ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minus

M AY1 N AH0 S   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minus-, *minus*, minu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minus[PREP] ลบ, Ant. plus
minus[PREP] ปราศจาก, See also: ไม่มี, Syn. without
minus[ADJ] เป็นลบ, See also: เกี่ยวกับลบ, Ant. plus
minus[ADJ] ต่ำกว่าศูนย์
minus[N] เครื่องหมายลบ
minus[N] จำนวนต่ำกว่าศูนย์
minus[N] ข้อเสีย, See also: การสูญเสีย, Syn. drawback, Ant. plus
minuscule[ADJ] เล็กมาก, See also: จิ๋ว, Syn. miniscule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minus(ไม'นัส) prep.,adj. ลบ,ลบออก,ปราศจาก,ไร้,เป็นลบ. n. เครื่องหมาย"-",จำนวนลบ,การขาดแคลน,การสูญเสีย
minus signเครื่องหมาย (-) ,เครื่องหมาย'ลบ'
minuscule(มิน'นัสคิว) adj. เล็กมาก,จิ๋ว,เล็ก. n. ตัวอักษรที่เล็กมาก., See also: minuscular adj.
omega minusn. อนุภาคอะตอม (atomic particle) ที่สลายตัวเป็นอนุภาคเล็กลงไปอีกเมื่อกระทบกับpi meson
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง,สุดทาง,สถานีปลายทาง,สุดเขต,ส่วนท้าย,จุดหมาย,จุดประสงค์,เครื่องหมายเขต,เสาเขต,ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini,terminuses

English-Thai: Nontri Dictionary
minus(adj) ลบ,ไม่มี,ขาด,ไร้,ปราศจาก
terminus(n) สถานีปลายทาง,ขอบเขต,เสาเขต,จุดประสงค์,ส่วนท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minusลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
minusลบ (ทางคณิตศาสตร์)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Minus 82.ลบ 82 Life (2017)
The poor guy's minus an eye.หนุ่มดวงซวยนั่นตาบอดไปข้าง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
1,355,000 plus or minus 1,000.1,355,000 บวกหรือ ลบ 1000 2010: The Year We Make Contact (1984)
Now, you got a corpse in a car, minus a head, in a garage. Take me to it.ตอนนี้คุณมีศพอยู่ในรถลบหัวในโรงรถ พาฉันไปที่มัน Pulp Fiction (1994)
Plus is positive, minus is negative!บวกด้านบวก, ลบด้านลบ! Toy Story (1995)
You are confirmed at "T" minus ten seconds.คุณยืนยัน เหลือเวลาอีก 10 วินาที Toy Story (1995)
Ion drive will engage in T minus 10 minutes.-การขับเคลื่อนจะเริ่มในอีก 10 นาที Event Horizon (1997)
Gateway opening in T minus five minutes."ประตูทะลุมิติจะเปิดใน 5 นาที" Event Horizon (1997)
Gateway opening in T minus three minutes."ประตูทะลุมิติจะเปิดใน 3 นาที" Event Horizon (1997)
Gateway opening in T minus two minutes."ประตูทะลุมิติจะเปิดใน 2 นาที" Event Horizon (1997)
All we have to do is find the man who has minus an eyelash. We have the murderer. I'll do a cross-check.เอาหละเรามีขนตา ตัวผู้ต้องสงสัย ผมจะค้นประวัติครอบครัวเค้าอีกครั้ง Gattaca (1997)
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1 Crazy First Love (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minusThe thermometer registered minus ten last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบ[N] minus, See also: minus sign, Syn. เครื่องหมายลบ, Ant. บวก, เครื่องหมายบวก, Thai definition: เครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์แสดงการหักออก
ติดลบ[ADJ] minus, Example: ถ้าใส่ตัวเลขติดลบลงไปเครื่องจะไม่ทำงาน, Thai definition: ที่มีค่าเป็นลบน้อยกว่าศูนย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee   FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
ขนาดเล็กมาก[adj.] (khanāt lek māk) FR: minuscule ; microscopique
เล็ก ๆ[adj.] (lek-lek) FR: minuscule ; tout petit
เล็กมาก[adj.] (lek māk) EN: tiny ; wee   FR: minuscule
ลบ[X] (lop) EN: minus ; less ; “-”   FR: moins ; “ -”
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey   FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]
สั้นจู๋[adj.] (sanjū) EN: very short   FR: très court ; minuscule

