ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -簡-, *簡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[簡, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] simple, succinct, terse; a letter
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  間 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 6,237

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] simple, #6,649 [Add to Longdo]
简单[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] simple; not complicated, #817 [Add to Longdo]
简直[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] simply; at all, #2,930 [Add to Longdo]
简称[jiǎn chēng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation, #3,401 [Add to Longdo]
简洁[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] concise; succinct; pithy, #7,602 [Add to Longdo]
简约[jiǎn yuē, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝ, / ] sketchy; concise; abbreviated, #8,764 [Add to Longdo]
简介[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] summary; brief introduction, #8,770 [Add to Longdo]
简化[jiǎn huà, ㄐㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] simplify, #8,884 [Add to Longdo]
简历[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes, #9,667 [Add to Longdo]
简便[jiǎn biàn, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] simple and convenient; handy, #10,906 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんたん, kantan] (adj) ง่าย
[かんい, kan'i] (n) เรียบง่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かんたん, kantan] Thai: ง่าย English: simple (an)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) brevity; simplicity [Add to Longdo]
にして要を得る[かんにしてようをえる, kannishiteyouwoeru] (exp,v1) to be brief and to the point; to be succinct [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P) [Add to Longdo]
易ベッド[かんいベッド, kan'i beddo] (n) cot; bunk [Add to Longdo]
易化[かんいか, kan'ika] (n,vs) simplification [Add to Longdo]
易慣用字体[かんいかんようじたい, kan'ikanyoujitai] (n) (See 常用漢字) simplified form (of a kanji); any of 22 simplified non-joyo kanji variants commonly used in print [Add to Longdo]
易型携帯電話[かんいがたけいたいでんわ, kan'igatakeitaidenwa] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
易軽便[かんいけいべん, kan'ikeiben] (n,adj-na) simple, easy, and convenient [Add to Longdo]
易言語[かんいげんご, kan'igengo] (n) {comp} simplified language [Add to Longdo]
易裁判所[かんいさいばんしょ, kan'isaibansho] (n) a summary court [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The Gettysburg Address" is a concise speech.「ゲティスバーグ演説」は潔スピーチです。
He has more lives than a cat.あいつは単にはくたばらない。
It's easy for that man to compose a good poem.あの人にとってよい詩を作るのは単だ。
How foolish I was not to discover that simple lie!あんな単な嘘に気づかなかったなんて、まったくばかだった。
No matter how hard you may try, you won't succeed so easily.いくら一生懸命やっても、そう単に成功するものではない。
Spending money is as easy as pie.お金を使うことはとても単だ。
Carol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.キャロルは町の何処であっても、一番のタイ料理店を単に探し出す。
Ken easily cleared the fence.ケン単に柵を飛び越えた。
This lable sticks easily.このラベルは単につきますよ。
It's not easy to pick out the best actors for this play.この劇に最適の役者を選び出すのは単ではない。
This child solved the complicated mathematics problem easily.この子は複雑な数学の問題を単に解いた。
This dictionary is an abridged edition.この辞書は約版だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it's gonna be no cakewalk.[JA] だが単にはいかない CounterPunch (2017)
Easy[CN] 太 East of Eden (1955)
Oh, it's easy.[JA] 単だ The Secret of Sales (2017)
For your information, gentlemen... this is a straightforward amputation of the lower extremity of the femur.[CN] 各位,單說一下 這是一個單的脛骨截肢手術 Corridors of Blood (1958)
Let's not play around with this too free-and-easy.[CN] 別把事情看得太 Adam's Rib (1949)
That's why I'm warning you, I'll be terrible for you if you drop me.[CN] 所以你放棄我的話那直是太糟了 La Poison (1951)
It would be simple.[CN] 然後我會跟喬治史汪談,很單的 Lolita (1962)
College is easier than high school.[JA] 高校より単よ CounterPunch (2017)
Then I started fighting, and I just kept winning and winning and winning.[JA] やせるためだった 始めたら勝ち続けて 単だと思ったんだ CounterPunch (2017)
Witness will please confine herself to the recital of facts.[CN] 請證人單陳述事實 Adam's Rib (1949)
So, it was easy to get her to do things for you.[JA] だから あなたのためなら 単に動いてくれました Confrontation (2017)
It was easier being a woman than a man that likes men.[JA] ゲイより 女性になるほうが  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かんい, kan'i] convenience [Add to Longdo]
易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
易端末[かんいたんまつ, kan'itanmatsu] dumb terminal [Add to Longdo]
易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication [Add to Longdo]
約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
略記述ORアドレス[かんりゃくきじゅつORアドレス, kanryakukijutsu OR adoresu] mnemonic OR address [Add to Longdo]
略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version [Add to Longdo]
略分類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] EINFACH, KURZ [Add to Longdo]
[かんたん, kantan] -einfach, -kurz [Add to Longdo]
[かんけつ, kanketsu] -kurz, buendig, lakonisch, Kuerze, Praegnanz, Einfachheit, Buendigkeit, Einfachheit [Add to Longdo]
[かんりゃく, kanryaku] -einfach, -kurz, buendig [Add to Longdo]
[かんそ, kanso] -einfach, -schlicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top