ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

induction

IH2 N D AH1 K SH AH0 N   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -induction-, *induction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
induction[N] การให้เข้ารับตำแหน่ง, See also: กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง, Syn. installation, inauguration
induction[N] อุปนัย (ทางตรรกวิทยา), See also: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inductionการอุปนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inductionการชักนำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inductionการอุปนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductionเรื่องเหนี่ยวนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
induction๑. จังหวะดูด๒. การเหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductionอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
induction brazingการแล่นประสานเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
induction coilขดลวดเหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
induction manifold; inlet manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
induction manifold; inlet manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inductionการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนสภาพของวัตถุโดยสนาม (ดู electrostatic induction และ electromagnetic induction ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inductionการเร่ง, เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้, การเหนี่ยวนำ [การแพทย์]
Induction (Logic)การอุปนัย (ตรรกศาสตร์) [TU Subject Heading]
Induction (Mathematics)วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Induction (Mathematics)การอุปนัย (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Induction Agentsยานำสลบ [การแพทย์]
induction coilขดลวดเหนี่ยวนำ, อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นโดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Induction Phaseระยะกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All power sources on core induction bus.ทั้งหมดแหล่งพลังงาน บนรถบัสเหนี่ยวนำหลัก Contact (1997)
Included is a plane ticket to Washington for your immediate final induction and processing.แล้วเราก็มีตั๋ว ให้คุณบินไปวอชิงตันทันที เพื่อดำเนินพิธีการขั้นสุดท้าย Chuck Versus the Final Exam (2010)
The induction process.กระบวนการป้อน Green Lantern (2011)
We have an induction furnace that is ready to blow.เรามีเตาหลอมเหนี่ยวที่กำลังจะระเบิด Veiled Threat (2011)
The induction coils are shorted.คอยล์เหนี่ยวนำช๊อตไปแล้ว Occupation (2011)
By the time Nicola Tesla was 30, he'd already invented the induction motor.ตอนนิโคล่า เทสล่า อายุ30 เขาประดิษฐ์มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าได้แล้ว True Genius (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปนัย[N] induction, Thai definition: วิธีการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ แล้วสรุปลงเป็นกฎ, Notes: (อังกฤษ)
การเหนี่ยวนำ[N] induction, Syn. การชักนำ, การชักจูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปมาน[n.] (uppamān) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor   FR: induction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUCTION    IH2 N D AH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
induction    (n) ˈɪndˈʌkʃən (i1 n d uh1 k sh @ n)
inductions    (n) ˈɪndˈʌkʃənz (i1 n d uh1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归纳法[guī nà fǎ, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄈㄚˇ, / ] induction (method of deduction in logic), #77,626 [Add to Longdo]
感应线圈[gǎn yìng xiàn quān, ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] induction coil; solenoid [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtseinführung {f}induction [Am.] [Add to Longdo]
Ansaugrohr {n}induction pipe [Add to Longdo]
Einführungskurs {m}induction course [Add to Longdo]
Induktion {f} [math.] [electr.] | vollständige Induktion {f} [math.]induction | induction [Add to Longdo]
Induktionsheizung {f}induction heating [Add to Longdo]
Induktionsschritt {m} [math.]induction step [Add to Longdo]
Induktionsspule {f}induction coil [Add to Longdo]
Induktionsschleife {f}induction loop [Add to Longdo]
Induktionsvoraussetzung {f} [math.]induction hypothesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
インダクション[, indakushon] (n) induction [Add to Longdo]
インダクションコイル[, indakushonkoiru] (n) induction coil [Add to Longdo]
インダクションモーター[, indakushonmo-ta-] (n) induction motor [Add to Longdo]
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction [Add to Longdo]
感応作用[かんのうさよう, kannousayou] (n) induction [Add to Longdo]
帰納[きのう, kinou] (n,vs) {math} induction; recursion [Add to Longdo]
帰納法[きのうほう, kinouhou] (n) induction; inductive method [Add to Longdo]
研修[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) training (esp. in-service); induction course; (P) [Add to Longdo]
手解き[てほどき, tehodoki] (n,vs) (1) initiation; induction; introduction; (2) learning the basics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Induction \In*duc"tion\, n. [L. inductio: cf. F. induction. See
   {Induct}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of inducting or bringing in;
    introduction; entrance; beginning; commencement.
    [1913 Webster]
 
