ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beginning

B IH0 G IH1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beginning-, *beginning*, beginn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beginning(n) เริ่มแรก, See also: ตอนแรก, Syn. start, Ant. end
beginning(n) จุดเริ่มต้น, See also: จุดกำเนิด
beginning with(phrv) เริ่มต้นจาก, Syn. start with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม, ระยะตั้งต้น, การมีกำเนิดจาก, Syn. origin, start

English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ตอนต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning rhymeสัมผัสต้นบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
This is beginning to sound like a...นี้เป็นจุดเริ่มต้น เสียงเหมือน ... The Ugly American (1963)
- I'm beginning to like it.ใช่ฉันรู้ฉันเริ่มที่จะชอบมัน Help! (1965)
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I spy with my little eye something beginning with G.ฉันสอดแนมด้วยตาตัวน้อยของ ฉัน บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นด้วย กรัม How I Won the War (1967)
The beginning of the end for the Boche.จุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับบ๊ อช ฉันคิดว่าน้ำจะเปลี่ยน ฉันทำ! How I Won the War (1967)
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม How I Won the War (1967)
The longer I stay around here, the less I'm beginning to care.ขืนอยู่ที่นี่ผมอยู่ไม่ยืดเเน่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Alex Kintner, they're beginning to prune.- อเล็กช์ คินท์เนอร์ มือลูกเหี่ยวเเล้วนะ Jaws (1975)
I always got kicked out of school, beginning in kindergarten.ฉันเองโดนไล่เป็นประจำอยู่แล้ว, ตั้งแต่อยู่อนุบาล. Suspiria (1977)
I'm beginning to enjoy it.ฉันเริ่มที่จะสนุกกับมัน Mad Max (1979)
We're now at 2, 000 feet beginning our descent.ตอนนี้เราอยู่ที่ 2, 000 ฟุต กำลังร่อนลง Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beginningA capital letter is used at the beginning of a sentence.
beginningA frenzied feasting tells of the beginning.
beginningAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
beginningA good beginning makes a good ending.
beginningA good beginning makes a good ending. [ Proverb ]
beginningAlcohol is beginning to tell on his speech.
beginningAll these late nights were beginning to tell on my health.
beginningAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
beginningAs a beginning I would like to examine the catalyzer used in this experiment.
beginningAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
beginningAt the beginning of next month.
beginningAt the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
เริ่มแรก(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
แรกเริ่ม(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
จุดเริ่ม(n) beginning, See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start, Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม, Example: ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก, Count Unit: จุด, Thai Definition: ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น
เวลาเริ่ม(n) beginning time, Ant. เวลาจบ, Example: เวลา 8.30 นาฬิกาเป็นเวลาเริ่มของการทำงานในแต่ละวัน
อุปกรม(n) beginning, Syn. การตั้งต้น
ตอนต้น(n) first part, See also: beginning part, Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น, ระยะต้น, Ant. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ, Example: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง
ชักจะ(aux) getting, See also: beginning to, Syn. เริ่ม, Example: นักเรียนถูกตามใจจนชักจะเหลิง
ชั้นต้น(n) initial stage, See also: beginning level, primary stage, lower level, Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ในชั้นต้น ทุกคนต้องหัดวาดภาพทิวทัศน์ก่อน, Count Unit: ชั้น
การเปิดฉาก(n) beginning, See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening, Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น, Example: การให้มีการแปลจารึกหลักนี้ขึ้นถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากใหม่ของวิชาศิลาจารึก, Thai Definition: การเริ่มต้นทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
ช่วงต้น[chūang ton] (n, exp) EN: beginning
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [ sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph ]
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[hūakhung] (n) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river  FR: méandre [ m ]
หัวลม[hūalom] (n) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project
หัวออก[hūa-øk] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)  FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEGINNING B IH0 G IH1 N IH0 NG
BEGINNINGS B IH0 G IH1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beginning (v) bˈɪgˈɪnɪŋ (b i1 g i1 n i ng)
beginnings (n) bˈɪgˈɪnɪŋz (b i1 g i1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙,   /  ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up #229 [Add to Longdo]
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ,  ] beginning of the year #4,725 [Add to Longdo]
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ,   /  ] beginning #10,245 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] beginning; first day of lunar month #16,767 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, / ] beginnings; clues; mental state; thread #29,660 [Add to Longdo]
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ,    /   ] beginning student #32,485 [Add to Longdo]
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ,   /  ] beginning of spring; the lunar New Year #32,779 [Add to Longdo]
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ,   /  ] beginning of an era #51,262 [Add to Longdo]
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ,   ] beginning of an age; beginning of a decade [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] TH: ตอนต้น  EN: beginning

