ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ductility

D AH0 K T IH1 L AH0 T IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ductility-, *ductility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ductility[N] การทำให้เป็นเส้นบางได้, See also: การทำให้เป็นแผ่นบางได้, Syn. pliancy, pliability, plasticity

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ductilityความเหนียว [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCTILITY    D AH0 K T IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ductility    (n) dˈʌktˈɪlɪtiː (d uh1 k t i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延性[yán xìng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] ductility, #85,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
延性[えんせい, ensei] (n,adj-no) ductility; malleability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ductility \Duc*til"i*ty\, n. [Cf. F. ductilit['e].]
   1. The property of a metal which allows it to be drawn into
    wires or filaments.
    [1913 Webster]
 
   2. Tractableness; pliableness. --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ductility
   n 1: the malleability of something that can be drawn into
      threads or wires or hammered into thin sheets [syn:
      {ductility}, {ductileness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top