ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บทความ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทความ-, *บทความ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทความน. ข้อเขียนซึ่งเป็นรายงานหรือการแสดงความคิดเห็น มักตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articleบทความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
journal papersบทความวิชาการวารสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertorialบทความโฆษณา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unsigned articleบทความไม่กำกับชื่อผู้เขียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unsigned articleบทความไม่กำกับชื่อผู้เขียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Articlesบทความ [การแพทย์]
Preprintบทความหรือเอกสารทางวิชาการก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยผ่านกระบวนการประเมิน, Example: ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Preprint ถือว่าเป็นฉบับร่างหรือเป็นฉบับก่อนที่ตีพิมพ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างสมบูรณ์โดยผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการ (peer review) เนื่องจากในกระบวนการพิมพ์วารสารทางวิชาการต้องผ่านกระบวนการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือบางทีอาจจะเป็นปี นับตั้งแต่การส่งผลงานนั้นเข้ามา ความต้องการในการเผยแพร่เอกสารออกไปโดยเร็วจึงรู้จักกันว่าเป็นฉบับ preprint โดยต้นฉบับก็ยังดำเนินการประเมินต่อไป บางสำนักพิมพ์อนุญาตให้นำเอกสารหรือบทความฉบับ Preprint เผยแพร่อย่างเสรีได้ในระบบ Open Access <p> <p> <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20120824-Preprint.jpg" width="540" higth="100" alt="Preprint"> <p> จากรูปเป็นกระบวนการพิมพ์ ซึ่งจะเห็นว่า preprint อยู่ในส่วนต้นก่อนจะได้รับการเผยแพร่ <p> <p>รายการอ้างอิง <p>Waaijiers, Ieo and Wesseling, Michel. 2009. "Publish and Publish and Cherish With Non-proprietary Peer Review Systems" Ariadne 59. http://www.ariadne.ac.uk/issue59/waaijers <p>Preprint. 2012. http://www.openaccess.be/default.aspx?PageId=589. Accessed. 24-12-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Postprintบทความหรือเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่หลังจากผ่านกระบวนการประเมิน, Example: ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Postprint ถือว่าเป็นเอกสารหรือบทความที่ได้รับการประเมินแล้ว แต่อาจจะยังมิได้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิมพ์ แต่ในแง่ของเนื้อหานั้น psorprint ถือว่าเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการพิมพ์ สำนักพิมพ์มักจะคงการพิมพ์และรูปแบบตามที่สำนักพิมพ์กำหนด บางสำนักพิมพ์อนุญาตให้เผยแพร่ Postprint อย่างเสรีได้ในระบบ Open Access <p> <p> <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20120824-Preprint_0.jpg" width="540" higth="100" alt="Postprint"> <p>จากรูปเป็นกระบวนการพิมพ์ ซึ่งจะเห็นว่า postprint อยู่ในส่วนท้ายก่อนจะได้รับการเผยแพร่ <p>รายการอ้างอิง <p>Waaijiers, Ieo and Wesseling, Michel. 2009. "Publish and Publish and Cherish With Non-proprietary Peer Review Systems" Ariadne 59. http://www.ariadne.ac.uk/issue59/waaijers <p>Postprint. 2012. http://www.openaccess.be/default.aspx?PageId=588. Accessed. 24-12-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Signed articleบทความที่มีชื่อผู้เขียนกำกับ, Example: <b>บทความที่มีชื่อผู้เขียนกำกับ (Signed article)</b> เป็นรายการในหนังสืออ้างอิงประเภทที่ประกอบด้วยบทความจำนวนมาก ๆ เช่น สารานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ที่มีผู้ร่วมเขียนบทความในหนังสือนี้เป็นจำนวนมาก และต้องการแสดงหลักฐานกำกับให้ทราบแน่ชัดว่า บทความใดใครเป็นผู้เขียน จึงลงชื่อผู้เขียนกำกับไว้ โดยทั่วไปจะให้ไว้ที่ตอนเริ่มต้นหรือตอนท้ายสุดของเนื้อหา อาจใช้ชื่อย่อ โดยมีบัญชีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมดไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก ซึ่งบัญชีรายชื่อนี้อาจอยู่ท้ายเล่ม หรือบางเล่มแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนบทความนั้นไว้ที่ท้ายบทความเลยก็ได้ บทความในลักษณะนี้เป็นประโยชน์ในการอ้างอิงมากขึ้น เพราะทำให้ผู้อ่านบทความนั้นทราบแน่ชัดเกี่ยวกับผู้เขียนบทความนั้นโดยตรง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You also said your article would draw a thousand people.และบอกว่าบทความของคุณ จะดึงคนมาเป็นพัน Gandhi (1982)
And now I'm going to introduce to you a man whose writings we are all becoming familiar with.และในตอนนี้ ขอเเนะนำ ชายที่บทความของเขา Gandhi (1982)
Your journal has made great impact.บทความของคุณมีผลอย่างมาก Gandhi (1982)
And your writings are specifically listed.ซึ่งรวมทั้งบทความของคุณ Gandhi (1982)
