ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

output

AW1 T P UH2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -output-, *output*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
output VAT(n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
output(n) ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้, See also: ผลผลิต
output(n) ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์, Ant. input
output(n) ผลผลิต, See also: ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์, Syn. production, yield
output(vt) แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์, Ant. input

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
output(เอาทฺ'พุท) n. ผลิตผล, การผลิต, ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้, ข้อมูลที่ส่งออกมา
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
output dataข้อมูลออกหมายถึงข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งออกไปทางจอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ หรืออุปกรณ์ส่งออกอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก
output deviceอุปกรณ์ส่งออกอุปกรณ์แสดงผลหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด เป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ
output mediaสื่อแสดงผลเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ตามคำสั่งแล้ว ก็จะส่งผลให้เราทราบผ่านทางหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีตัวกลางหรือสื่อหลายชนิดที่นิยมใช้กันแพร่หลาย คือ 1. บัตร (card) 2. แถบบันทึก (magnetic tape) 3. กระดาษพิมพ์ (continuous form) 4. จานบันทึก (disk) ฯลฯดู input media เปรียบเทียบ
output unitหน่วยส่งออกหมายถึง องค์ประกอบส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เราถือว่า คอมพิวเตอร์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (input unit) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ, พล็อตเตอร์, เครื่องพิมพ์ ฯลฯดู input unit เปรียบเทียบ
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120, 000 ตัวอักษรต่อวินาที

English-Thai: Nontri Dictionary
output(n) ผลลัพธ์, สิ่งที่ทำขึ้น, ผลิตผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
output๑. ส่งออก, นำออก๒. (สิ่ง)ออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output(ปริมาตร)ส่งออก, (ปริมาตร)ถ่ายออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
output-ออกใช้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
outputส่งออก, นำออก, (สิ่ง) ออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
outputปริมาณออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
output๑. ส่งออก, นำออก๒. (สิ่ง)ออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
output dataข้อมูลออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output deviceอุปกรณ์ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outputส่งออก เอาต์พุต ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
outputผลผลิต, ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือวิธีการ ที่ได้มาหรือเกิดจากกระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อตัวป้อนในระบบเทคโนโลยี และสามารถนำไปแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Output taxภาษีขาย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Visual sensors are back on line. - And its body functions? - Output is normal.ระบบการมองเห็นกลับมาแล้ว, ระบบร่างกายปกติ Ghost in the Shell (1995)
Solar output is normal.แสดงอาทิตย์ก็ปกติดี The Day After Tomorrow (2004)
The guitars are set per song with their output levels.กีตาร์พวกนี้เซ็ทไว้สำหรับแต่ละเพลง สำหรับระดับความแรงของสัญญาณ It Might Get Loud (2008)
Your urine output is up to 25 cc's per hour.ปัสสาวะของคุณเพิ่มเป็น 25 ซีซีต่อ ชม. There's No 'I' in Team (2008)
Who's gonna care about my urine output now?ตอนนี้ใครจะมาสนใจปัสสาวะของชั้น There's No 'I' in Team (2008)
We're reading fluctuations in the output from the Core--เรากำลังอ่านค่าผันแปร ในข้อมูลคอมพิวเตอร์จากแกน... Air: Part 1 (2009)
I am reading significantly higher output and your vitals all look promising.ทับทรวงใหม่แจ่มมาก พลังสูง สัญญาณชีพจรปกติ Iron Man 2 (2010)
I've asked them to output each source to a different monitor.ของกล้องแต่ละตัวออกจากกัน White Tulip (2010)
Your cardiac output is starving your heart and brain of valuable oxygen.หัวใจแกกำลัง หิวโหย เลือด หัวใจและสมองของแก ต้องการออกซิเจนด่วน Revelation Zero: Part 1 (2010)
With the output of both capacitors in play, ถ้าไม่นับตัวเก็บประจุที่กำลังใช้งานอยู่ Awakening (2010)
Turn the nuclear reactor to 100% output and make sure I'm not disturbed.เปิดเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ไปที่ 100% และที่สำคัญอย่าให้ใครมารบกวนเด็ดขาด X-Men: First Class (2011)
(Chase) Low cardiac output can cause both.(เชส) ปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ทำให้เกิดได้ทั้งสองอย่าง Last Temptation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outputDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
outputGlobal agricultural output was expanding.
outputGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
outputGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
outputIn our interpretation, the output data in Table 2 is an acceptable variation of that in Table 1.
outputI think it might be of use if you could add how to output the diphthongs (with small ya yu yo) and geminate consonants (with small tsu).
outputIt is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.
outputLast year's output of coal fell short of the standard.
outputShe investigated the company's output record carefully.
outputSteel output set a record for two consecutive years.
outputThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.
outputThe output is way below last year's level.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อมูลออก(n) output data, Ant. ข้อมูลเข้า, Example: ข้อมูลออกจะเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลแยกต่างหาก, Thai Definition: ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ซึ่งแสดงหลังจากที่ใส่หรือผ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว
เอาท์พุต(n) output, Syn. ข้อมูลออก, ผล, Example: การทดสอบโปรแกรมต่างๆ ควรใช้ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้จริง และเทียบกับเอาท์พุตที่ถูกต้อง, Thai Definition: สารสารสนเทศที่ถูกส่งถ่ายจากหน่วยจัดเก็บภายในของคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ส่งออก ทำให้เกิดผลผลิตส่งออก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปริมาณการผลิต[parimān kān phalit] (n, exp) EN: output  FR: volume de production [ m ]
ผลลัพธ์[phonlap] (n) EN: product ; outcome ; output
ผลผลิต[phonphalit] (n) EN: production ; product ; output  FR: produit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OUTPUT AW1 T P UH2 T
OUTPUTS AW1 T P UH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
output (n) ˈautput (au1 t p u t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产量[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ,   /  ] output #2,172 [Add to Longdo]
出产[chū chǎn, ㄔㄨ ㄔㄢˇ,   /  ] output #21,292 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabeleistung { f }output power [Add to Longdo]
Abgangsklemme { f }output terminal [Add to Longdo]
Abgangswelle { f }output shaft [Add to Longdo]
Abtriebsdrehmoment { n }output torque [Add to Longdo]
Abtriebsdrehzahl { f }output speed [Add to Longdo]
Ausgabedatei { f }output file [Add to Longdo]
Ausgabeeinheit { f }output unit [Add to Longdo]
Ausgabegerät { n }output device [Add to Longdo]
Ausgabeglied { n }output element [Add to Longdo]
Ausgabesignal { n }output signal [Add to Longdo]
Ausgang { m } | abgeschirmter Ausgangoutput | guarded output [Add to Longdo]
Leistung { f }; Leistungsabgabe { f } | hohe Leistung | normale Leistung | sehr hohe Leistungoutput | high output (HO) | normal output (NO) | very high output (VHO) [Add to Longdo]
Produktionsbeschränkung { f }output restriction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出力[しゅつりょく, shutsuryoku] (n, vs) output (e.g. of dynamo); (P) #2,034 [Add to Longdo]
日産[にっさん, nissan] (n) (1) daily output; (2) (abbr) Nissan (Japanese car company); (P) #4,055 [Add to Longdo]
コム[komu] (n) { comp } computer output microfilm system; COM; (P) #5,299 [Add to Longdo]
流量[りゅうりょう, ryuuryou] (n) flow rate (esp. water or electricity); quantity of flow; capacity (of output or throughput per unit time) #15,586 [Add to Longdo]
IO[アイオー, aio-] (n) { comp } input-output [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
アイオーコントロール[aio-kontoro-ru] (n) { comp } IO control; input-output control [Add to Longdo]
アウトプット;アウトゥプット[autoputto ; autouputto] (n) output [Add to Longdo]
アウトプットポート[autoputtopo-to] (n) { comp } output port [Add to Longdo]
アナログ出力[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ファイル入出力[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] file input-output [Add to Longdo]
基本入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS) [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.) [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Output \Out"put`\, n.
   1. The amount or quantity of a material or product that is
    produced by a mine, factory, or any system for production
    of commercial goods, such as the amount of coal or ore put
    out from one or more mines, or the quantity of material
    produced by, or turned out from, one or more furnaces or
    mills, in a given time; production.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The materials, profits, or information produced by any
    system.
    [PJC]
 