       I know not you; nor am I well pleased to make this
       time, as the affair now stands, the induction of
       your acquaintance.          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       These promises are fair, the parties sure,
       And our induction dull of prosperous hope. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An introduction or introductory scene, as to a play; a
    preface; a prologue. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This is but an induction: I will draw
       The curtains of the tragedy hereafter. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   3. (Philos.) The act or process of reasoning from a part to a
    whole, from particulars to generals, or from the
    individual to the universal; also, the result or inference
    so reached.
    [1913 Webster]
 
       Induction is an inference drawn from all the
       particulars.             --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Induction is the process by which we conclude that
       what is true of certain individuals of a class, is
       true of the whole class, or that what is true at
       certain times will be true in similar circumstances
       at all times.             --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   4. The introduction of a clergyman into a benefice, or of an
    official into a office, with appropriate acts or
    ceremonies; the giving actual possession of an
    ecclesiastical living or its temporalities.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) A process of demonstration in which a general
    truth is gathered from an examination of particular cases,
    one of which is known to be true, the examination being so
    conducted that each case is made to depend on the
    preceding one; -- called also {successive induction}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Physics) The property by which one body, having
    electrical or magnetic polarity, causes or induces it in
    another body without direct contact; an impress of
    electrical or magnetic force or condition from one body on
    another without actual contact.
    [1913 Webster]
 
   {Electro-dynamic induction}, the action by which a variable
    or interrupted current of electricity excites another
    current in a neighboring conductor forming a closed
    circuit.
 
   {Electro-magnetic induction}, the influence by which an
    electric current produces magnetic polarity in certain
    bodies near or around which it passes.
 
   {Electro-static induction}, the action by which a body
    possessing a charge of statical electricity develops a
    charge of statical electricity of the opposite character
    in a neighboring body.
 
   {Induction coil}, an apparatus producing induced currents of
    great intensity. It consists of a coil or helix of stout
    insulated copper wire, surrounded by another coil of very
    fine insulated wire, in which a momentary current is
    induced, when a current (as from a voltaic battery),
    passing through the inner coil, is made, broken, or
    varied. The inner coil has within it a core of soft iron,
    and is connected at its terminals with a condenser; --
    called also {inductorium}, and {Ruhmkorff's coil}.
 
   {Induction pipe}, {Induction port}, or {Induction valve}, a
    pipe, passageway, or valve, for leading or admitting a
    fluid to a receiver, as steam to an engine cylinder, or
    water to a pump.
 
   {Magnetic induction}, the action by which magnetic polarity
    is developed in a body susceptible to magnetic effects
    when brought under the influence of a magnet.
 
   {Magneto-electric induction}, the influence by which a magnet
    excites electric currents in closed circuits.
    [1913 Webster]
 
   {Logical induction}, (Philos.), an act or method of reasoning
    from all the parts separately to the whole which they
    constitute, or into which they may be united collectively;
    the operation of discovering and proving general
    propositions; the scientific method.
 
   {Philosophical induction}, the inference, or the act of
    inferring, that what has been observed or established in
    respect to a part, individual, or species, may, on the
    ground of analogy, be affirmed or received of the whole to
    which it belongs. This last is the inductive method of
    Bacon. It ascends from the parts to the whole, and forms,
    from the general analogy of nature, or special
    presumptions in the case, conclusions which have greater
    or less degrees of force, and which may be strengthened or
    weakened by subsequent experience and experiment. It
    relates to actual existences, as in physical science or
    the concerns of life. Logical induction is founded on the
    necessary laws of thought; philosophical induction, on the
    interpretation of the indications or analogy of nature.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Deduction.
 
