Search result for

install

(121 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -install-, *install*
English-Thai: Longdo Dictionary
installment(n) เงินผ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
install[VT] ติดตั้ง
install[VT] สถาปนา, See also: ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
install in[PHRV] ติดตั้ง, See also: ประกอบ, Syn. instal in
installment[N] การผ่อนส่ง, See also: การผ่อนชำระ
installment[N] ค่างวด, See also: ค่าผ่อนส่ง
installation[N] การติดตั้ง, See also: การประดิษฐาน, เครื่องมือที่ติดตั้ง
installation[N] การสถาปนา, See also: การแต่งตั้ง
installation[N] การแสดงผลงาน(ศิลปะ)
installation[N] ค่ายทหาร, See also: ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
install(อินสทอล') vt. ติดตั้ง,สถาปนา,ประกอบ,แต่งตั้ง,นำไปนั่ง,ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง,การสถาปนา,การแต่งตั้ง,เครื่องมือติดตั้ง,ที่ทำการ,กองบัญชาการ,ค่าย, Syn. establishment
installment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ ,งวด,ส่วน,ตอน ,การติดตั้ง,การสถาปนา

English-Thai: Nontri Dictionary
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง,สถาปนา,ติดตั้ง,นำไปไว้,ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
installationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู inauguration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
INSTALL.BATโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้ [คอมพิวเตอร์]
Installationการติดตั้ง [TU Subject Heading]
Installation program โปรแกรมติดตั้ง [คอมพิวเตอร์]
Installmentเงินค่างวด [การบัญชี]
Installment method of accountingวิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง [การบัญชี]
Installment saleการขายผ่อนส่ง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're installing a pacing wire to... avoid that.เราติดต่อแผงสายไป... ... ยังทำไม่ได้.. Dying Changes Everything (2008)
Next month, they're installing new alarms in a bank at Marylebone.เดือนหน้า พวกเขาจะติดตั้ง สัญญาณเตือนภัยในธนาคารที่มาร์ลีโบน The Bank Job (2008)
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That's why he installed the electrified fence.ท่านเลยติดรั้วไฟฟ้า ไว้รอบบ้าน Superhero Movie (2008)
Welcome to the next installment of Death Race.ยินดีต้อนรับสู่ด่านต่อไปของเดธเรซ Death Race (2008)
Welcome to the final installment of Death Race.ยินดีต้องรับสู่ด่านสุดท้ายของเดธเรซ Death Race (2008)
The alarm they got installed in this house is triggered 1.2 seconds after broken contact in any door or window.สัญญาณกันขโมยจะดังภายใน 1.2 วินาที ทันทีที่เราพังประตูหรือหน้าต่าง Breaking and Entering (2008)
You remembered to install the car seat this weekend?คุณจำได้ใช่ไม๊ว่าสุดสัปดาห์นี้ คุณต้องไปติดเบาะเพิ่มที่รถ Marley & Me (2008)
This is phone installation, answerphone installation, connection charge, call charges, and, so on, and what, what?นี่สำหรับค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่ะ การติดตั้งระบบโทรศัพย์ตอบรับอัตโนมัติ ค่าใช่จ่ายการเชื่อมต่อ ค่าโทรออก และอื่นๆอีกค่ะ อะไรค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- This is a military installation.ที่นี่เป็นฐานทัพทหาร The Day the Earth Stood Still (2008)
And now with this installation at the Hammer, she is giving a gift to our city.And now with this installation at the Hammer, she is giving a gift to our city. Loyal and True (2008)
About the 3210 generator we're installing.เกี่ยวกับ เครื่องปั่นไฟ รุ่น 3210 ที่เรากำลังติดตั้ง Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
installBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
installHirofumi installed fibreglass insulation in the ceiling.
installI bought this TV on the installment plan.
installIf a very large amount of memory is installed an 'insufficient memory' error message is displayed.
installI have installed Microsoft Office in my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.
installInstall a vending machine in our office.
installI paid for the video in five installments.
installI want to have a telephone installed.
installShe had an airconditioner installed in her house.
installShe installed a new electric stove in the room.
installShe installed herself in an easy chair.
installThe man tried to install his own antenna.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่างวด[N] installment, See also: payment, term of payment, Syn. ค่าผ่อนส่ง, Example: โทรทัศน์เครื่องนั้นยังผ่อนค่างวดไม่หมดเลย
เงินผ่อน[N] installment, See also: partial repayment, payment, Ant. เงินสด, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ในระบบเงินผ่อน, Count unit: งวด, Thai definition: เงินที่ชำระให้แก่เจ้าหนี้เป็นงวดๆ
เดินสาย[V] install an electric line, See also: run the power line to, Example: พรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าจะมาเดินสายให้เรียบร้อย, Thai definition: ติดสายไฟฟ้าหรือสายโทรเลขโทรศัพท์เป็นต้น
ติดไฟ[V] install electric lights, Syn. ประดับไฟ, Example: เขาติดไฟดวงเล็กๆ รอบบ้านเพื่อเตรียมจัดงานในวันขึ้นปีใหม่, Thai definition: ตกแต่งให้สวยงามด้วยหลอดไฟ
ติดตั้ง[V] install, See also: fix, set up, Syn. จัดตั้ง, Example: พนักงานกำลังติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วบนทางด่วน, Thai definition: จัดวางสิ่งของหรือเครื่องใช้ในที่ใดที่หนึ่งให้พร้อมเพื่อใช้งาน
