ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guide

G AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guide-, *guide*
Possible hiragana form: ぐいで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guide(vt) แนะนำ, See also: แนะแนว, กำหนดทิศทาง, นำทาง, บอกทาง, นำไป, ชี้ทาง, Syn. conduct, escort, show the way
guide(n) มัคคุเทศก์, See also: ผู้นำร่อง, ผู้ชี้ทาง, ไกด์, Syn. escort, steerer, Ant. follower
guide(n) ป้ายชี้ทาง, See also: สิ่งบอกทาง, เครื่องนำทาง, Syn. sign, pointer
guide(n) คู่มือท่องเที่ยว, See also: คู่มือทัศนาจร, หนังสือแนะนำนักท่องเที่ยว, คู่มือ, Syn. guidebook, directory
guided(adj) ซึ่งชี้นำ, See also: ซึ่งนำทาง, Syn. directed
guide dog(n) สุนัขนำทาง
guideline(n) ตัวชี้นำ, See also: เครื่องนำทาง, Syn. criterion, gauge
guidepost(n) ป้ายบอกทาง, See also: สัญลักษณ์บอกทางตามข้างทาง
guide book(n) หนังสือแนะนำ, See also: คู่มือทัศนาจร, Syn. handbook, manual, instruction
guide word(n) คำชี้นำ, See also: คำแนะ, หัวข้อนำ, Syn. key word, topic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว, แนะนำ, นำทาง, ชี้แนะ, ควบคุม. n. คนนำทาง, มัคคุเทศก์, เครื่องนำทาง, สิ่งชี้นำ, รางน้ำ, เข็มทิศ, เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead, direct
guided missilen. ขีปนาวุธนำวิถี
guideline(ไกดฺ'ไลนฺ) n. เครื่องชี้แนว, นโยบาย, Syn. description
guidepost(ไกด'โพสทฺ) n. ป้ายชี้ทาง
girl guideเนตรนารี, อนุกาชาด
misguided(มิส'ไกดิด) adj. ถูกนำไปในทางที่ผิด, ได้รับการแนะนำที่ผิด, ซึ่งเข้าใจผิด, See also: misguidedly adv., Syn. ill-advised