   Usage: {Induction}, {Deduction}. In induction we observe a
      sufficient number of individual facts, and, on the
      ground of analogy, extend what is true of them to
      others of the same class, thus arriving at general
      principles or laws. This is the kind of reasoning in
      physical science. In deduction we begin with a general
      truth, which is already proven or provisionally
      assumed, and seek to connect it with some particular
      case by means of a middle term, or class of objects,
      known to be equally connected with both. Thus, we
      bring down the general into the particular, affirming
      of the latter the distinctive qualities of the former.
      This is the syllogistic method. By induction Franklin
      established the identity of lightning and electricity;
      by deduction he inferred that dwellings might be
      protected by lightning rods.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnetic \Mag*net"ic\, Magnetical \Mag*net"ic*al\, a. [L.
   magneticus: cf. F. magn['e]tique.]
   1. Pertaining to the magnet; possessing the properties of the
    magnet, or corresponding properties; as, a magnetic bar of
    iron; a magnetic needle.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to, or characterized by, the earth's
    magnetism; as, the magnetic north; the magnetic meridian.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of becoming a magnet; susceptible to magnetism;
    as, the magnetic metals.
    [1913 Webster]
 
   4. Endowed with extraordinary personal power to excite the
    feelings and to win the affections; attractive; inducing
    attachment.
    [1913 Webster]
 
       She that had all magnetic force alone. --Donne.
    [1913 Webster]
 
   5. Having, susceptible to, or induced by, animal magnetism,
    so called; hypnotic; as, a magnetic sleep. See
    {Magnetism}. [Archaic]
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Magnetic amplitude}, {attraction}, {dip}, {induction}, etc.
    See under {Amplitude}, {Attraction}, etc.
 
   {Magnetic battery}, a combination of bar or horseshoe magnets
    with the like poles adjacent, so as to act together with
    great power.
 
   {Magnetic compensator}, a contrivance connected with a ship's
    compass for compensating or neutralizing the effect of the
    iron of the ship upon the needle.
 
   {Magnetic curves}, curves indicating lines of magnetic force,
    as in the arrangement of iron filings between the poles of
    a powerful magnet.
 
   {Magnetic elements}.
    (a) (Chem. Physics) Those elements, as iron, nickel,
      cobalt, chromium, manganese, etc., which are capable
      or becoming magnetic.
    (b) (Physics) In respect to terrestrial magnetism, the
      declination, inclination, and intensity.
    (c) See under {Element}.
 
   {Magnetic fluid}, the hypothetical fluid whose existence was
    formerly assumed in the explanations of the phenomena of
    magnetism; -- no longer considered a meaningful concept.
    
 
   {Magnetic iron}, or {Magnetic iron ore}. (Min.) Same as
    {Magnetite}.
 
   {Magnetic needle}, a slender bar of steel, magnetized and
    suspended at its center on a sharp-pointed pivot, or by a
    delicate fiber, so that it may take freely the direction
    of the magnetic meridian. It constitutes the essential
    part of a compass, such as the mariner's and the
    surveyor's.
 
   {Magnetic poles}, the two points in the opposite polar
    regions of the earth at which the direction of the dipping
    needle is vertical.
 
   {Magnetic pyrites}. See {Pyrrhotite}.
 
   {Magnetic storm} (Terrestrial Physics), a disturbance of the
    earth's magnetic force characterized by great and sudden
    changes.
 
   {magnetic tape} (Electronics), a ribbon of plastic material
    to which is affixed a thin layer of powder of a material
    which can be magnetized, such as ferrite. Such tapes are
    used in various electronic devices to record fluctuating
    voltages, which can be used to represent sounds, images,
    or binary data. Devices such as audio casette recorders,
    videocasette recorders, and computer data storage devices
    use magnetic tape as an inexpensive medium to store data.
    Different magnetically susceptible materials are used in
    such tapes.
 
   {Magnetic telegraph}, a telegraph acting by means of a
    magnet. See {Telegraph}.
    [1913 Webster + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 induction
   n 1: a formal entry into an organization or position or office;
      "his initiation into the club"; "he was ordered to report
      for induction into the army"; "he gave a speech as part of
      his installation into the hall of fame" [syn: {initiation},
      {induction}, {installation}]
   2: an electrical phenomenon whereby an electromotive force (EMF)
     is generated in a closed circuit by a change in the flow of
     current [syn: {induction}, {inductance}]
   3: reasoning from detailed facts to general principles [syn:
     {generalization}, {generalisation}, {induction}, {inductive
     reasoning}]
   4: stimulation that calls up (draws forth) a particular class of
     behaviors; "the elicitation of his testimony was not easy"
     [syn: {evocation}, {induction}, {elicitation}]
   5: the act of bringing about something (especially at an early
     time); "the induction of an anesthetic state"
   6: an act that sets in motion some course of events [syn:
     {trigger}, {induction}, {initiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top