เชิญ[V] install, See also: invite, Syn. อัญเชิญ, Example: เขาเชิญพระพุทธรูปไว้บนหิ้งบูชา, Thai definition: ถือ อุ้ม ชู หรือนำไปเป็นต้นด้วยความเคารพ
อัญเชิญ[V] install, See also: invite, respectfully engage, Syn. เชิญ, Example: พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชลงมายังกรุงเทพฯ, Thai definition: เชิญด้วยความเคารพนับถือ, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
ช่างติดตั้ง[n. exp.] (chang tittang) FR: installateur [m]
ช่างติดตั้งแอร์[n. exp.] (chang tittang aē) FR: installateur d'air conditionné [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
การผ่อนชำระ[n. exp.] (kān phǿnchamra) EN: payment by instalments = payment by installments (Am.)   
การติดตั้ง[n.] (kān tittang ) EN: installation ; setting up   FR: installation [f]
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang prōkraēm) FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
กรมทหาร[n. exp.] (krom thahān) EN: regiment ; military installation   
เงินผ่อน[n.] (ngoenphǿn) EN: instalment = installment (Am.) ; partial repayment ; payment   FR: versement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTALL    IH2 N S T AO1 L
INSTALLS    IH2 N S T AO1 L Z
INSTALLED    IH2 N S T AO1 L D
INSTALLER    IH2 N S T AO1 L ER0
INSTALLING    IH2 N S T AO1 L IH0 NG
INSTALLERS    IH2 N S T AO1 L ER0 Z
INSTALLMENT    IH2 N S T AO1 L M AH0 N T
INSTALLATION    IH2 N S T AH0 L EY1 SH AH0 N
INSTALLMENTS    IH2 N S T AO1 L M AH0 N T S
INSTALLATIONS    IH2 N S T AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
install    (v) (i1 n s t oo1 l)
installs    (v) (i1 n s t oo1 l z)
installed    (v) (i1 n s t oo1 l d)
installing    (v) (i1 n s t oo1 l i ng)
installment    (n) (i n s t oo1 l m @ n t)
installation    (n) (i2 n s t @ l ei1 sh @ n)
installations    (n) (i2 n s t @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Installateur {m} | Installateure {pl}installer | installers [Add to Longdo]
Installateur {m}; Installateurin {f}; Klempner {m}; Klempnerin {f} | Spengler {m}; Spenglerin {f} [Ös.] [Süddt.]plumber | plumber [Add to Longdo]
Installation {f}installing [Add to Longdo]
Installation {f} | Installationen {pl} | automatisches Installations- und Diagnosesysteminstallation | installations | automated installation and diagnostic service [Add to Longdo]
Installationsmaterial {n}installation material [Add to Longdo]
Installationsqualifizierung {f}installation qualification (IQ) [Add to Longdo]
Installationsteile {pl}installation parts [Add to Longdo]
Installationsübersicht {f}installation summary [Add to Longdo]
Installieren {n}plumbing [Add to Longdo]
Installierung {f}installation [Add to Longdo]
installierbarinstallable [Add to Longdo]
installieren; einbauen; anbringento install; to instal [Add to Longdo]
installierendinstalling [Add to Longdo]
installiertinstalled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
アンインストール[, an'insuto-ru] (n,vs) {comp} uninstall [Add to Longdo]
インスコ[, insuko] (n,vs) (sl) {comp} install [Add to Longdo]
インスタレーション[, insutare-shon] (n) installation [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
インストーラ[, insuto-ra] (n) {comp} installer [Add to Longdo]
インストーラー[, insuto-ra-] (n) {comp} installer [Add to Longdo]
インストール[, insuto-ru] (n,vs) install [Add to Longdo]
インストールプログラム[, insuto-rupuroguramu] (n) {comp} installation program [Add to Longdo]
インストールメント[, insuto-rumento] (n) installment; instalment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation, #2,198 [Add to Longdo]
分期付款[fēn qī fù kuǎn, ㄈㄣ ㄑㄧ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] installment, #29,347 [Add to Longdo]
安设[ān shè, ㄢ ㄕㄜˋ, / ] install; set up, #87,201 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
取り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Install \In*stall"\, v. t. [imp. & p. p. {Installed}; p. pr. &
   vb. n. {Installing}.] [F. installer, LL. installare, fr.
   pref. in- in + OHG. stal a place, stall, G. stall, akin to E.
   stall: cf. It. installare. See {Stall}.] [Written also
   {instal}.]
   [1913 Webster]
   1. To set in a seat; to give a place to; establish (one) in a
    place.
    [1913 Webster]
 
       She installed her guest hospitably by the fireside.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in an office, rank, or order; to invest with any
    charge by the usual ceremonies; to instate; to induct; as,
    to install an ordained minister as pastor of a church; to
    install a college president.
    [1913 Webster]
 
       Unworthily
       Thou wast installed in that high degree. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 install
   v 1: set up for use; "install the washer and dryer"; "We put in
      a new sink" [syn: {install}, {instal}, {put in}, {set up}]
   2: put into an office or a position; "the new president was
     installed immediately after the election" [syn: {install},
     {instal}]
   3: place; "Her manager had set her up at the Ritz" [syn:
     {install}, {instal}, {set up}, {establish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top