ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลิตภัณฑ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลิตภัณฑ์-, *ผลิตภัณฑ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลิตภัณฑ์(n) product, See also: merchandise, goods, Syn. ผลิตผล, Example: ในปัจจุบันพลาสติกทำจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นส่วนใหญ่, Count Unit: ชิ้น, อย่าง, ชนิด, ประเภท, Thai Definition: สิ่งที่ทําขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลิตภัณฑ์น. สิ่งที่ทำขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
productผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national productผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product (G.N.P.)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.N.P. (gross national product)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national product, gross (G.N.P.)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product per capitaผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นต่อหัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
national productsผลิตภัณฑ์แห่งชาติ, ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product, domesticผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic productผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่น, Example: เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Animal productผลิตภัณฑ์จากสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Coconut productผลิตภัณฑ์มะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Productผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Seaweed productผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล [เศรษฐศาสตร์]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น <br><sup>99m</sup>Tc-MDP ใช้ตรวจกระดูก</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MAA ใช้ตรวจปอด</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก</br> <br><sup>99m</sup>Tc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี</br> <br><sup>99m</sup>Tc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี</br> <br><sup>99m</sup>Tc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง</br> <br><sup>99m</sup>Tc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MAG3 ใช้ตรวจไต</br> <br><sup>131</sup>I-Hippuran ใช้ตรวจไต</br> <br><sup>131</sup>I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต</br> <br>Na13<sup>1</sup>I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์</br> <br><sup>153</sup>Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Radiopharmaceuticalsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น <br><sup>99m</sup>Tc-MDP ใช้ตรวจกระดูก</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MAA ใช้ตรวจปอด</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก</br> <br><sup>99m</sup>Tc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี</br> <br><sup>99m</sup>Tc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี</br> <br><sup>99m</sup>Tc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง</br> <br><sup>99m</sup>Tc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MAG3 ใช้ตรวจไต</br> <br><sup>131</sup>I-Hippuran ใช้ตรวจไต</br> <br><sup>131</sup>I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต</br> <br>Na13<sup>1</sup>I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์</br> <br><sup>153</sup>Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Wood productsผลิตภัณฑ์ไม้ [TU Subject Heading]
Allergy productsผลิตภัณฑ์ป้องกันภูมิแพ้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rice Pops. It's a product I work on at the agency.ข้าวป๊อป มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำงานในหน่วยงานที่ 12 Angry Men (1957)
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.และผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ ก็สำหรับเก็บอาหารที่เหลือด้วย เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารของคุณ Airplane! (1980)
Good.ที่ดี สิ่งที่ฉันต้องการคุณทั้งสอง Fellas ทำคือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ ... Pulp Fiction (1994)
Cane is a billion-dollar franchise.ผลิตภัณฑ์ของเคนขายได้เป็นพันๆล้าน In the Mouth of Madness (1994)
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด Contact (1997)
Biz bir takýmýz. Antenna ve sen.ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์ เราคือทีม เอนเทนน่าและคุณ eXistenZ (1999)
"This product contains no fragrance." This deodorizer doesn't smell."ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีกลิ่นหอม." ห้ามสูดกลิ่นยาดับกลิ่นนี้. Visitor Q (2001)
It is a silly product.นี่เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่งี่เง่า (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) The Corporation (2003)
So the first product Monsanto comes up with is a product that produces more of what we don't need.แต่ผลิตภัณฑ์ยาตัวแรกที่มอนซานโตคิดค้นขึ้นมา ดันเป็นยากระตุ้นน้ำนมที่ไม่มีความจำเป็นเลย The Corporation (2003)
Factory farm cows have not been the only victims of Monsanto products.ผู้ตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์มอนซานโต ไม่ได้มีแค่วัวในอุตสาหกรรมเกษตรเท่านั้น The Corporation (2003)
Well not any and every product.เอ้อ ก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลิตภัณฑ์[phalittaphan] (n) EN: product ; merchandise ; goods  FR: produit industriel [ m ] ; marchandise [ f ]
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป[phalittaphan keung-samretrūp] (n, exp) EN: semi-finished article  FR: produit semi-fini [ m ]
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ[phalittaphan khunnaphāp] (n, exp) EN: quality product
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ[phalittaphan jāk thammachāt] (n, exp) EN: natural product  FR: produit naturel [ m ]
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ[phalittaphan prachāchāt] (n, exp) EN: national product ; Gross National Product (GNP)
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติมวลรวม[phalittaphan prachāchāt mūan rūam] (n, exp) EN: Gross National Product (GNP)
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ[phalittaphan prachāchāt sutthi] (n, exp) EN: Net National Product (NNP)  FR: produit national net [ m ]
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น[phalittaphan prachāchāt beūangton] (n, exp) EN: Gross National Product (GNP)  FR: produit national brut [ m ]
ผลิตภัณฑ์มวลรวม[phalittaphan mūan rūam] (n, exp) EN: Gross Domestic Product (GDP)
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป[phalittaphan samretrūp] (n, exp) EN: finished product  FR: produit fini [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
GNP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
GDP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, See also: A. endergenic, endothermic, Syn. exothermic
mineral oil(n, phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ
line(n) กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย, Syn. product line

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agar(n) ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล
ceramic(n) ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
dairy(n) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม
farina(n) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธัญพืช, See also: อาหารประเภทแป้ง, แป้ง, Syn. cereal, flour, starch
Gross National Product(n) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชากรใน 1 ปี (คำย่อคือ GNP)
merchandise(n) สินค้า, See also: ผลิตภัณฑ์, วัตถุที่ซื้อขายกัน, Syn. wares, commodities, stock
middlings(n) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
product(n) ผลิตผล, See also: ผลิตภัณฑ์, สินค้า, ของที่ประกอบขึ้น, Syn. stock, goods
rattan(n) เครื่องหวาย, See also: ผลิตภัณฑ์หวาย, เฟอร์นิเจอร์หวาย
war paint(sl) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
brass(บราส) n. ทองเหลือง, ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง, เครื่องดนตรีประเภทTrumpet, ความทะลึ่ง, ความหน้าด้าน, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า, ของใช้ประจำ, ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า, ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles, goods
cray research, inc.<ชื่อบริษัท>สถาบันวิจัยเครย์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว, สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม, สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม
dairy(แด'รี) n. โรงรีดนม, ร้านหรือธุรกิจขายนมและผลิตภัณฑ์ของนม adj.เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
dairy farmn. ฟาร์มรีดนมและทำผลิตภัณฑ์นม
drug(ดรัก) { drugged, drugging, drugs } n. ยา, ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่องยา, ยาเสพติด vt. ผสมกับยา, ทำให้ติดยา

English-Thai: Nontri Dictionary
commodity(n) สินค้า, โภคภัณฑ์, ของใช้ประจำ, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
outturn(n) ผลลัพธ์, ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์
produce(n) ผลิตผล, พืชผล, ประโยชน์, ผลิตภัณฑ์
product(n) ผลิตภัณฑ์, ผลคูณ, สินค้า, ผลิตผล
ware(n ) ภาชนะ, เครื่องใช้, สินค้า, ผลิตภัณฑ์, เครื่องปั้นดินเผา
yield(n) ผลิตผล, การให้ผล, ผลผลิต, ประโยชน์, ผลิตภัณฑ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
石油化学製品[sekiyu kagaku seihin] (n) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
量産完了[ryousan kanryou] ผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการผลิตแล้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
製品[せいひん, seihin] TH: ผลิตภัณฑ์  EN: manufactured goods

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top