ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

control

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -control-, *control*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
control(n) การจำกัด
control(vt) ควบคุมดูแล, Syn. operate
control(n) เครื่องควบคุม, Syn. control mechanism
control(vt) จัดการ, See also: กำกับ, Syn. manage, direct
control(vt) ตรวจสอบ, Syn. check, insure, see
control(n) ทักษะ, Syn. skill
control(n) ผู้ควบคุม, Syn. controller
control(n) มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง
control(n) สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม
control(n) อำนาจในการควบคุม, Syn. command, direction, charge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
control(คันโทรล') { controlled, controlling, controls } vt., n. (การ) ควบคุม, มีอำนาจเหนือ, บังคับ, บังคับบัญชา, ยับยั้ง, See also: controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol, Syn. hold, rule, restraint
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
control codeรหัสควบคุมหมายถึง การกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้นว่า กำหนดให้การกดแป้น <RETURN> เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ เป็นต้น
control keyแป้นควบคุมเป็นแป้นพิเศษแป้นหนึ่ง โดยปกติ จะมีตัวย่อ Ctrl ไว้ให้อยู่ บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้พร้อมแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ เช่น ในระบบวินโดว์ การกดแป้นCTRL+S จะใช้แทนคำสั่ง save ได้ แป้น CTRL นี้ โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์ ^ แทน เช่น ^S คือกดแป้น CTRL+S
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO, IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
control stickn. คานควบคุมปีกประกอบหรือปีกเสริมของเครื่องบิน
control surfacen. ปีกเคลื่อนได้ของเครื่องบินหรือขีปนาวุธใช้ควบคุมการบิน
control towern. หอบังคับการ