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfang { m }; Beginn { m }; Anbruch { m } | Anfänge { pl }; Anbrüche { pl } | am Anfangbeginning | beginnings | in the beginning; at the beginning [Add to Longdo]
Bandanfang { m }beginning of tape [Add to Longdo]
Dateianfangskennsatz { m }beginning file label [Add to Longdo]
Herbstanfang { m }; Herbstbeginn { m }beginning of autumn; beginning of fall [Add to Longdo]
Monatsanfang { m }; Monatsbeginn { m } | am Monatsanfang; am Monatsbeginnbeginning of the month | at the beginning of the month [Add to Longdo]
Produktionsbeginn { m }beginning of production [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開始[かいし, kaishi] (n, vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) #294 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
最初[さいしょ, saisho] (adj-no, n-adv, n-t) beginning; outset; first; onset; (P) #743 [Add to Longdo]
入り(P);入(io)[いり, iri] (n, n-suf) (1) entering; (2) setting (of the sun); (3) (See サイン入り) containing; content; audience; (4) income; (5) beginning; (P) #1,029 [Add to Longdo]
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t, n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) #1,166 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
冒頭[ぼうとう, boutou] (adv, n, adj-no) beginning; start; outset; (P) #2,285 [Add to Longdo]
始まり[はじまり, hajimari] (n) origin; beginning; (P) #3,181 [Add to Longdo]
起源(P);起原[きげん, kigen] (n, adj-no) origin; beginning; rise; (P) #3,832 [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) #3,910 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beginning \Be*gin"ning\, n.
   1. The act of doing that which begins anything; commencement
    of an action, state, or space of time; entrance into being
    or upon a course; the first act, effort, or state of a
    succession of acts or states.
    [1913 Webster]
 
       In the beginning God created the heaven and the
       earth.                --Gen. i. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. That which begins or originates something; the first
    cause; origin; source.
    [1913 Webster]
 
       I am . . . the beginning and the ending. --Rev. i.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is begun; a rudiment or element.
    [1913 Webster]
 
       Mighty things from small beginnings grow. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Enterprise. "To hinder our beginnings." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Inception; prelude; opening; threshold; origin; outset;
     foundation.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Begin \Be*gin"\, v. i. [imp. & p. p. {Began}, {Begun}; p. pr. &
   vb. n. {Beginning}.] [AS. beginnan (akin to OS. biginnan, D.
   & G. beginnen, OHG. biginnan, Goth., du-ginnan, Sw. begynna,
   Dan. begynde); pref. be- + an assumed ginnan. [root]31. See
   {Gin} to begin.]
   1. To have or commence an independent or first existence; to
    take rise; to commence.
    [1913 Webster]
 
       Vast chain of being! which from God began. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To do the first act or the first part of an action; to
    enter upon or commence something new, as a new form or
    state of being, or course of action; to take the first
    step; to start. "Tears began to flow." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       When I begin, I will also make an end. --1 Sam. iii.
                          12.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beginning
   adj 1: serving to begin; "the beginning canto of the poem"; "the
       first verse" [syn: {beginning(a)}, {first}]
   n 1: the event consisting of the start of something; "the
      beginning of the war" [ant: {conclusion}, {ending},
      {finish}]
   2: the time at which something is supposed to begin; "they got
     an early start"; "she knew from the get-go that he was the
     man for her" [syn: {beginning}, {commencement}, {first},
     {outset}, {get-go}, {start}, {kickoff}, {starting time},
     {showtime}, {offset}] [ant: {end}, {ending}, {middle}]
   3: the first part or section of something; "`It was a dark and
     stormy night' is a hackneyed beginning for a story" [ant:
     {end}, {middle}]
   4: the place where something begins, where it springs into
     being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter
     was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source
     of the Ohio River"; "communism's Russian root" [syn:
     {beginning}, {origin}, {root}, {rootage}, {source}]
   5: the act of starting something; "he was responsible for the
     beginning of negotiations" [syn: {beginning}, {start},
     {commencement}] [ant: {finish}, {finishing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top