I could get articles printed in most of the papers in Delhi and Bombay.ผมเอาบทความลงในนสพ. ในเดลฮีและบอมเบย์ได้ Gandhi (1982)
you're my hero. I've read all your papers.คุณคือฮีโร่ของฉัน ฉันอ่านบทความของคุณมาแล้วทั้งหมด Spies Like Us (1985)
Adam asked me to see if you'd give us a quote for the article he's writing.อดัมขอให้ผมมาพบเผื่อคุณ จะให้คำนิยมสำหรับบทความที่เขากำลังเขียนอยู่ Basic Instinct (1992)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)
Why don't you tell me what you know about this article T owers was writing about you and our old friend George Cheslav.ทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณรู้อะไร เกี่ยวกับบทความของเขา... ...ทาวเวอร์เขียนเกี่ยวกับคุณ และเพื่อนเก่าของเรา จอร์จ เชสลาฟ Basic Instinct (1992)
Who told you he was writing an article?ใครบอกคุณ ว่าเขากำลังเขียนบทความ Basic Instinct (1992)
What, and you think I killed him to stop him writing some stupid article?อะไรนะ คุณคิดว่าผมฆ่าเขา... ...เพื่อจะหยุดเขาเขียน บทความโง่ๆพรรค์นั้น? Basic Instinct (1992)
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us.ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ Hero (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทความ[botkhwām] (n) EN: article ; paper ; dissertation  FR: article [ m ] ; texte [ m ] ; papier [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
schmooze(vi) การพูดคุยกับผู้อื่นในลักษณะคุยเก่ง, ร่าเริง, หรือเป็นมิตรมากๆ เช่น ในงานเลี้ยง เดิมคำนี้มักจะมีความหมายในเชิงลบ สื่อถึงคนที่คุยเก่ง แต่อาจเพื่อหาประโยชน์บางอย่างให้ตัวเอง แต่ในปัจจุบันก็มีความหมายในทางกลางๆ ไม่ได้เชิงลบเสมอไป ดูบทความอธิบายคำว่า schmooze ที่ https://dict-blog.longdo.com/whats-all-this-schmoozing-about-in-english/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article(n) บทความ, Syn. essay, editorial, item
cutting(n) บทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. clipping
feature(n) สารคดีพิเศษ, See also: บทความพิเศษ, Syn. article, column, editorial, letters to the editor
monograph(n) บทความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ, See also: เอกสาร, ข้อเขียน, หนังสือ, Syn. treatise, dissertation, essay, report
piece(n) เรื่องในหนังสือพิมพ์, See also: บทความ
screed(n) ข้อเขียนยืดยาวและไม่น่าสนใจ, See also: บทความยืดยาวและไม่น่าสนใจ
theme(n) บทความ, See also: งานเขียนสั้นๆ, Syn. composition, essay, paper, report
treatise(n) บทความ
write-up(n) บทวิจารณ์ (เกี่ยวกับละคร, หนัง, เพลง), See also: บทความ เกี่ยวกับละคร, หนัง, เพลง, Syn. critique, notice, review

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล, การอภิปราย, การถกเถียง, บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์, ข้อสรุป, ข้ออนุมาน, Syn. discussion
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ, ชิ้น, สินค้า, บทความ, มาตรา, ข้อ, ข้อบังคับ, รายการ, คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา, ฟ้อง, ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece, essay
authorship(ออ'เธอชิพ) n. อาชีพการเขียนหนังสือหรือบทความ, แหล่งที่มาของผลงาน
causerie(โคซะรี') n. การสนทนา, บทความสั้น ๆ
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น, สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์, บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
dissert(ดิเซิร์ท') vi. สนทนา, ปาฐกถา, บรรยาย, สาธก, เขียนปริญญานิพนธ์, เขียนบทความ
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) , การสนทนา, การบรรยาย, การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise, thesis
editorial(เอดดิโท'เรียล) n., adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ, บทนำ, บทความ., See also: editorialist n.
paragraph(แพ'ระกราฟ) n. วรรค, ตอน, ข้อความสั้น ๆ , ข่าวสั้น, บทสั้น. vt. แบ่งออกเป็นวรรคหรือตอน, ย่อหน้า vi. เขียนบทความสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
article(n) บทความ, สิ่งของ, คำนำหน้านาม
columnist(n) คนเขียนบทความ, คอลัมนิสต์
context(n) ปริบท, บทความ, ท้องเรื่อง, อรรถาธิบาย, สิ่งแวดล้อม
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ, เกี่ยวกับบทความ, เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ, บทนำ, บทความ, บทบรรณาธิการ
preamble(n) คำนำ, อารัมภกถา, บทความเบื้องต้น, พระราชปรารถ
thesis(n) วิทยานิพนธ์, ข้อสมมุติ, เรื่องแต่ง, ข้อวินิจฉัย, บทความ
treatise(n) เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, บทความ, ความเรียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
文章[文章, bunshou] บทความ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] TH: บทความ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top