English-Thai: Nontri Dictionary
control(n) การควบคุม, การบังคับบัญชา, การบังคับ, อำนาจ, การบงการ
control(vt) ควบคุม, บังคับบัญชา, บังคับ, บงการ, มีอำนาจเหนือ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา, ผู้ตรวจตรา, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ, เครื่องควบคุม
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์, การบังคับตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
controlการควบคุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
controlการควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
controlการควบคุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
control arm; suspension arm; wishbone; wishbone armปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
control boxกล่องควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
control boxกล่องควบคุม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
control break๑. การบังคับหยุด๒. การเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูล [ ใช้ในภาษาอาร์พีจี ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control busบัสควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control cardบัตรควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control centreศูนย์ควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controlการควบคุม [TU Subject Heading]
Controlการควบคุม, ควบคุม [การแพทย์]
Control (Psychology)การควบคุม (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Control accountบัญชีคุมยอด [การบัญชี]
Control Groupกลุ่มควบคุม, กลุ่มตัวอย่าง, กลุ่มเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Control Materialsวัสดุควบคุม [การแพทย์]
Control rodแท่งควบคุม, อุปกรณ์ควบคุมกำลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีลักษณะเป็นแท่ง แผ่น หรือท่อ ประกอบด้วยสารดูดกลืนนิวตรอน เช่น แฮฟเนียม โบรอน อุปกรณ์นี้อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสามารถปรับการเคลื่อนที่เข้าหรือออกเพื่อลดหรือเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์, Example: [นิวเคลียร์]
control rodแท่งควบคุม, แท่งวัตถุทำหน้าที่ควบคุมอัตราการเกิดฟิชชันในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำด้วยสารที่ดูดกลืนอนุภาคนิวตรอนได้ดี เช่น  โบรอน แคดเมียม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
control sectioncontrol section, รูปตัดควบคุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Control self-assessment (Auditing)การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (การตรวจสอบ) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
control(n) กำกับดูแล
controlversial(adj) causing disgreement or discussion a controlversial issue/decision/ speech/ figure The book was very controlversial.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
Sollozzo thinks he can control him.Sollozzo คิ​​ดว่าเขาสามารถควบคุมเขา The Godfather (1972)
I want to control it as a business, keep it respectable.I want to control it as a business, keep it respectable. The Godfather (1972)
Damage control report.รายงานผลความเสียหาย Jaws (1975)
-You don't control our lives?ท่านไม่ควบคุมชีวิตเรา Oh, God! (1977)
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว Oh, God! (1977)
Remember how good you were at crowd control last time.จำคราวที่แล้วได้มั้ยล่ะว่ามันเจ๋งแค่ไหน Phantasm (1979)
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
The controls will feel very heavy compared to a fighter.การควบคุมจะรู้สึกหนักมาก เมื่อเทียบกับเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา Gandhi (1982)
In the end, you will walk out because 1 00, 000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate.ในที่สุดคุณจะต้องเดินออกไป เพราะพวกคุณ 1 แสนคนดูแลคนอินเดีย 350 ล้านคนไม่ได้หรอก หากคนอินเดียปฏิเสธ Gandhi (1982)
Our absolute control of it is a control on the pulse of India.การควบคุมโดยสมบูรณ์ เป็นการคุมหัวใจของอินเดีย Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
controlA captain controls his ship and its crew.
controlAir traffic controllers are under severe mental strain.
controlAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
controlA TV remote control is under the couch.
controlBob could not control his anger.
controlBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
controlBring the fire under control.
controlCatholics are against birth control.
controlChris cannot control his passion for the lovely new girl in town.
controlControlled Access Zone: No entry without permission.
controlDuring prohibition days, racketeers used to rub each other out to get control of the rum-running racket.
controlEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา(n) controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
ควบคุมราคา(v) control the prices of, Syn. คุมราคา, ตรึงราคา, Example: รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันเพื่อแก้ปัญหากรณีน้ำมันขึ้นราคา, Thai Definition: กับกำดูแลให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงมากจนเกินไป
คันโยก(n) lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count Unit: อัน
สะกด(v) suppress, See also: control, restrain, curb, hold in / back, repress, Example: จุลลาเองก็น้ำตารื่นแต่หล่อนสะกดไว้, Thai Definition: กลั้นไว้, ข่มไว้, Notes: (เขมร)
หมดพยศ(v) break a horse, See also: control a horse, Syn. สิ้นพยศ, เชื่อง, Ant. ดื้อ, Example: เขาสามารถปราบม้าตัวนี้ให้หมดพยศได้, Thai Definition: หมดอาการดื้อ หรือไม่ยอมทำตาม
ข่มจิต(v) control oneself, See also: restrain one's passion/oneself, suppress one's feeling, Syn. ข่มจิตข่มใจ, ข่มใจ, ข่มอารมณ์, Example: ท่านรู้จักข่มจิตของตนทั้งๆ ที่เป็นคนเจ้าโทสะ, Thai Definition: สะกดอารมณ์, ควบคุมอารมณ์
ยั้งใจ(v) restrain, See also: control, curb, hold back, check, Syn. ยับยั้งใจ, ยับยั้งชั่งใจ, ห้ามใจ, Example: ฉันจะลองยั้งใจไว้ไม่ให้หมดเปลืองเงินกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางไปมากกว่านี้, Thai Definition: อดใจไว้หรือหยุดความต้องการไว้ก่อน
กุม(v) control, See also: be in charge of, dominate, wield, Syn. คุม, Ant. ปล่อย, Example: การรวบรวมส.ส.เหล่านี้เข้ามาก็เพียงเพื่อให้พรรคชาติสังคมเป็นพรรคที่กุมคะแนนส่วนใหญ่ในสภาเท่านั้น
คนคุม(n) supervisor, See also: controller, Syn. คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม, Example: ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด
คุมกำเนิด(v) control the birth rate, Example: หล่อนคุมกำเนิดด้วยการกินยาคุม, Thai Definition: ควบคุมการเกิด, ป้องกันการตั้งครรภ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ m ] ; influence [ f ]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อำนาจครอบงำ[amnāt khrøp-ngam] (x) EN: control
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับการ[bangkhapkān] (v) EN: command ; direct ; control ; govern  FR: commander
ชนะใจตัวเอง[chana jai tūa-ēng] (v, exp) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint  FR: se contrôler soi-même
เช็ค[chek] (v) EN: check ; inspect ; examine  FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
ด่าน[dān] (n) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost  FR: poste frontière [ m ] ; poste de douane [ m ] ; douane [ m ] ; poste de contrôle [ m ]
ด่านตรวจ[dān trūat] (n, exp) FR: poste de contrôle [ m ]
ฝืนใจ[feūnjai] (v) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will  FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
control
controls
control's
controls'
controlled
controller
controllers
controlling
controladora
controllable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
control
controls
controlled
controller
controllers
controlling
controllable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ,  ] control; to exercise control over; to contain #549 [Add to Longdo]
管制[guǎn zhì, ㄍㄨㄢˇ ㄓˋ,  ] control; supervision #8,119 [Add to Longdo]
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ,  ] controlled (by sb); to suffer under a yoke #20,076 [Add to Longdo]
把持[bǎ chí, ㄅㄚˇ ㄔˊ,  ] control; dominate; monopolize #21,849 [Add to Longdo]
控制室[kòng zhì shì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄕˋ,   ] control room #42,191 [Add to Longdo]
管束[guǎn shù, ㄍㄨㄢˇ ㄕㄨˋ,  ] control #44,566 [Add to Longdo]
塔台[tǎ tái, ㄊㄚˇ ㄊㄞˊ,  ] control tower #57,445 [Add to Longdo]
监察院[jiān chá yuàn, ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ,    /   ] Control Yuan #71,196 [Add to Longdo]
统御[tǒng yù, ㄊㄨㄥˇ ㄩˋ,   /  ] control #86,424 [Add to Longdo]
控制棒[kòng zhì bàng, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄅㄤˋ,   ] control rods #163,370 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
管理[かんり, kanri] TH: ควบคุม  EN: control
調節[ちょうせつ, chousetsu] TH: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ  EN: control