English-Thai: Nontri Dictionary
guide(n) มัคคุเทศก์, คนนำทาง, ไกด์
guide(vt) แนะนำ, ชี้ทาง, ชักนำ, นำทาง, ชี้แนะ
guidebook(n) คู่มือการเดินทาง, หนังสือคู่มือ
guideline(n) เครื่องชี้แนะ, แนวนโยบาย
guidepost(n) ป้ายบอกทาง
misguide(vt) ชักนำไปในทางที่ผิด, แนะนำผิดๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guide plane๑. ระนาบนำ [ มีความหมายเหมือนกับ guiding plane ]๒. เครื่องมือปรับระนาบนำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
guide tubeท่อนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
guidebookหนังสือนำเที่ยว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
guided bend testการทดสอบดัดโค้งตามแบบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
guided democracyประชาธิปไตยแบบชี้นำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guide bookหนังสือนำเที่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
guide bundguide bund, กำแพงนำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Guide cardบัตรแบ่งตอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Guide dogsสุนัขนำทาง [TU Subject Heading]
guide wallguide wall, กำแพงนำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Guidebooksหนังสือแนะนำ [TU Subject Heading]
Guided missilesอาวุธนำวิถี [TU Subject Heading]
Guidelinesแนวทาง, [การแพทย์]
Guidelines on the treatment of foreign direct investmentแนวทางการคุ้มครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
guidelineคู่มือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
- Signpost. - Guide book.หนังสือคู่มือ หนังสือคู่มือ Help! (1965)
- Guide book. - Feet.เท้า ฟุตเท้า? Help! (1965)
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ, \ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ Oh, God! (1977)
I am the only Belgian among the English, pressed on them by my superiors... to guide them and watch them.ฉันเพียง แต่ในหมู่ชาวเบลเยียมอังกฤษกดลง บนพวกเขาโดยการบังคับบัญชาของฉัน ... เพื่อให้คำแนะนำพวกเขาและดูพวกเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Can you provide us with a guide to take us to Delhi?คุณสามารถให้เรามีแนวทางในการพาเราไปยังนิวเดลีหรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yes. Sajnu will guide you.ใช่ Sajnu จะแนะนำคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I need a guide to Delhi. If you could...ฉันต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับนิวเดลี ถ้าคุณสามารถ ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
after I guide dr.- งั้นก็เยี่ยมไปเลย Spies Like Us (1985)
But I have to guide you somewhere by the Count's order.แต่น่าเสียดาย ข้าต้องทำตาม คำสั่งท่านเคานท์ Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guideAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
guideA child on your back may guide you across a ford.
guideA guide conducted the visitors round the museum.
guideAn old lady guided us through the castle.
guideA pilot guides the ship toward the port.
guideCan I hire a guide who speaks Japanese?
guideCrossing guards are posted during school hours to guide children safely across busy streets.
guideCustom, then, is the great guide of human life.
guideDon't blame the guide.
guideDon't rely too much on your guidebook.
guideDo you have a guide map of the city?
guideDo you have any museum guides in Japanese?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชักนำ(n) guide, See also: leader, Syn. ผู้ชักจูง, คนชักนำ, Example: อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม
ผู้ชี้นำ(n) guide, See also: counselor, Syn. ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ, Example: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แนะแนวทางให้
ป้ายบอกทาง(n) guide post
มัคคุเทศก์(n) guide, Syn. ไกด์, Example: มัคคุเทศก์ชี้ชวนให้ชมคำสลักหน้าประตูตำหนัก ซึ่งเป็นบทกลอนที่ไพเราะเพราะพริ้ง, Thai Definition: ผู้นำทาง (มักนำเที่ยวและอธิบายประกอบ), Notes: (บาลี)
ผู้นำทาง(n) guide, Syn. คนนำทาง, Example: เราจ้างชาวบ้านคนหนึ่งให้เป็นผู้นำทางในการเดินป่า
ขีปนาวุธ(n) missile, See also: guided missile, Syn. อาวุธ, Example: การสู้รบรุนแรงไปจนถึงขั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง, Thai Definition: อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
คู่มือ(n) manual, See also: guide, handbook, aid, Syn. คู่มือการใช้, ตำรา, Example: คนที่ทำอาหารไม่เป็นมักจะเปิดคู่มือดูไปด้วย, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คู่มือการใช้(n) manual, See also: guide, handbook, aid, Syn. คู่มือ, Example: เมื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทางบริษัทจะแจกคู่มือการใช้มาในกล่องอุปกรณ์ด้วย, Thai Definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เครื่องนำทาง(n) guidance, See also: guide, direction, Example: คนตาบอดใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องนำทางเพื่อเดินไปข้างหน้า
