หรือคุณหมายถึง prologü?
Search result for

prologue

(29 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prologue-, *prologue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prologue[N] ส่วนนำ, See also: บทนำ, Syn. preface, proem, preamble
prologue[N] การเริ่มเปิดฉาก

English-Thai: Nontri Dictionary
prologue(n) การอารัมภบท,การเปิดฉาก,คำนำ,การเริ่มต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prologueอารัมภบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was the prologue, when Rothbart casts his spell.มันเป็นตอนเริ่มต้น ตอนที่โรธ์บาร์ทร่ายมนต์ Black Swan (2010)
So beginning today, the past is just a prologue.สิ่งที่เริ่มต้นวันนี้ อดีตมันเป็นแค่จุดเริ่มต้น G.G. (2012)
Now that we're in this time, what's past is prologue.ตอนนี้ ได้ เวเลาทำงานแล้ว สิ่งที่ผ่านมา เป็นแค่บทชี้นำ Time's Up (2012)
And we re-write the prologue.และเราจะเขียน บทชี้นำ อันใหม่ Time's Up (2012)
I don't have time for the prologue.ฉันไม่มีเวลาให้กับคำอารัมภบทหรอกนะ Unholy Night (2012)
I'm going to do the prologue.ฉันจะเกริ่นนำเอง Atonement (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prologueYou're satisfied with your prologue.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
คำนำ[n.] (khamnam) EN: preface   FR: préface [f] ; introduction [f] ; avant-propos [m] ; prologue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLOGUE    P R OW1 L AA0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prologue    (n) (p r ou1 l o g)
prologues    (n) (p r ou1 l o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロローグ[, puroro-gu] (n) (1) prologue; (2) {comp} Programming in Logic; PROLOG; (P) [Add to Longdo]
口上[こうじょう, koujou] (n) (1) vocal message; speech; statement; (2) prologue at the start of a kabuki performance; (P) [Add to Longdo]
序章[じょしょう, joshou] (n) prologue; preface [Add to Longdo]
序幕[じょまく, jomaku] (n,adj-no) curtain-raiser; prologue; (P) [Add to Longdo]
前説[まえせつ, maesetsu] (n) (1) warm-up (before an act or a TV show recording); (2) prologue; introduction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序幕[xù mù, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ, ] prologue [Add to Longdo]
开场白[kāi chǎng bái, ㄎㄞ ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ, / ] prologue of play; fig. preamble (of speech or article) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロローグ[ぷろろーぐ, puroro-gu] prologue, PROLOG, Programming in Logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prologue \Pro"logue\, v. t. [imp. & p. p. {Prologued}; p. pr. &
   vb. n. {Prologuing}.]
   To introduce with a formal preface, or prologue. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prologue \Pro"logue\, n. [F., fr. L. prologus, fr. Gr. ?, fr. ?
   to say beforehand; ? before + ? to say. See {Logic}.]
   [1913 Webster]
   1. The preface or introduction to a discourse, poem, or
    performance; as, the prologue of Chaucer's "Canterbury
    Tales;" esp., a discourse or poem spoken before a dramatic
    performance
    [1913 Webster]
 
   2. One who delivers a prologue. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prologue
   n 1: an introduction to a play

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 prologue [prɔlɔg]
   prologue
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top