ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

install

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -install-, *install*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
installment(n) เงินผ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
install(vt) ติดตั้ง
install(vt) สถาปนา, See also: ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
install in(phrv) ติดตั้ง, See also: ประกอบ, Syn. instal in
installment(n) การผ่อนส่ง, See also: การผ่อนชำระ
installment(n) ค่างวด, See also: ค่าผ่อนส่ง
installation(n) การติดตั้ง, See also: การประดิษฐาน, เครื่องมือที่ติดตั้ง
installation(n) การสถาปนา, See also: การแต่งตั้ง
installation(n) การแสดงผลงาน(ศิลปะ)
installation(n) ค่ายทหาร, See also: ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
install(อินสทอล') vt. ติดตั้ง, สถาปนา, ประกอบ, แต่งตั้ง, นำไปนั่ง, ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง, การสถาปนา, การแต่งตั้ง, เครื่องมือติดตั้ง, ที่ทำการ, กองบัญชาการ, ค่าย, Syn. establishment
installment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ , งวด, ส่วน, ตอน , การติดตั้ง, การสถาปนา

English-Thai: Nontri Dictionary
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง, สถาปนา, ติดตั้ง, นำไปไว้, ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง, การสถาปนา, การติดตั้ง, ที่ทำการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to install this little baby right about there inside the cable trunk.ฉันต้องการให้คุณติดตั้งนี้ทารก น้อย เกี่ยวกับสิทธิที่มีอยู่ภายในลำ ต้นสายเคเบิล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Install it tonight when he's asleep.ติดตั้งคืนนี้เมื่อเขาหลับ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Meanwhile, he realizes the only reason he was over there in the first place... was so we could install a government that would sell us oil at a good price.เขาตระหนักว่ามีเหตุผลเดียวที่เขาเลือก กระกรายมาเพิ่มราคาน้ำมันสั่งเข้า ซื้อน้ำมันเราในราคาดี Good Will Hunting (1997)
Why did you install a bad port into me?ทำไมนายถึงติดตั้ง พอร์ทเสียๆ ให้ฉัน eXistenZ (1999)
- No, install car stereos.เปล่า เป็นช่างตั้งวิทยุในรถ 10 Things I Hate About You (1999)
If we install halogen lights up like this the lights will be a spring when you turn it onถ้าเราติดหลอดฮาโลเจนอย่างนี้ แสงไฟก็จะสว่างมากตอนที่เปิด Uninvited (2003)
Or better still just don't install The idiotic thing at allหรือทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะติดตั้ง พวกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Uh, we got an install job over in Marina del Rey.ต้องไปติดตั้งเครื่องที่มารีน่า เดล เรย์ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Linux install at a factory off Ventura, 142 Euclid. Uh, I'm sorry.ติดตั้งลีนุกซ์ที่เวนทูร่า เลขที่ 142 ยูคลิด Chuck Versus the Helicopter (2007)
I have a home install at, uh.... 142 Euclid?ไม่ได้ ฉันต้องไปลงโปรแกรมที่ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Did a bunch of installs a few years back. They're pretty easy to access.ผมเคยติดตั้งด้วย เจาะง่ายมาก Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
First off, the student lounge will be closed Monday, while we install security cameras.อย่างแรกเลย ห้องพักนักเรียนจะปิดในวันจันทร์ เพื่อที่ครูจะได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด Charlie Bartlett (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
installBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
installHirofumi installed fibreglass insulation in the ceiling.
installI bought this TV on the installment plan.
installIf a very large amount of memory is installed an 'insufficient memory' error message is displayed.
installI have installed Microsoft Office in my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.
installInstall a vending machine in our office.
installI paid for the video in five installments.
installI want to have a telephone installed.
installShe had an airconditioner installed in her house.
installShe installed a new electric stove in the room.
installShe installed herself in an easy chair.
installThe man tried to install his own antenna.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดตั้ง(v) install, See also: fix, set up, Syn. จัดตั้ง, Example: พนักงานกำลังติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วบนทางด่วน, Thai Definition: จัดวางสิ่งของหรือเครื่องใช้ในที่ใดที่หนึ่งให้พร้อมเพื่อใช้งาน
เชิญ(v) install, See also: invite, Syn. อัญเชิญ, Example: เขาเชิญพระพุทธรูปไว้บนหิ้งบูชา, Thai Definition: ถือ อุ้ม ชู หรือนำไปเป็นต้นด้วยความเคารพ
อัญเชิญ(v) install, See also: invite, respectfully engage, Syn. เชิญ, Example: พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชลงมายังกรุงเทพฯ, Thai Definition: เชิญด้วยความเคารพนับถือ, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: install