พินิต(v) guide, See also: suggest, direct, Syn. แนะนำ, สั่งสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักนำ[chaknam] (v) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw  FR: inciter ; tenter
ชี้บอก[chībøk] (v) EN: direct ; point ; guide ; lead  FR: indiquer ; préciser
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชี้นำ[chīnam] (v) EN: guide
ชี้ทาง[chī thāng] (v, exp) EN: direct the way ; show someone the way ; guide  FR: indiquer le chemin
จรวดนำวิถี[jarūat nam withī] (n, exp) EN: guided missile  FR: missile téléguidé [ m ]
ไกด์[kai] (n) EN: guide  FR: guide [ m ]
ไก๊ด์ไลน์[kailai] (n) EN: guidelline
คิดผิด[khit phit] (v, exp) EN: be misled ; be misguided ; have a wrong idea about  FR: se faire une fausse idée
คนชักนำ[khon chaknam] (n, exp) EN: guide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUIDE G AY1 D
GUIDES G AY1 D Z
GUIDED G AY1 D IH0 D
GUIDED G AY1 D AH0 D
GUIDER G AY1 D ER0
GUIDERA G IY0 D EH1 R AH0
GUIDE'S G AY1 D Z
GUIDEBOOK G AY1 D B UH2 K
GUIDELINE G AY1 D L AY2 N
GUIDEPOST G AY1 D P OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guide (v) gˈaɪd (g ai1 d)
guided (v) gˈaɪdɪd (g ai1 d i d)
guides (v) gˈaɪdz (g ai1 d z)
guidebook (n) gˈaɪdbuk (g ai1 d b u k)
guideline (n) gˈaɪdlaɪn (g ai1 d l ai n)
guidebooks (n) gˈaɪdbuks (g ai1 d b u k s)
guidelines (n) gˈaɪdlaɪnz (g ai1 d l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带领[dài lǐng, ㄉㄞˋ ㄌㄧㄥˇ,   /  ] guide; lead #3,134 [Add to Longdo]
导弹[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ,   /  ] guided missile; cruise missile; missile #3,905 [Add to Longdo]
指引[zhǐ yǐn, ㄓˇ ㄧㄣˇ,  ] guide; show #7,289 [Add to Longdo]
向导[xiàng dǎo, ㄒㄧㄤˋ ㄉㄠˇ,   /  ] guide #22,148 [Add to Longdo]
先导[xiān dǎo, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˇ,   /  ] guide; forerunner; pioneer #22,253 [Add to Longdo]
讲解员[jiǎng jiě yuán, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˇ ㄩㄢˊ,    /   ] guide #43,399 [Add to Longdo]
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ,   /  ] guidelines; what to do (under given circumstances) #98,362 [Add to Longdo]
导轮[dǎo lún, ㄉㄠˇ ㄌㄨㄣˊ,   /  ] guide pulley; foreword; preface #128,353 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsanleitung { f }; Einführung { f }guide book [Add to Longdo]
Blindenhund { m }guide dog [Add to Longdo]
Führer { m } | Führer { pl }guide | guides [Add to Longdo]
Führungsbahn { f }guide surface [Add to Longdo]
Führungsbolzen { m }guide bolt [Add to Longdo]
Führungsbuchse { f }guide bushing; guide socket [Add to Longdo]
Führungsfläche { f }guide surface [Add to Longdo]
Führungshülse { f }guide jacket [Add to Longdo]
Führungsrohr { n }guide tube [Add to Longdo]
Führungsrolle { f } [ techn. ]guide roller [Add to Longdo]
Führungsschiene { f }guide rail [Add to Longdo]
Führungsschild { n }guide vane [Add to Longdo]
Führungsschlitz { m }guide slot [Add to Longdo]
Führungsstift { m } | geerdeter Führungsstiftguide pin; guiding | grounded guiding [Add to Longdo]
Leitkarte { f }guide card [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) #106 [Add to Longdo]
ガイドライン[gaidorain] (n) guideline #158 [Add to Longdo]
ガイドブック[gaidobukku] (n) guidebook #207 [Add to Longdo]
ガイド[gaido] (n, vs) tour guide; (P) #544 [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) #6,967 [Add to Longdo]
読本[よみほん, yomihon] (n) (1) (See 入門書) reading-book; reader; guidebook; manual; (2) (original meaning) textbook (esp. a pre-war elementary school Japanese language textbook); (P) #6,978 [Add to Longdo]
導;標[しるべ, shirube] (n) guidance; guide #7,155 [Add to Longdo]
総覧;綜覧;總覽(oK)[そうらん, souran] (n, vs, adj-no) guide; general survey; conspectus; comprehensive bibliography #7,159 [Add to Longdo]
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P) #7,308 [Add to Longdo]
導く[みちびく, michibiku] (v5k, vt) (1) to guide; to lead; to show the way; to conduct; (2) (See 方程式を導く) to derive; to deduce; (P) #11,612 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide [Add to Longdo]
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]
案内書[あんないしょ, annaisho] guide [Add to Longdo]
基準縁[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge [Add to Longdo]
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guide \Guide\, v. t. [imp. & p. p. {Guided}; p. pr. & vb. n.
   {Guiding}.] [OE. guiden, gyden, F. guiaer, It. guidare; prob.
   of Teutonic origin; cf. Goth. ritan to watch over, give heed
   to, Icel. viti signal, AS. witan to know. The word prob.
   meant, to indicate, point to, and hence, to show the way. Cf.
   {Wit}, {Guy} a rope, {Gye.}]
   [1913 Webster]
   1. To lead or direct in a way; to conduct in a course or
    path; to pilot; as, to guide a traveler.
    [1913 Webster]
 
