ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taut

T AO1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taut-, *taut*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taut(adj) ตึง, See also: แน่น, พันแน่น, Syn. stretched, firm, tense, Ant. loose, loosened
taut(adj) เกร็ง (เช่น กล้ามเนื้อเกร็ง), Syn. tense
taut(adj) ตึงเครียด, See also: เครียด, เคร่งเครียด, Syn. tense
taut(adj) รัดกุม (ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษา), See also: รวบรัด
taut(adj) เป็นระเบียบ, See also: เรียบร้อย, Syn. tidy, trim
taut(prf) เหมือนกัน
tauto(prf) เหมือนกัน
tauten(vi) ตึง, See also: เกร็ง, Syn. contract, stretch, tense, Ant. relax, loosen
tauten(vt) ทำให้ตึง, See also: ทำให้เกร็ง, Syn. contract, stretch, tense, Ant. relax, loosen
tautology(n) การใช้คำซ้ำโดยไม่จำเป็น, See also: การใช้คำฟุ่มเฟือย, Syn. redundancy, reiteration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taut(ทอท) adj. ตึง, พันแน่น, เกร็ง, ตึงเครียด, เข้มงวด, เคร่งครัด, เรียบร้อย, เป็นระเบียบเรียบร้อย., See also: tautly adv. tautness n., Syn. tense
tauten(ทอท'เทิน) vt., vi. ทำให้ตึง, ทำให้แน่น, กลายเป็นตึง, กลายเป็นแน่น, ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tighten, intensify
tautology(ทอทอล'ละจี) n. การใช้คำซ้ำที่มีความหมายเดียวกันโดยไม่จำเป็น., See also: tautologic adj. tautological adj. tautologous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
taut(adj) เรียบร้อย, เคร่งครัด, ตึงเครียด, เข้มงวด
tautology(n) การพูดซ้ำซาก, การใช้คำพ้องความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tautologyประพจน์ซ้ำความ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tautologyสัจนิรันดร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tautomenial-มีระดูพ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tautomeral-ส่วนเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
Taut round buttocks?บั้นท้ายกลมแน่นปึ้ก? Shrek 2 (2004)
I've been the one pulling the leash taut when they're salivating for a bite.ฉันเป็นคนที่ดึงบังเหียนให้ตึง ในขณะที่พวกมันน้ำลายหกเพื่อที่จะกัดสักคำ The Girl Who Knew Too Much (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตึง(n) tightness, See also: tautness, stretchability, Ant. ความหย่อน, ความยาน, Example: ความตึงของกล้ามเนื้อด้วยที่ช่วยดันกะบังคมให้เคลื่อนขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขม็ง[khamēng] (v) EN: twist ; tighten ; tauten
เขม็ง[khamēng] (adj) EN: tight ; taut ; hard
ขึง[kheung] (v) EN: stretch ; pull tight ; tauten  FR: tendre ; tirer
เครียด[khrīet] (adj) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight  FR: stressé ; tendu ; crispé
หนักใจ[nakjai] (v) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart  FR: être embarrassé ; être tracassé
ตึง[teung] (adj) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense  FR: raide ; tendu
ตึงเครียด[teungkrīet] (adj) EN: tense ; taut ; tight ; under strain ; under stress
วิตก[witok] (v) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut
วุ่นวายใจ[wunwāijai] (v) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TAUT T AO1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taut (j) tˈɔːt (t oo1 t)
tauter (j) tˈɔːtər (t oo1 t @ r)
tautly (a) tˈɔːtliː (t oo1 t l ii)
tautest (j) tˈɔːtɪst (t oo1 t i s t)
tautness (n) tˈɔːtnəs (t oo1 t n @ s)
tautology (n) tˈɔːtˈɒləʤiː (t oo1 t o1 l @ jh ii)
tautologies (n) tˈɔːtˈɒləʤɪz (t oo1 t o1 l @ jh i z)
tautological (j) tˌɔːtəlˈɒʤɪkl (t oo2 t @ l o1 jh i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同义反复[tóng yì fǎn fù, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] tautology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tautologie { f }tautology [Add to Longdo]
Tautropfen { m }dew drop [Add to Longdo]
Tautropfen { m }dewdrop [Add to Longdo]
tautologisch { adj }tautological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬたうつ[nutautsu] (v5t, vi) to roll around in the grass or mud [Add to Longdo]
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle [Add to Longdo]
スタウト[sutauto] (n) stout [Add to Longdo]
トートロジー[to-toroji-] (n) tautology [Add to Longdo]
引っ張り気味[ひっぱりぎみ, hipparigimi] (n) taut (condition); taken up slack; removed slack [Add to Longdo]
証明した写し[しょうめいしたうつし, shoumeishitautsushi] (n) certified true copy (of documents) [Add to Longdo]
神の徳を歌った歌[かみのとくをうたったうた, kaminotokuwoutattauta] (exp) poem in praise of God [Add to Longdo]
締め太鼓[しめだいこ, shimedaiko] (n) (See 太鼓) small high-pitched Japanese drum or taiko with its head pulled taut by ropes [Add to Longdo]
同語反復;同語反覆[どうごはんぷく, dougohanpuku] (n) { ling } tautology [Add to Longdo]
突っ張り(P);突張り[つっぱり, tsuppari] (n) (1) prop; strut; support; bar; (2) becoming taut; bracing; (3) thrust (sumo); slapping attacks; (4) (juvenile) delinquent; punk; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taut \Taut\, a. [Dan. t[ae]t; akin to E. tight. See {Tight}.]
   1. (Naut.) Tight; stretched; not slack; -- said esp. of a
    rope that is tightly strained.
    [1913 Webster]
 
   2. Snug; close; firm; secure.
    [1913 Webster]
 
   {Taut hand} (Naut.), a sailor's term for an officer who is
    severe in discipline.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taut
   adj 1: pulled or drawn tight; "taut sails"; "a tight drumhead";
       "a tight rope" [syn: {taut}, {tight}]
   2: subjected to great tension; stretched tight; "the skin of his
     face looked drawn and tight"; "her nerves were taut as the
     strings of a bow"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 taut /taut/
  dews; thaws

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top