Search result for

(62 entries)
(0.0685 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -物-, *物*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
の怪[もののけ, mononoke] ภูต ปีศาจ
差し[ものさし, monosashi] (n) ไม้บรรทัด, See also: S. 定規,
理学[ぶつりがく, butsurigaku] (n) ฟิสิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぶつりゅう, butsuryuu] การจัดส่ง, การกระจาย (สินค้า)
流センター[ぶつりゅうせんたー, butsuryuusenta] (n ) ศูนย์กระจายสินค้า
[ものがたり, monogatari] (n ) เรื่องเล่า ตำนาน
[ぶっしつ, busshitsu] (n ) สสาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing
[もの, mono] Thai: วัตถุ English: object
語る[ものがたる, monogataru] Thai: เล่าเรื่อง English: to tell
語る[ものがたる, monogataru] Thai: บ่งบอก English: to indicate

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[物, wù, ˋ] thing, substance, matter; creature
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  勿 (wù ˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) [Add to Longdo]
々交換;交換[ぶつぶつこうかん, butsubutsukoukan] (n) bartering [Add to Longdo]
がある[ものがある, monogaaru] (exp,v5r-i) sentence-ending expression of strong judgement [Add to Longdo]
ともしない[ものともしない, monotomoshinai] (exp) (uk) (See ともせず) ignoring; acting as if it is nothing [Add to Longdo]
ともせず[ものともせず, monotomosezu] (adv) (uk) (See ともしない) in the face of; in defiance of [Add to Longdo]
なら[ものなら;もんなら, mononara ; monnara] (exp) (uk) if I (we, etc.) could [Add to Longdo]
ならず[ものならず, mononarazu] (exp) presenting no difficulty; not hard [Add to Longdo]
にする[ものにする, mononisuru] (exp,vs-i) to win a girl's heart; to ingrain into oneself; to take possession of; "to make it mine" [Add to Longdo]
に似ず[ものににず, mononinizu] (exp) (arch) incomparable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
そのパーティーではだれもが美しい着を着ていた。Everyone was dressed in a beautiful kimono at the party.
そのパーティーではみなにいきわたるだけの食べがあった。There was enough food at the party for everyone to have some.
そのような人が警官だとは驚きだ。It is a wonder that such a man is a policeman.
そのように刃を振り回すことは危険だ。It is dangerous to wield an edged tool in such a way.
そのリストから、今回の旅行に必要なをピックアップしておいて。Choose from this list the things you'll need on your trip.
そのレストランが出した食べは、あまりにも冷たくて塩辛かったので、満足するにはほど遠かった。The food the restaurant offered us was so cold and salty that it was far from satisfying.
そのレストランはたいていより安い値段でおいしい食べを出します。That restaurant usually serves good food at lower prices.
その医者は貧しい人からはどんな贈りも受け取らなかった。The doctor would not take any gifts from the poor.
その屋根のむこうに見える建はわたしたちの教会です。The building whose roof you can see over there is our church.
その家具は母のです。The furniture belongs to my mother.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, ] thing; object; matter; abbr. for physics [Add to Longdo]
[wù zhǔ, ˋ ㄓㄨˇ, ] owner [Add to Longdo]
以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together. [Add to Longdo]
以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, / ] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together. [Add to Longdo]
[wù jiàn, ˋ ㄐㄧㄢˋ, ] object [Add to Longdo]
[wù hòu, ˋ ㄏㄡˋ, ] natural phenomena of a seasonal nature [Add to Longdo]
候学[wù hòu xué, ˋ ㄏㄡˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] the study of seasonal phenomena (flouring, migration etc) [Add to Longdo]
[wù jià, ˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] (commodity) prices [Add to Longdo]
价指数[wù jià zhǐ shù, ˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] price index [Add to Longdo]
[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, ] physical resources (as opposed to labor resources) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
理アドレス[ぶつりアドレス, butsuri adoresu] physical address [Add to Longdo]
理インタフェース[ぶつりインタフェース, butsuri intafe-su] physical interface [Add to Longdo]
理エラー[ぶつりエラー, butsuri era-] physical error [Add to Longdo]
理コネクション[ぶつりこねくしょん, butsurikonekushon] physical connection [Add to Longdo]
理ノード[ぶつりノード, butsuri no-do] physical node [Add to Longdo]
理ページ[ぶつりページ, butsuri pe-ji] physical page [Add to Longdo]
理メッセージ[ぶつりメッセージ, butsuri messe-ji] physical message [Add to Longdo]
理メディア[ぶつりメディア, butsuri medeia] physical media [Add to Longdo]
理リンク[ぶつりリンク, butsuri rinku] physical link [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もの, mono] -Ding, Sache, Gegenstand [Add to Longdo]
[ぶっか, bukka] Preise [Add to Longdo]
価騰貴[ぶっかとうき, bukkatouki] Preissteigerung [Add to Longdo]
好き[ものずき, monozuki] Neugier, Neugierde [Add to Longdo]
干し[ものほし, monohoshi] Trockengestell [Add to Longdo]
憂い[ものうい, monoui] matt, erschoepft, gleichgueltig [Add to Longdo]
柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] mild, sanft [Add to Longdo]
[ものおき, monooki] Rumpelkammer, Lager, Schuppen [Add to Longdo]
[ものごし, monogoshi] das_Benehmen, das_Auftreten [Add to Longdo]
[ものがたり, monogatari] Geschichte, Erzaehlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top