ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頭-, *頭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,331

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock, #354 [Add to Longdo]
[tou, ㄊㄡ˙, / ] suff. for nouns, #354 [Add to Longdo]
头发[tóu fa, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙, / ] hair (on the head), #2,278 [Add to Longdo]
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene, #2,970 [Add to Longdo]
点头[diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ, / ] nod, #3,505 [Add to Longdo]
回头[huí tóu, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] to turn round; to turn one's head; later; by and by, #3,737 [Add to Longdo]
街头[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street, #4,479 [Add to Longdo]
石头[shí tou, ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] stone, #4,483 [Add to Longdo]
龙头[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency, #4,893 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あたま, atama] (n) หัว (คน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
[ずじょう, zujou] (n ) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head
[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains
[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (suf) (1) (after a noun) top of ..; head of ..; (2) (after the -masu stem of a verb) the moment that .. [Add to Longdo]
[とう, tou] (ctr) counter for large animals (e.g. head of cattle); (P) [Add to Longdo]
(P);首[あたま()(P);かしら(P);かぶり();こうべ;ず();つむり();つぶり();つむ();かぶ()(ok), atama ( atama )(P); kashira (P); kaburi ( atama ); koube ; zu ( atama ); tsumuri ( ] (n) (1) head; (2) (あたま only) mind; brain; intellect; (3) (あたま, かしら only) top; (4) (あたま, かしら only) hair (on one's head); (5) (つむり only) bangs; fringe; (6) (かしら only) top structural component of a kanji; (P) [Add to Longdo]
いい[あたまいい, atamaii] (adj-i) (col) (See がいい) (ant [Add to Longdo]
から[あたまから, atamakara] (adv) from the beginning [Add to Longdo]
がいい;が良い;がよい[あたまがいい(がいい;が良い);あたまがよい(が良い;がよい), atamagaii ( atama gaii ; atama ga yoi ); atamagayoi ( atama ga yoi ; atama gayoi )] (exp,adj-i) (ant [Add to Longdo]
がおかしい;が可笑しい[あたまがおかしい, atamagaokashii] (exp) (See のおかしい) insane [Add to Longdo]
が悪い;がわるい[あたまがわるい, atamagawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) (ant [Add to Longdo]
が下がる[あたまがさがる, atamagasagaru] (exp,v5r) (id) to admire greatly; to salute (in admiration); to take one's hat off to [Add to Longdo]
が固い[あたまがかたい, atamagakatai] (exp) (See の固い) thickheaded; obstinate; inflexible [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A monster lay on a rock near the top of the mountain.の怪物が山の頂上の近くの岩に横になっていた。
An elephant was hunted there.の象がそこで狩られた。
Three babies crying incessantly gave me a headache.3人の赤ん坊が泣きやまなくて、が痛くなってきた。
The initials USA stand for the United States of America.USAと言う文字はアメリカ合衆国を意味する。
I'm up to here with him!あいつにはにきた!
That guy really burns me up.あいつは、まったくにくるやつだ。
I have a great esteem for you.あなたにはとてもが上がりません。
Your headache comes from overwork.あなたの痛は過労のせいだ。
You must keep in mind that she's much younger than you.あなたは、彼女があなたよりずっと若いということをに入れておくべきです。
You do your best to put such thoughts out of his head.あなたはかれのからそういう思想を追い出そうと努力する。
You are sharp.あなたはがいい。
I can't get that song out of my head.あの歌がの中から抜けなくて。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn right.[CN] 調 Fast Track: No Limits (2008)
It burns me up. After all I tried to do for him.[JA] にくる さんざん苦労させて Pinocchio (1940)
He hasn't the brains for it.[JA] それだけの脳はない And Then There Were None (1945)
Upon my oath, O Queen:[CN] 我以自己人發誓: Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Your head's in a whirl.[JA] なんと、がグルグルまわるのさ! Bambi (1942)
Obviously he crept up behind swung this chopper and brought it down splitting the cranium.[JA] 明らかに彼は背後から忍び寄り 構えた斧を 振り降ろし 蓋を割った And Then There Were None (1945)
Speak, ye Nibelungen, will you buy your lives with Hagen Tronje's head? ![CN] 尼伯龍根的人們,你們願意用哈根·特洛涅的人換自己的一條命嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Hey.[CN] -嗨 兒 -嗨 Strawberries and Cream: Part 1 (2011)
You said I didn't have the brains to do it.[JA] そんなはないと言われました And Then There Were None (1945)
My head.[CN] My head. 好痛 Dorothy Mills (2008)
In my time, Rogers, I've had several husbands before me guilty of the murder of their wives.[JA] 判事のころにはね、妻殺しの罪状で 私の前に出した者が何人もいました And Then There Were None (1945)
All is lost. Cursed be the heritage of the heir! Return with me to stone all ye whom from stone were wrought.[CN] 遺產的繼承者將受到詛咒 當失去遺產後就會變成石 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
字語[とうじご, toujigo] acronym [Add to Longdo]
切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]
文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym [Add to Longdo]
末そろえ[とうまつそろえ, toumatsusoroe] justified [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かしら, kashira] Kopf, Haupt, Meister [Add to Longdo]
[かしら, kashira] Kopf, Haupt, Meister [Add to Longdo]
[ずじょう, zujou] ueber_dem_Kopf, -oben [Add to Longdo]
[ずつう, zutsuu] Kopfschmerzen [Add to Longdo]
[ずのう, zunou] -Gehirn, -Kopf, Verstand [Add to Longdo]
[とういん, touin] Stabreim, Alliteration [Add to Longdo]
[とうこつ, toukotsu] Schaedel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top