Search result for

บวก

(55 entries)
(0.1692 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บวก-, *บวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บวกลบคูณหาร[V] compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข
บวกลบคูณหาร[V] consider, See also: think over, meditate, ponder, deliberate, Syn. คิด, พิจารณา, Example: ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยไม่ได้ลงทุนไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บวกก. เอาจำนวนหนึ่งรวมเข้ากับอีกจำนวนหนึ่งหรือหลายจำนวนให้เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนเดียวกัน, เพิ่มเติมเข้าไป.
บวกว. ที่เป็นไปในทางสนับสนุน ทางดี หรือเชิงสร้างสรรค์ เช่น มองในทางบวก
บวกในทางคณิตศาสตร์เรียกจำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ ว่า จำนวนบวก.
บวกน. เรียกเครื่องหมายคณิตศาสตร์รูปดังนี้ + ว่า เครื่องหมายบวก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positiveบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plusบวก, เพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive definiteบวกแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly positiveบวกโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Plus, there was this whole thing with Dan Humphrey.บวกกับ เรื่องทั้งหมดมาจาก แดน ฮัมฟรีย์ น่ะ New Haven Can Wait (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
I'm gonna pass it on to the patient with a steep mark-Up.ฉันจะเอามันไปเบิกเป็นค่ารักษาคนไข้แล้วก็บวกราคาเพิ่ม Not Cancer (2008)
If it was positive,และถ้ามันให้ผลเป็นบวก... Adverse Events (2008)
Plus schistocytes on her smear means it's DIC, which means she's got cancer.schistocytesให้ผลบวกในเสมหะเธอ\ อาจหมายถึงเธอเป็นมะเร็ง Birthmarks (2008)
Lung cysts plus all her other symptoms, could be amyloidosis, which we can manage, or pulmonary fibrosis, which...ซีสที่ปอดบวกกับอาการอื่นๆของเธอ น่าจะเป็น amyloidosis, ซึ่งเรารักษาได้ Lucky Thirteen (2008)
If it's positive, chelate it out of her blood.ถ้ามันเป็นบวก ก็ล้างพิษให้เลือดเธอ Emancipation (2008)
Plus intermittent rashes.บวกกับผื่นขึ้นเป็นพักๆ Last Resort (2008)
Plus migraines.บวกกับไมเกรน Last Resort (2008)
One of the routine pre-procedure tests was positive.หนึ่งในสิ่งที่เราต้องตรวจการจะทำการทดสอบมีผลเป็นบวก Dying Changes Everything (2008)
The one that, if it's positive, would explain a hormone imbalance that could screw with heart rate and blood flow.อันที่ถ้ามันเป็นบวกจะอธิบายถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมน แล้วสามารถส่งผลกับอัตราการเต้นของหัวใจและการไหลของเลือด Dying Changes Everything (2008)
Positive pregnancy test, no pregnancy.ผลตั้งครรภ์เป็นบวก แต่ไม่มีการตั้งครรภ์ Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวก[v.] (būak) EN: add   FR: additionner
บวก[adj.] (būak) EN: positive   FR: positif
บวก[conj.] (būak) EN: plus ; +   FR: plus ; +
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-khūn-hān) EN: compute ; calculate ; do sums   FR: calculer ; faire des calculs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add together[PHRV] รวม, See also: บวก
figure in[PHRV] รวมเข้ากับ, See also: บวกไปกับ
plus[PREP] เพิ่มอีก, See also: บวกเพิ่ม, เพิ่มเข้าไป
plus[ADJ] เพิ่ม, See also: บวก, Ant. minus
plus[N] เครื่องหมายบวก, See also: บวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
add(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
adder 1(แอด' เดอะ) n. ผู้บวก,ตัวบวก
adding machineเครื่องบวกเลข
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ

English-Thai: Nontri Dictionary
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก
plus(pre) บวก,เพิ่มขึ้น,มากขึ้น
positive(adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์
sum(n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข
sum(vt) รวม,บวก,สรุป,ย่อ,รวบยอด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足す[たす, tasu] Thai: บวก(เลข) English: to add (numbers)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Jaใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - ใช่ค่ะ
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top