ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attraction

AH0 T R AE1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attraction-, *attraction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attraction(n) การดึงดูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ, เสน่ห์, แรงดึงดูด, สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity, charm, enticement, Ant. repulsion, rejection

English-Thai: Nontri Dictionary
attraction(n) การดึงดูด, เสน่ห์, สิ่งจูงใจ, สิ่งล่อใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
Attraction, Interionicการดึงดูดระหว่างอิออน [การแพทย์]
Attraction, Intermolecularการเกิดดึงดูดระหว่างโมเลกุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By the time I was 10, the attraction that females had for me was becoming of some concern to my mother.ตอนผมอายุ 10 ขวบ ผมสนใจผู้หญิง ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่แม่ผมเป็นห่วง Don Juan DeMarco (1994)
Attraction doesn't enter into it.ความปิ๊งไม่ได้เข้าถึงตรงนี้ Rushmore (1998)
♪ find the attraction color my hair do what I dare ♪- ตอนนี้คงคุยกันได้ง่ายขึ้น I Heart Huckabees (2004)
Girls are such a big attraction to you?ดูเหมือนผู้หญิงทั้งโลก จะชอบนายนะ No Regret (2006)
Loyalty attraction honesty.ความซื่อสัตย์ ความรัก ความจริงใจ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
IT'S A SEXUAL ATTRACTION TO MEN WHO COMMIT VIOLENT CRIMES.แต่ เหยื่อถูกข่มขืน The Angel Maker (2008)
Once that happens, the attraction center in the brain shuts wn.ถ้าคุณมีใครอยู่แล้ว ต่อมความรักในสมอง จะไม่ทำงาน 52 Pickup (2008)
And now I'm the crazy girl out of fatal attraction " who goes around stabbing surgeons."Again, very sorry about your hand. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
You're acting like the Fatal Attraction guy, here.นายกำลังทำตัวเหมือนจากในเรื่อง Fatal Attraction The Happening (2008)
Attraction is an emotion. Emotions are not based in science.การหลงเสน่ห์มันคืออารมณ์\ และอารมณ์ไม่ได้อิงอยู่กับวิทยาศาสตร์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Don't be surprised if you feel some attraction to him.อย่าตกใจไปล่ะ ถ้าเธอจะรู้สึกหลงเสน่ห์เขา I Will Rise Up (2009)
Under this tarp is the greatest tourist attraction ever built by humans.ภายใต้ผ้าใบนี้.. คือแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่มนุษย์จะสามารถสร้างได้! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attractionAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
attractionBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
attractionDetective stories hold a special attraction for me.
attractionDo you feel any attraction for this book?
attractionElectric illuminations add to the attraction at night.
attractionHis attraction lies in his character, not his looks.
attractionHis chief attraction lies in his character, not his books.
attractionI feel a strong attraction to the music of Beethoven.
attractionProf. K is going to be a major attraction at this event right? I can hardly wait.
attractionThe elephants are the chief attraction at the circus.
attractionThis kind of amusement has no attraction for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งดึงดูดใจ(n) attraction, See also: appeal
มนต์(n) charm, See also: attraction, allure, appeal, fascination, Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล, Example: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่เรียกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากให้มาท่องเที่ยว
แรงดึงดูดใจ(n) attraction, See also: attractiveness, Example: เสถียรภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดใจหรือความชอบพอระหว่างสมาชิกเป็นส่วนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่งท่องเที่ยว[haeng thǿngthīo] (n, exp) EN: tourist attraction
แหล่งท่องเที่ยว[laeng thøngthīo] (n, exp) EN: tourist site ; tourist attraction ; tourism location  FR: lieu touristique [ m ] ; endroit touristique [ m ] ; site touristique [ m ] ; attraction touristique [ f ]
เสน่หา[sanēhā] (n) EN: love ; attraction
สถานที่เที่ยว[sathānthī thīo] (n, exp) EN: tourist attraction
สถานที่ท่องเที่ยว[sathānthī thǿngthīo] (n, exp) EN: tourist attraction  FR: attraction touristique [ f ] ; site touristique [ m ]
สวนสนุก[sūan sanuk] (n, exp) EN: amusement park  FR: parc d'attractions [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTRACTION AH0 T R AE1 K SH AH0 N
ATTRACTIONS AH0 T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attraction (n) ˈətrˈækʃən (@1 t r a1 k sh @ n)
attractions (n) ˈətrˈækʃənz (@1 t r a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force, #41,341 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anziehungskraft { f } | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction [Add to Longdo]
Anziehungspunkt { m }; Anziehung { f } | Anziehungspunkte { pl }; Anziehungen { pl }attraction | attractions [Add to Longdo]
Attraktion { f } | Attraktionen { pl }attraction | attractions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
アトラク[atoraku] (n) (abbr) (See アトラクション) attraction [Add to Longdo]
アトラクション[atorakushon] (n) attraction; (P) [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
ブス専[ブスせん, busu sen] (n) (sl) (See ビー専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
ロリータコンプレックス[rori-takonpurekkusu] (n) (See 小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls) [Add to Longdo]
ロリコン;ロリ[rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス, 小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) [Add to Longdo]
観光資源[かんこうしげん, kankoushigen] (n) tourist attractions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnetic \Mag*net"ic\, Magnetical \Mag*net"ic*al\, a. [L.
   magneticus: cf. F. magn['e]tique.]
   1. Pertaining to the magnet; possessing the properties of the
    magnet, or corresponding properties; as, a magnetic bar of
    iron; a magnetic needle.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to, or characterized by, the earth's
    magnetism; as, the magnetic north; the magnetic meridian.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of becoming a magnet; susceptible to magnetism;
    as, the magnetic metals.
    [1913 Webster]
 
   4. Endowed with extraordinary personal power to excite the
    feelings and to win the affections; attractive; inducing
    attachment.
    [1913 Webster]
 
       She that had all magnetic force alone. --Donne.
    [1913 Webster]
 
   5. Having, susceptible to, or induced by, animal magnetism,
    so called; hypnotic; as, a magnetic sleep. See
    {Magnetism}. [Archaic]
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Magnetic amplitude}, {attraction}, {dip}, {induction}, etc.
    See under {Amplitude}, {Attraction}, etc.
 
