ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plasticity

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plasticity-, *plasticity*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasticityสภาพพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasticity index (PI)ดรรชนีพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plasticityสภาพพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasticityสภาพพลาสติก [TU Subject Heading]
Plasticityความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นตอจากเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์ชนิดจำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasticityความอ่อนตัวเป็นสมบัติของยางดิบหรือยางผสมที่ยังไม่ได้วัลคาไนซ์ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโมเลกุลยาง ซึ่งแสดงถึงความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยาง และองศาของการไหลของยางใต้สภาวะอุณหภูมิและแรงอัดที่กำหนด [เทคโนโลยียาง]
plasticityสภาพพลาสติก, สมบัติของวัสดุที่เมื่อถูกแรงกระทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อแรงหยุดกระทำ วัสดุนั้นจะเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวร โดยผิววัสดุไม่มีการฉีกขาดหรือแตกหัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plasticity numberการวัดค่าพลาสติซิตี้ขึ้นกับความสูงของตัวอย่างทดสอบหลังเกิดการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างภายใต้สภาวะที่กำหนด เช่น แรงกด เวลา และอุณหภูมิ ค่าพลาสติซิตี้ของยางจะบอกถึงความนิ่มหรือแข็งของยางยางที่มีค่าพลาสติซิตี้ สูงคือยางแข็ง ยางที่มีค่าพลาสติซิตี้ต่ำคือยางนิ่ม ซึ่งค่าพลาสติซิตี้ของยางมีความสำคัญต่อการแปรรูปยาง เช่น บ่งถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการแปรรูปยาง ยางนิ่มจะใช้พลังงานน้อยและจะรับสารเคมีเข้าไปในยางได้รวดเร็ว เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Plasticity retention indexอัตราส่วนของค่าพลาสติซิตี้หลังจากการให้ความร้อนในตู้อบอากาศร้อนเป็น เวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ต่อค่าพลาสติซิตี้ก่อนการให้ความร้อนในตู้อบ ซึ่งค่านี้จะบอกถึงความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันของยางดิบ [เทคโนโลยียาง]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพพลาสติก[n.] (saphāp phlātsatik) EN: plasticity   FR: plasticité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plasticity    (n) plˈæstˈɪsɪtiː (p l a1 s t i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塑性[sù xìng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] plasticity, #30,725 [Add to Longdo]
可塑性[kě sù xìng, ㄎㄜˇ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] plasticity, #34,393 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonplastizität {f}plasticity of concrete [Add to Longdo]
Defoplastizität {f}plasticity value (Defo) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラスティシティ[, purasuteishitei] (n) plasticity [Add to Longdo]
可塑性[かそせい, kasosei] (n) plasticity [Add to Longdo]
塑性[そせい, sosei] (n) (See 可塑性) plasticity [Add to Longdo]
塑性指数[そせいしすう, soseishisuu] (n) plasticity index [Add to Longdo]
熱可塑性[ねつかそせい, netsukasosei] (n,adj-no) thermoplasticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plasticity \Plas*tic"i*ty\, n. [Cf. F. plasticit['e].]
   1. The quality or state of being plastic.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) Plastic force. --Dunglison.
    [1913 Webster] Plastid

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plasticity
   n 1: the property of being physically malleable; the property of
      something that can be worked or hammered or shaped without
      breaking [syn: {malleability}, {plasticity}] [ant:
      {unmalleability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top