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
install
installs
installed
installer
installers
installing
installment
installation
installments
installations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
install
installs
installed
installing
installment
installation
installations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ,   /  ] install; erect; fix; mount; installation #2,198 [Add to Longdo]
分期付款[fēn qī fù kuǎn, ㄈㄣ ㄑㄧ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ,    ] installment #29,347 [Add to Longdo]
安设[ān shè, ㄢ ㄕㄜˋ,   /  ] install; set up #87,201 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Installateur { m } | Installateure { pl }installer | installers [Add to Longdo]
Installateur { m }; Installateurin { f }; Klempner { m }; Klempnerin { f } | Spengler { m }; Spenglerin { f } [ Ös. ] [ Süddt. ]plumber | plumber [Add to Longdo]
Installation { f }installing [Add to Longdo]
Installation { f } | Installationen { pl } | automatisches Installations- und Diagnosesysteminstallation | installations | automated installation and diagnostic service [Add to Longdo]
Installationsmaterial { n }installation material [Add to Longdo]
Installationsqualifizierung { f }installation qualification (IQ) [Add to Longdo]
Installationsteile { pl }installation parts [Add to Longdo]
Installationsübersicht { f }installation summary [Add to Longdo]
Installieren { n }plumbing [Add to Longdo]
Installierung { f }installation [Add to Longdo]
installierbarinstallable [Add to Longdo]
installieren; einbauen; anbringento install; to instal [Add to Longdo]
installierendinstalling [Add to Longdo]
installiertinstalled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
設置[せっち, secchi] (n, vs) (1) establishment; institution; (2) installation (of a machine or equipment); (P) #482 [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (n) (1) { chem } (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) #1,021 [Add to Longdo]
導入[どうにゅう, dounyuu] (n, vs) introduction; bringing in; leading in; installation; (P) #1,106 [Add to Longdo]
装置[そうち, souchi] (n, vs) equipment; installation; apparatus; device; (P) #1,287 [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] (n, vs) equipment; device; facilities; installation; (P) #2,440 [Add to Longdo]
前回[ぜんかい, zenkai] (n-adv, n-t) previous time; last time; previous installment; previous instalment; previous session; (P) #3,421 [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
装着[そうちゃく, souchaku] (n, vs) equipping; installing; mounting; laying down; (P) #5,031 [Add to Longdo]
特設[とくせつ, tokusetsu] (n, vs, adj-no) setting up specially; special installation; (P) #6,225 [Add to Longdo]
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run #6,518 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
取り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Install \In*stall"\, v. t. [imp. & p. p. {Installed}; p. pr. &
   vb. n. {Installing}.] [F. installer, LL. installare, fr.
   pref. in- in + OHG. stal a place, stall, G. stall, akin to E.
   stall: cf. It. installare. See {Stall}.] [Written also
   {instal}.]
   [1913 Webster]
   1. To set in a seat; to give a place to; establish (one) in a
    place.
    [1913 Webster]
 
       She installed her guest hospitably by the fireside.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in an office, rank, or order; to invest with any
    charge by the usual ceremonies; to instate; to induct; as,
    to install an ordained minister as pastor of a church; to
    install a college president.
    [1913 Webster]
 
       Unworthily
       Thou wast installed in that high degree. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 install
   v 1: set up for use; "install the washer and dryer"; "We put in
      a new sink" [syn: {install}, {instal}, {put in}, {set up}]
   2: put into an office or a position; "the new president was
     installed immediately after the election" [syn: {install},
     {instal}]
   3: place; "Her manager had set her up at the Ritz" [syn:
     {install}, {instal}, {set up}, {establish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top