ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aqueduct

AE1 K W AH0 D AH2 K T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aqueduct-, *aqueduct*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aqueductลำรางส่งน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aqueduct, cerebralท่อน้ำสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
aqueductaqueduct, อาคารลำเลียงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Aqueduct of Sylviusอเควดักท์ของซีสเวียส [การแพทย์]
Aqueductulesรูปวงแหวน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aqueduct[อา-ควา-ดัค] (n ) สะพานส่งน้ำ หมายถึงสะพานหรือทางที่ใช้ในการขนส่งน้ำ—แทนที่จะขนส่งทางถนนหรือทางรถไฟ—ที่ข้ามช่องเขา (en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It had aqueducts and paved roads and technology that wouldn't be seen again for 5,000 years.มีระบบปะปาและถนน และเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเคยเห็นอีกใน 5,000 ปี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My first real job was shoveling horseshit at Aqueduct Racetrack.งานแรกของฉันคือพรวนดินขี้ม้าที่สนามแข่ง Tower Heist (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUEDUCT AE1 K W AH0 D AH2 K T
AQUEDUCTS AE1 K W AH0 D AH2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aqueduct (n) ˈækwɪdʌkt (a1 k w i d uh k t)
aqueducts (n) ˈækwɪdʌkts (a1 k w i d uh k t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水道[shuǐ dào, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, ] aqueduct, #22,609 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aquädukt {n} | Aquädukte {pl}aqueduct | aqueducts [Add to Longdo]
Wasserleitung {f} | Wasserleitungen {pl}aqueduct | aqueducts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキダクト;アクウダクト;アクウィダクト[, akidakuto ; akuudakuto ; akuuidakuto] (n) aqueduct [Add to Longdo]
水路[すいろ, suiro] (n) (1) waterway; canal; channel; (2) aqueduct; conduit; (P) [Add to Longdo]
導水管[どうすいかん, dousuikan] (n) conduit; water pipe; aqueduct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aqueduct \Aq"ue*duct\, n. [F. aqueduc, OF. aqueduct (Cotgr.),
   fr. L. aquaeductus; aquae, gen. of aqua water + ductus a
   leading, ducere to lead. See {Aqua}, {Duke}.]
   1. A conductor, conduit, or artificial channel for conveying
    water, especially one for supplying large cities with
    water.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is also applied to a structure (similar to the
      ancient aqueducts), for conveying a canal over a river
      or hollow; more properly called an aqueduct bridge.
      [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A canal or passage; as, the aqueduct of Sylvius, a
    channel connecting the third and fourth ventricles of the
    brain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aqueduct
   n 1: a conduit that resembles a bridge but carries water over a
      valley

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top