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhörlautsprecher { m }control loudspeaker [Add to Longdo]
Ableitung { f } der Steuerspannungsversorgung [ electr. ]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Bedienungshandrad { n }; Schaltrad { n }control wheel [Add to Longdo]
Bedienelement { n }control element; operating element; operational control [Add to Longdo]
Bedienpult { n }control console; operator's console [Add to Longdo]
Bedienungsfeld { n }control panel [Add to Longdo]
Controller { m }; Steuerung { f } [ techn. ] | analoge Steuerung | elektrohydraulische Steuerung { f } | freiprogrammierbare Steuerung | speicherprogrammierbare Steuerung { f } (SPS)controller | analog controller | electro-hydraulic controller | programmable controller | programmable logic controller [Add to Longdo]
Controller { m }; Rechnungsprüfer { m }; Rechnungsprüferin { f }(financial) controller [Add to Longdo]
Controlling { n }; Rechnungsprüfung { f }(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Festpunkt { m }control point; bench-mark [Add to Longdo]
Gruppenwechsel { m }control break [Add to Longdo]
Kontrollbehörde { f }control authority [Add to Longdo]
Kontrolle { f }; Beherrschung { f } | Kontrollen { pl } | unter Kontrolle | außer Kontrollecontrol | controls | under control | out of control [Add to Longdo]
Kontrollfeld { n }control panel [Add to Longdo]
Kontrollmaß { n }control dimension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
管理[かんり, kanri] (n, vs) control; management (e.g. of a business); (P) #421 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
司令[しれい, shirei] (n, vs) command; control; commander; (P) #1,565 [Add to Longdo]
支配[しはい, shihai] (n, vs) rule; control; direction; (P) #1,661 [Add to Longdo]
制御(P);制禦;制馭[せいぎょ, seigyo] (n, vs) control; governing; checking; suppression; repression; restraint; mastery; management; (P) #1,874 [Add to Longdo]
管轄[かんかつ, kankatsu] (n, vs) jurisdiction; control; (P) #2,601 [Add to Longdo]
弁;辨(oK)[べん, ben] (n) (See 太政官, 弁官) Oversight Department (division of the daijokan responsible for controlling central and provincial governmental offices) #2,917 [Add to Longdo]
規制[きせい, kisei] (n, vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P) #2,922 [Add to Longdo]
左右[さゆう(P);そう(ok);さう(ok), sayuu (P); sou (ok); sau (ok)] (n, vs) (1) left and right; (2) influence; control; domination; (P) #3,718 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Control \Con*trol"\, n. [F. contr[^o]le a counter register,
   contr. fr. contr-r[^o]le; contre (L. contra) + r[^o]le roll,
   catalogue. See {Counter} and {Roll}, and cf. {Counterroll}.]
   1. A duplicate book, register, or account, kept to correct or
    check another account or register; a counter register.
    [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. That which serves to check, restrain, or hinder;
    restraint. "Speak without control." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Power or authority to check or restrain; restraining or
    regulating influence; superintendence; government; as,
    children should be under parental control.
    [1913 Webster]
 
       The House of Commons should exercise a control over
       all the departments of the executive administration.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) The complete apparatus used to control a mechanism
    or machine in operation, as a flying machine in flight;
    specifically (A["e]ronautics), the mechanism controlling
    the rudders and ailerons.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Climatology) Any of the physical factors determining the
    climate of any particular place, as latitude,distribution
    of land and water, altitude, exposure, prevailing winds,
    permanent high- or low-barometric-pressure areas, ocean
    currents, mountain barriers, soil, and vegetation.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Technology) in research, an object or subject used in an
    experimental procedure, which is treated identically to
    the primary subject of the experiment, except for the
    omission of the specific treatment or conditions whose
    effect is being investigated. If the control is a group of
    living organisms, as is common in medical research, it is
    called the
 
   {control group}.
 
