Search result for

ระเบียบวินัย

(30 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระเบียบวินัย-, *ระเบียบวินัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวินัย[N] discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disciplineระเบียบวินัย,วินัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
I've got a disciplinary hearing. Well,ระเบียบวินัยของฉันมันเรียกร้อง Chuck in Real Life (2008)
You have no idea what it takes to be a knight - courage, fortitude, discipline.นายไม่รู้หรอกว่าอัศวินน่ะต้องมีอะไรบ้าง ความมีระเบียบวินัย Lancelot (2008)
She needs the discipline.เธอต้องการระเบียบวินัย New York, I Love You (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
Disciplined.ระเบียบวินัย Earth (2009)
And to instill order.และอยู่ในระเบียบวินัย Don't Walk on the Grass (2009)
It is a matter of discipline.เพื่อความมีระเบียบวินัย Delicate Things (2010)
Order in successful societies depends upon enforced rules.สังคมที่มีระเบียบวินัย ขึ้นอยู่กัีบการบังคับใช้กฎหมาย The Witch in the Wardrobe (2010)
because I didn't want my husband disciplined.เพราะฉันไม่ได้ต้องการสามีที่มีระเบียบวินัย Everything Is Illumenated (2010)
We need to be in full military discipline.เราต้องยึดระเบียบวินัยทหารให้เคร่งครัด Dae Mul (2010)
They may not be much for manners, but they're pretty handy in a fight.พวกเขาอาจจะไม่มีระเบียบวินัยนัก แต่สู้รบได้ดีทีเดียว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบียบวินัย[n. exp.] (rabīep winai) EN: discipline ; code of conduct ; disciplinary regulations ; code of ethics   FR: discipline [f]
ระเบียบวินัยในตลาด[n. exp.] (rabīep winai nai talāt) EN: market discipline   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
giabbr. government issue,ทหารที่กองทัพสหรัฐอเมริกา adj. เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย
indiscipline(อินดิส'ซะพลิน) n. การขาดวินัย,การขาดระเบียบวินัย
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish,adj. martinetism n., Syn. disciplinarian
master-at-arms(มาส'เทอะ อัท'อาร์มซ) n. ทหารเรือชั้นจ่ามีหน้าที่ควบคุมวินัยในเรือ,เจ้าหน้าที่ควบคุมความมีระเบียบวินัย pl. masters-at-arms
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน

German-Thai: Longdo Dictionary
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.
Verhaltensregel(n ) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top