   {Magnetic battery}, a combination of bar or horseshoe magnets
    with the like poles adjacent, so as to act together with
    great power.
 
   {Magnetic compensator}, a contrivance connected with a ship's
    compass for compensating or neutralizing the effect of the
    iron of the ship upon the needle.
 
   {Magnetic curves}, curves indicating lines of magnetic force,
    as in the arrangement of iron filings between the poles of
    a powerful magnet.
 
   {Magnetic elements}.
    (a) (Chem. Physics) Those elements, as iron, nickel,
      cobalt, chromium, manganese, etc., which are capable
      or becoming magnetic.
    (b) (Physics) In respect to terrestrial magnetism, the
      declination, inclination, and intensity.
    (c) See under {Element}.
 
   {Magnetic fluid}, the hypothetical fluid whose existence was
    formerly assumed in the explanations of the phenomena of
    magnetism; -- no longer considered a meaningful concept.
    
 
   {Magnetic iron}, or {Magnetic iron ore}. (Min.) Same as
    {Magnetite}.
 
   {Magnetic needle}, a slender bar of steel, magnetized and
    suspended at its center on a sharp-pointed pivot, or by a
    delicate fiber, so that it may take freely the direction
    of the magnetic meridian. It constitutes the essential
    part of a compass, such as the mariner's and the
    surveyor's.
 
   {Magnetic poles}, the two points in the opposite polar
    regions of the earth at which the direction of the dipping
    needle is vertical.
 
   {Magnetic pyrites}. See {Pyrrhotite}.
 
   {Magnetic storm} (Terrestrial Physics), a disturbance of the
    earth's magnetic force characterized by great and sudden
    changes.
 
   {magnetic tape} (Electronics), a ribbon of plastic material
    to which is affixed a thin layer of powder of a material
    which can be magnetized, such as ferrite. Such tapes are
    used in various electronic devices to record fluctuating
    voltages, which can be used to represent sounds, images,
    or binary data. Devices such as audio casette recorders,
    videocasette recorders, and computer data storage devices
    use magnetic tape as an inexpensive medium to store data.
    Different magnetically susceptible materials are used in
    such tapes.
 
   {Magnetic telegraph}, a telegraph acting by means of a
    magnet. See {Telegraph}.
    [1913 Webster + PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attraction \At*trac"tion\, n. [L. attractio: cf. F. attraction.]
   1. (Physics) An invisible power in a body by which it draws
    anything to itself; the power in nature acting mutually
    between bodies or ultimate particles, tending to draw them
    together, or to produce their cohesion or combination, and
    conversely resisting separation.
    [1913 Webster]
 
   Note: Attraction is exerted at both sensible and insensible
      distances, and is variously denominated according to
      its qualities or phenomena. Under attraction at
      sensible distances, there are, -- (1.)
 
   {Attraction of gravitation}, which acts at all distances
    throughout the universe, with a force proportional
    directly to the product of the masses of the bodies and
    inversely to the square of their distances apart. (2.)
 
   {Magnetic}, {diamagnetic}, and {electrical attraction}, each
    of which is limited in its sensible range and is polar in
    its action, a property dependent on the quality or
    condition of matter, and not on its quantity. Under
    attraction at insensible distances, there are, -- (1.)
 
   {Adhesive attraction}, attraction between surfaces of
    sensible extent, or by the medium of an intervening
    substance. (2.)
 
   {Cohesive attraction}, attraction between ultimate particles,
    whether like or unlike, and causing simply an aggregation
    or a union of those particles, as in the absorption of
    gases by charcoal, or of oxygen by spongy platinum, or the
    process of solidification or crystallization. The power in
    adhesive attraction is strictly the same as that of
    cohesion. (3.)
 
   {Capillary attraction}, attraction causing a liquid to rise,
    in capillary tubes or interstices, above its level
    outside, as in very small glass tubes, or a sponge, or any
    porous substance, when one end is inserted in the liquid.
    It is a special case of cohesive attraction. (4.)
 
   {Chemical attraction}, or
 
   {affinity}, that peculiar force which causes elementary
    atoms, or groups of atoms, to unite to form molecules.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or property of attracting; the effect of the power
    or operation of attraction. --Newton.
    [1913 Webster]
 
   3. The power or act of alluring, drawing to, inviting, or
    engaging; an attractive quality; as, the attraction of
    beauty or eloquence.
    [1913 Webster]
 
   4. That which attracts; an attractive object or feature.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Allurement; enticement; charm.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attraction
   n 1: the force by which one object attracts another [syn:
      {attraction}, {attractive force}] [ant: {repulsion},
      {repulsive force}]
   2: an entertainment that is offered to the public
   3: the quality of arousing interest; being attractive or
     something that attracts; "her personality held a strange
     attraction for him" [syn: {attraction}, {attractiveness}]
   4: a characteristic that provides pleasure and attracts;
     "flowers are an attractor for bees" [syn: {attraction},
     {attractor}, {attracter}, {attractive feature}, {magnet}]
   5: an entertainer who attracts large audiences; "he was the
     biggest drawing card they had" [syn: {drawing card}, {draw},
     {attraction}, {attractor}, {attracter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top