   Note: For most experimental procedures, the results are not
      considered valid and reliable unless a proper control
      experiment is performed. There are various types of
      control used in experimental science, and often several
      groups of subjects serve as controls, being subjected
      to different variations of the experimental procedure,
      or controlling for several variables being tested. When
      the effects caused by an experimental treatment are not
      consistent and obvious, statistical analysis of the
      results is typically used to determine if there are any
      significant differences between the effects of
      different experimental conditions.
      [PJC]
 
   7. (Technology) the part of an experimental procedure in
    which the controls[6] are subjected to the experimental
    conditions.
    [PJC]
 
   8. the group of technical specialists exercising control by
    remote communications over a distant operation, such as a
    space flight; as, the American Mission Control for manned
    flights is located in Houston.
    [PJC]
 
   {Board of control}. See under {Board}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Control \Con*trol"\, v. t. [imp. & p. p. {Controlled}; p. pr. &
   vb. n. {Controlling}.] [F. contr[^o]ler, fr. contr[^o]le.]
   [Formerly written {comptrol} and {controul}.]
   1. To check by a counter register or duplicate account; to
    prove by counter statements; to confute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This report was controlled to be false. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise restraining or governing influence over; to
    check; to counteract; to restrain; to regulate; to govern;
    to overpower.
    [1913 Webster]
 
       Give me a staff of honor for mine age,
       But not a scepter to control the world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I feel my virtue struggling in my soul:
       But stronger passion does its power control.
                          --Dryden.
 
   3. to assure the validity of an experimental procedure by
    using a {control[7]}.
    [PJC]
 
   Syn: To restrain; rule; govern; manage; guide; regulate;
     hinder; direct; check; curb; counteract; subdue.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 control
   n 1: power to direct or determine; "under control"
   2: a relation of constraint of one entity (thing or person or
     group) by another; "measures for the control of disease";
     "they instituted controls over drinking on campus"
   3: (physiology) regulation or maintenance of a function or
     action or reflex etc; "the timing and control of his
     movements were unimpaired"; "he had lost control of his
     sphincters"
   4: a standard against which other conditions can be compared in
     a scientific experiment; "the control condition was
     inappropriate for the conclusions he wished to draw" [syn:
     {control condition}, {control}]
   5: the activity of managing or exerting control over something;
     "the control of the mob by the police was admirable"
   6: the state that exists when one person or group has power over
     another; "her apparent dominance of her husband was really
     her attempt to make him pay attention to her" [syn:
     {dominance}, {ascendance}, {ascendence}, {ascendancy},
     {ascendency}, {control}]
   7: discipline in personal and social activities; "he was a model
     of polite restraint"; "she never lost control of herself"
     [syn: {restraint}, {control}] [ant: {unrestraint}]
   8: great skillfulness and knowledge of some subject or activity;
     "a good command of French" [syn: {command}, {control},
     {mastery}]
   9: a mechanism that controls the operation of a machine; "the
     speed controller on his turntable was not working properly";
     "I turned the controls over to her" [syn: {control},
     {controller}]
   10: a spiritual agency that is assumed to assist the medium
     during a seance
   11: the economic policy of controlling or limiting or curbing
     prices or wages etc.; "they wanted to repeal all the
     legislation that imposed economic controls"
   v 1: exercise authoritative control or power over; "control the
      budget"; "Command the military forces" [syn: {control},
      {command}]
   2: lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or
     keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold
     your tongue"; "hold your temper"; "control your anger" [syn:
     {control}, {hold in}, {hold}, {contain}, {check}, {curb},
     {moderate}]
   3: handle and cause to function; "do not operate machinery after
     imbibing alcohol"; "control the lever" [syn: {operate},
     {control}]
   4: control (others or oneself) or influence skillfully, usually
     to one's advantage; "She manipulates her boss"; "She is a
     very controlling mother and doesn't let her children grow
     up"; "The teacher knew how to keep the class in line"; "she
     keeps in line" [syn: {manipulate}, {keep in line}, {control}]
   5: check or regulate (a scientific experiment) by conducting a
     parallel experiment or comparing with another standard; "Are
     you controlling for the temperature?" [syn: {control},
     {verify}]
   6: verify by using a duplicate register for comparison; "control
     an account"
   7: be careful or certain to do something; make certain of
     something; "He verified that the valves were closed"; "See
     that the curtains are closed"; "control the quality of the
     product" [syn: {see}, {check}, {insure}, {see to it},
     {ensure}, {control}, {ascertain}, {assure}]
   8: have a firm understanding or knowledge of; be on top of; "Do
     you control these data?" [syn: {master}, {control}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top