   3. (Physiol.) That which is thrown out as products of the
    metabolic activity of the body; the egesta other than the
    faeces. See {Income}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The output consists of: (a) The respiratory products of
      the lungs, skin, and alimentary canal, consisting
      chiefly of carbonic acid and water with small
      quantities of hydrogen and carbureted hydrogen. (b)
      Perspiration, consisting chiefly of water and salts.
      (c) The urine, which is assumed to contain all the
      nitrogen truly excreted by the body, besides a large
      quantity of saline matters and water. --Foster.
      [1913 Webster]
 
   4. The power, voltage, or current produced by a device to
    generate or regulate electrical power; as, the power
    supply had a maximum output of 250 milliamps.
    [PJC]
 
   5. (Computers) The data or information produced by operation
    of a computer program or subroutine for transfer to
    another program or to an external device. The output of
    one program may be used as the {input} to another program.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 output
   n 1: final product; the things produced [syn: {end product},
      {output}]
   2: production of a certain amount [syn: {output}, {yield}]
   3: signal that comes out of an electronic system [syn: {output
     signal}, {output}]
   4: the quantity of something (as a commodity) that is created
     (usually within a given period of time); "production was up
     in the second quarter" [syn: {output}, {yield}, {production}]
   5: what is produced in a given time period [syn: {output},
     {outturn}, {turnout}]
   v 1: to create or manufacture a specific amount; "the computer
      is outputting the data from the job I'm running"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top