ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prologue

P R OW1 L AA0 G   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prologue-, *prologue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prologue[N] ส่วนนำ, See also: บทนำ, Syn. preface, proem, preamble
prologue[N] การเริ่มเปิดฉาก

English-Thai: Nontri Dictionary
prologue(n) การอารัมภบท,การเปิดฉาก,คำนำ,การเริ่มต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prologueอารัมภบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prologueYou're satisfied with your prologue.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
คำนำ[n.] (khamnam) EN: preface   FR: préface [f] ; introduction [f] ; avant-propos [m] ; prologue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLOGUE P R OW1 L AA0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prologue (n) prˈoulɒg (p r ou1 l o g)
prologues (n) prˈoulɒgz (p r ou1 l o g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序幕[xù mù, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ, ] prologue, #9,813 [Add to Longdo]
开场白[kāi chǎng bái, ㄎㄞ ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ, / ] prologue of play; fig. preamble (of speech or article), #32,569 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロローグ[, puroro-gu] (n) (1) prologue; (2) {comp} Programming in Logic; PROLOG; (P) [Add to Longdo]
口上[こうじょう, koujou] (n) (1) vocal message; speech; statement; (2) prologue at the start of a kabuki performance; (P) [Add to Longdo]
序章[じょしょう, joshou] (n) prologue; preface [Add to Longdo]
序幕[じょまく, jomaku] (n,adj-no) curtain-raiser; prologue; (P) [Add to Longdo]
前説[まえせつ, maesetsu] (n) (1) warm-up (before an act or a TV show recording); (2) prologue; introduction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロローグ[ぷろろーぐ, puroro-gu] prologue, PROLOG, Programming in Logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prologue \Pro"logue\, v. t. [imp. & p. p. {Prologued}; p. pr. &
   vb. n. {Prologuing}.]
   To introduce with a formal preface, or prologue. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prologue \Pro"logue\, n. [F., fr. L. prologus, fr. Gr. ?, fr. ?
   to say beforehand; ? before + ? to say. See {Logic}.]
   [1913 Webster]
   1. The preface or introduction to a discourse, poem, or
    performance; as, the prologue of Chaucer's "Canterbury
    Tales;" esp., a discourse or poem spoken before a dramatic
    performance
    [1913 Webster]
 
   2. One who delivers a prologue. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prologue
   n 1: an introduction to a play

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prologue /pʀɔlɔg/ 
  prologue

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top