recreation  FR: loisirs et sports [ mpl ]
การก่อตั้งบริษัท[kān køtang børisat] (n, exp) EN: formation of a company  FR: création d'une entreprise [ f ]
การพัก[kān phak] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ]
การพักผ่อน[kān phakphǿn] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ] ; relaxation [ f ] ; détente [ f ]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
การสร้างสรรค์[kān sāngsan] (n) EN: creation
เกม[kēm] (n) EN: game ; recreation ; sport ; play  FR: jeu [ m ]
กิจกรรมบันเทิง[kitjakam banthoēng] (n, exp) EN: recreational activities ; recreation  FR: activité récréative [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CREATION K R IY0 EY1 SH AH0 N
CREATIONS K R IY0 EY1 SH AH0 N Z
CREATIONISM K R IY0 EY1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creation (n) krˈiːˈɛɪʃən (k r ii1 ei1 sh @ n)
creations (n) krˈiːˈɛɪʃənz (k r ii1 ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ,  ] creation; set up; construction; build; establish; set up #449 [Add to Longdo]
创世论[chuàng shì lùn, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄌㄨㄣˋ,    /   ] creationism (relig.) #958,445 [Add to Longdo]
创造论[chuàng zào lùn, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄨㄣˋ,    /   ] creationism (relig.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreation { f } | Kreationen { pl }creation | creations [Add to Longdo]
Rechtsgewinnung { f }creation of precedent [Add to Longdo]
Schöpfung { f } | geistige Schöpfungcreation | intellectual creation [Add to Longdo]
Wertschöpfung { f }creation of value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
制作[せいさく, seisaku] (n, vs) (1) work (film, book); (2) production; creation; (P) #422 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
誕生[たんじょう, tanjou] (n, vs) birth; creation; formation; (P) #1,081 [Add to Longdo]
制定[せいてい, seitei] (n, vs) enactment; establishment; creation; (P) #1,783 [Add to Longdo]
生成[せいせい, seisei] (n, vs) creation; generation; formation; derivation; (P) #3,709 [Add to Longdo]
創造[そうぞう, souzou] (n, vs) creation; (P) #4,116 [Add to Longdo]
創作[そうさく, sousaku] (n, vs, adj-no) production; literary creation; work; (P) #4,179 [Add to Longdo]
創始[そうし, soushi] (n, vs) creation; founding; initiating; (P) #9,679 [Add to Longdo]
休養[きゅうよう, kyuuyou] (n, vs, adj-no) rest; break; recreation; (P) #11,777 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time [Add to Longdo]
自動生成[じどうせいせい, jidouseisei] automatic creation [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creation \Cre*a"tion\ (kr?-A"sh?n), n. [L. creatio: cf. F.
   cr?ation. See {Create}.]
   1. The act of creating or causing to exist. Specifically, the
    act of bringing the universe or this world into existence.
    [1913 Webster]
 
       From the creation to the general doom. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As when a new particle of matter dotn begin to
       exist, in rerum natura, which had before no being;
       and this we call creation.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is created; that which is produced or caused to
    exist, as the world or some original work of art or of the
    imagination; nature.
    [1913 Webster]
 
       We know that the whole creation groaneth. --Rom.
                          viii. 22.
    [1913 Webster]
 
       A dagger of the mind, a false creation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Choice pictures and creations of curious art.
                          --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of constituting or investing with a new character;
    appointment; formation.
    [1913 Webster]
 
       An Irish peer of recent creation.   --Landor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creation
   n 1: the human act of creating [syn: {creation}, {creative
      activity}]
   2: an artifact that has been brought into existence by someone
   3: the event that occurred at the beginning of something; "from
     its creation the plan was doomed to failure" [syn:
     {creation}, {conception}]
   4: the act of starting something for the first time; introducing
     something new; "she looked forward to her initiation as an
     adult"; "the foundation of a new scientific society" [syn:
     {initiation}, {founding}, {foundation}, {institution},
     {origination}, {creation}, {innovation}, {introduction},
     {instauration}]
   5: (theology) God's act of bringing the universe into existence
   6: everything that exists anywhere; "they study the evolution of
     the universe"; "the biggest tree in existence" [syn:
     {universe}, {existence}, {creation}, {world}, {cosmos},
     {macrocosm}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top