CMU English Pronouncing Dictionary
MINUS    M AY1 N AH0 S
MINUSES    M AY1 N AH0 S AH0 Z
MINUSCULE    M IH1 N AH0 S K Y UW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minus    (n) mˈaɪnəs (m ai1 n @ s)
minuses    (n) mˈaɪnəsɪz (m ai1 n @ s i z)
minuscule    (j) mˈɪnəskjuːl (m i1 n @ s k y uu l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
减去[jiǎn qù, ㄐㄧㄢˇ ㄑㄩˋ, / ] minus; subtract, #20,232 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minuskel {f}; kleiner Anfangsbuchstabeminuscule [Add to Longdo]
Minuspol {m}negative pole [Add to Longdo]
Minuspunkt {m}minus point; penalty point; demerit [Am.] [Add to Longdo]
Minuszeichen {n}minus sign [Add to Longdo]
minusminus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラド[, dorado] (n) (1) dorado (South American freshwater catfish, Salminus maxillosus); (2) (See 鱰・しいら) dolphinfish; (3) (constellation) Dorado [Add to Longdo]
プラスマイナス[, purasumainasu] (n) plus-minus; +- [Add to Longdo]
プラマイ[, puramai] (n) (col) (abbr) (See プラスマイナス) plus-minus [Add to Longdo]
マイナス[, mainasu] (n,vs,adj-no) minus; (P) [Add to Longdo]
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land [Add to Longdo]
基数1の補数[きすういちのほすう, kisuuichinohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減号[げんごう, gengou] (n) minus sign [Add to Longdo]
細小[さいしょう, saishou] (n,adj-na) minute; minuscule [Add to Longdo]
秋唐松[あきからまつ;アキカラマツ, akikaramatsu ; akikaramatsu] (n) (uk) Thalictrum minus var. hypoleucum (variety of lesser meadow rue) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
負符号[ふふごう, fufugou] hyphen, minus (-) [Add to Longdo]
正負[せいふ, seifu] sign (plus or minus) [Add to Longdo]
マイナス[まいなす, mainasu] minus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minus \Mi"nus\ (m[imac]"n[u^]s), a. [L. See {Minor}, and cf.
   {Mis-} pref. from the French.] (Math.)
   Less; requiring to be subtracted; negative; as, a minus
   quantity.
   [1913 Webster]
 
   {Minus sign} (Math.), the sign [-] denoting minus, or less,
    prefixed to negative quantities, or quantities to be
    subtracted. See {Negative sign}, under {Negative}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 minus \mi"nus\ (m[imac]"n[u^]s), n.; pl. {minuses}
   (m[imac]"n[u^]s*[-e]z).
   A factor counted as a disadvantage; a loss or potential loss
   in a situation or plan; as, he added up all the pluses and
   minuses and decided not to do it; as, the lack of money is a
   big minus in an election campaign.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negative \Neg"a*tive\ (n[e^]g"[.a]*t[i^]v), a. [F. n['e]gatif,
   L. negativus, fr. negare to deny. See {Negation}.]
   1. Denying; implying, containing, or asserting denial,
    negation or refusal; returning the answer no to an inquiry
    or request; refusing assent; as, a negative answer; a
    negative opinion; -- opposed to {affirmative}.
    [1913 Webster]
 
       If thou wilt confess,
       Or else be impudently negative.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Denying me any power of a negative voice. --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
       Something between an affirmative bow and a negative
       shake.                --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. Not positive; without affirmative statement or
    demonstration; indirect; consisting in the absence of
    something; privative; as, a negative argument; negative
    evidence; a negative morality; negative criticism.
    [1913 Webster]
 
       There in another way of denying Christ, . . . which
       is negative, when we do not acknowledge and confess
       him.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) Asserting absence of connection between a subject
    and a predicate; as, a negative proposition.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) Of or pertaining to a picture upon glass or
    other material, in which the lights and shades of the
    original, and the relations of right and left, are
    reversed.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) Metalloidal; nonmetallic; -- contrasted with
    {positive} or {basic}; as, the nitro group is negative.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word, derived from electro-negative, is now
      commonly used in a more general sense, when acidiferous
      is the intended signification.
      [1913 Webster]
 
   {Negative crystal}.
    (a) A cavity in a mineral mass, having the form of a
      crystal.
    (b) A crystal which has the power of negative double
      refraction. See {refraction}.
 
   {negative electricity} (Elec.), the kind of electricity which
    is developed upon resin or ebonite when rubbed, or which
    appears at that pole of a voltaic battery which is
    connected with the plate most attacked by the exciting
    liquid; -- formerly called {resinous electricity}. Opposed
    to {positive electricity}. Formerly, according to
    Franklin's theory of a single electric fluid, negative
    electricity was supposed to be electricity in a degree
    below saturation, or the natural amount for a given body.
    See {Electricity}.
 
   {Negative eyepiece}. (Opt.) see under {Eyepiece}.
 
   {Negative quantity} (Alg.), a quantity preceded by the
    negative sign, or which stands in the relation indicated
    by this sign to some other quantity. See {Negative sign}
    (below).
 
   {Negative rotation}, right-handed rotation. See
    {Right-handed}, 3.
 
   {Negative sign}, the sign -, or {minus} (opposed in
    signification to +, or {plus}), indicating that the
    quantity to which it is prefixed is to be subtracted from
    the preceding quantity, or is to be reckoned from zero or
    cipher in the opposite direction to that of quanties
    having the sign plus either expressed or understood; thus,
    in a - b, b is to be substracted from a, or regarded as
    opposite to it in value; and -10[deg] on a thermometer
    means 10[deg] below the zero of the scale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minus
   adj 1: on the negative side or lower end of a scale; "minus 5
       degrees"; "a grade of B minus" [ant: {plus}]
   2: involving disadvantage or harm; "minus (or negative) factors"
     [syn: {minus}, {negative}]
   n 1: an arithmetic operation in which the difference between two
      numbers is calculated; "the subtraction of three from four
      leaves one"; "four minus three equals one" [syn:
      {subtraction}, {minus}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 minus
  fewer; less

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 minus /miːnus/
  minus

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 minus /minɵs/
  minus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top