       I wish . . . you 'ld guide me to your sovereign's
       court.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To regulate and manage; to direct; to order; to
    superintend the training or education of; to instruct and
    influence intellectually or morally; to train.
    [1913 Webster]
 
       He will guide his affairs with discretion. --Ps.
                          cxii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The meek will he guide in judgment.  --Ps. xxv. 9.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guide \Guide\, n. [OE. giae, F. guide, It. guida. See {Guide},
   v. t.]
   1. A person who leads or directs another in his way or
    course, as in a strange land; one who exhibits points of
    interest to strangers; a conductor; also, that which
    guides; a guidebook.
    [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, directs another in his conduct or
    course of life; a director; a regulator.
    [1913 Webster]
 
       He will be our guide, even unto death. --Ps. xlviii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   3. Any contrivance, especially one having a directing edge,
    surface, or channel, for giving direction to the motion of
    anything, as water, an instrument, or part of a machine,
    or for directing the hand or eye, as of an operator; as:
    (a) (Water Wheels) A blade or channel for directing the
      flow of water to the wheel buckets.
    (b) (Surgery) A grooved director for a probe or knife.
    (c) (Printing) A strip or device to direct the
      compositor's eye to the line of copy he is setting.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A noncommissioned officer or soldier placed on the
    directing flank of each subdivision of a column of troops,
    or at the end of a line, to mark the pivots, formations,
    marches, and alignments in tactics. --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   {Guide bar} (Mach.), the part of a steam engine on which the
    crosshead slides, and by which the motion of the piston
    rod is kept parallel to the cylinder, being a substitute
    for the parallel motion; -- called also {guide}, and
    {slide bar}.
 
   {Guide block} (Steam Engine), a block attached in to the
    crosshead to work in contact with the guide bar.
 
   {Guide meridian}. (Surveying) See under {Meridian}.
 
   {Guide pile} (Engin.), a pile driven to mark a place, as a
    point to work to.
 
   {Guide pulley} (Mach.), a pulley for directing or changing
    the line of motion of belt; an idler. --Knight.
 
   {Guide rail} (Railroads), an additional rail, between the
    others, gripped by horizontal driving wheels on the
    locomotive, as a means of propulsion on steep gradients.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guide
   n 1: someone employed to conduct others [syn: {usher}, {guide}]
   2: someone who shows the way by leading or advising
   3: something that offers basic information or instruction [syn:
     {guidebook}, {guide}]
   4: a model or standard for making comparisons [syn: {template},
     {templet}, {guide}]
   5: someone who can find paths through unexplored territory [syn:
     {scout}, {pathfinder}, {guide}]
   6: a structure or marking that serves to direct the motion or
     positioning of something
   v 1: direct the course; determine the direction of travelling
      [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
      {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
      {channelise}]
   2: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you
     take me to the main entrance?"; "He conducted us to the
     palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}]
   3: be a guiding or motivating force or drive; "The teacher
     steered the gifted students towards the more challenging
     courses" [syn: {guide}, {steer}]
   4: use as a guide; "They had the lights to guide on" [syn:
     {guide}, {guide on}]
   5: pass over, across, or through; "He ran his eyes over her
     body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He
     drew her hair through his fingers" [syn: {guide}, {run},
     {draw}, {pass}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GUIDE
     Graphical User Interface Design Editor (Sun)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 guide /gid/ 
  leader; handbook; guide; guidebook; counsellor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top