ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deport

D IH0 P AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deport-, *deport*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deport(vt) เนรเทศออกจากประเทศ, Syn. comport, disport
deportee(n) คนที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศ, Syn. evacue, exile, refugee
deportment(n) พฤติกรรม, See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว, Syn. conduct, behavior
deportation(n) การเนรเทศออกจากประเทศ, Syn. banishment, exils

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ, วางท่าทาง, ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
deportation(ดีพอร์เท'เชิน) n. การเนรเทศ
deportee(ดีพอร์ที') n. ผู้ถูกเนรเทศ
deportmentn. พฤติกรรม, การวางตัว, Syn. demeanour

English-Thai: Nontri Dictionary
deport(vt) ขับไล่, เนรเทศ, ประพฤติตัว, วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่, การเนรเทศ, พฤติกรรม, การประพฤติตัว
deportment(n) พฤติกรรม, ความประพฤติ, การวางตัว, การวางท่าทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deportเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deportationการเนรเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deportationการเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deportationการเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deporteeผู้ถูกเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deporterผู้ถูกสั่งเนรเทศ, คนต้องเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deportationการเนรเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Section 6 manages to catch the bastard, then all they can really do about it is deport him.ถ้าแผนก 6 คิดที่จะจับล่ะก็, พวกเขาจะต้องเนรเทศหมอนั่นได้แน่ Ghost in the Shell (1995)
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ Ghost in the Shell (1995)
Chief says we gotta deport people trapped on the 12th floor above.หัวหน้าสั่งให้เราเคลื่อนย้ายคน ที่ติดอยู่ข้างบนชั้น 12 Ladder 49 (2004)
All units deport to 11 floor now!ทุกหน่วย อพยพไปที่ชั้น 11 เดี๋ยวนี้ Ladder 49 (2004)
Nevertheless the government of the United States has deemed that you are seriously breaking the law, and is determined to immediately and definitively deport you.ไม่น่าเชื่อนะ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กำลังคิดว่าคุณทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง และได้ทำการตัดสินในทันที และสุดท้ายจะส่งคุณกลับประเทศ Babel (2006)
Sit here and take the exam, or we'll deport you.คุณป้าต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ Golden Door (2006)
Then I'll deport her myself.งั้นฉันเนรเทศเธอเอง Left Turn Ahead (2007)
They'll arrest you and deport you, and it won't be pretty.พวกเขาจะจับและส่งคุณออกนอกประเทศ มันไม่สวยแน่ Left Turn Ahead (2007)
He just said that unless they can find a way to reopen the case quickly, they're going to deport me.เขาเพียงแต่พูดไว้ มันมีหนทางน้อยมากที่จะทางอื่น ในการรื้อคดีขึ้นมาอย่างรวดเร็ด, พวกเขาจะเนรเทศผม. The Visitor (2007)
Uh, they're tying to deport him.เออ, ทางนั้นจะเนรเทศเขาออกไป. The Visitor (2007)
- Can we deport him?เราเนรเทศเขาออกนอกประเทศได้มั้ย Demonology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deportIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิริยาบถ(n) manner, See also: deportment, bodily movement, Syn. ท่าทาง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน, Thai Definition: อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน, Notes: (บาลี)
หน่วยก้าน(n) deportment, See also: manner, demeanor, demeanour, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, แวว, Example: เขาชื่นชมลูกศิษย์คนที่มีหน่วยก้านดี เอาการเอางานกว่าทุกคนในกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิริยา[kiriyā] (n) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment  FR: savoir-vivre [ m ] ; politesse [ f ]
ลา กอรุนญ่า[Lā Kørunyā] (tm) EN: Deportivo La Coruna  FR: Deportivo La Corogne [ m ]
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter
ท่วงที[thūangthī] (n) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude  FR: air [ m ] ; aspect [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPORT D IH0 P AO1 R T
DEPORTED D IH0 P AO1 R T AH0 D
DEPORTEE D IY2 P AO0 R T IY1
DEPORTEES D IY2 P AO0 R T IY1 Z
DEPORTING D IH0 P AO1 R T IH0 NG
DEPORTMENT D AH0 P AO1 R T M AH0 N T
DEPORTATION D IY2 P AO0 R T EY1 SH AH0 N
DEPORTATIONS D IY2 P AO0 R T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deport (v) dˈɪpˈɔːt (d i1 p oo1 t)
deports (v) dˈɪpˈɔːts (d i1 p oo1 t s)
deported (v) dˈɪpˈɔːtɪd (d i1 p oo1 t i d)
deportee (n) dˌiːpɔːtˈiː (d ii2 p oo t ii1)
deportees (n) dˌiːpɔːtˈiːz (d ii2 p oo t ii1 z)
deporting (v) dˈɪpˈɔːtɪŋ (d i1 p oo1 t i ng)
deportment (n) dˈɪpˈɔːtmənt (d i1 p oo1 t m @ n t)
deportation (n) dˌiːpɔːtˈɛɪʃən (d ii2 p oo t ei1 sh @ n)
deportations (n) dˌiːpɔːtˈɛɪʃənz (d ii2 p oo t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驱逐出境[qū zhú chū jìng, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, / ] deport; expel, #51,233 [Add to Longdo]
遣送出境[qiǎn sòng chū jìng, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, ] deport [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deportation { f }; Abschiebung { f }; Ausweisung { f } | Deportationen { pl }; Abschiebungen { pl }; Ausweisungen { pl }deportation | deportations [Add to Longdo]
deportieren | deportierend | deportiert | deportiert | deportierteto deport | deporting | deported | deports | deported [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠島船[えんとうぶね, entoubune] (n) deportation boat [Add to Longdo]
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
挙止[きょし, kyoshi] (n) bearing; deportment [Add to Longdo]
強制退去[きょうせいたいきょ, kyouseitaikyo] (n) forced eviction; deport [Add to Longdo]
国外追放[こくがいついほう, kokugaitsuihou] (n) deportation [Add to Longdo]
操行[そうこう, soukou] (n) conduct; deportment [Add to Longdo]
送還[そうかん, soukan] (n, vs) sending home; repatriation; deportation; (P) [Add to Longdo]
品行[ひんこう, hinkou] (n) (moral) conduct; behaviour; behavior; deportment [Add to Longdo]
容儀[ようぎ, yougi] (n) behavior; behaviour; deportment [Add to Longdo]
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deport \De*port"\, n.
   Behavior; carriage; demeanor; deportment. [Obs.] "Goddesslike
   deport." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deport \De*port"\, v. t. [imp. & p. p. {Deported}; p. pr. & vb.
   n. {Deporting}.] [F. d['e]porter to transport for life, OF.,
   to divert, amuse, from L. deportare to carry away; de- +
   portare to carry. See {Port} demeanor.]
   1. To transport; to carry away; to exile; to send into
    banishment; to expel (from a region or country).
    [1913 Webster]
 
       He told us he had been deported to Spain. --Walsh.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry or demean; to conduct; to behave; -- followed by
    the reflexive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       Let an ambassador deport himself in the most
       graceful manner befor a prince.    --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deport
   v 1: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
      bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
      during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
      {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]
   2: hand over to the authorities of another country; "They
     extradited the fugitive to his native country so he could be
     tried there" [syn: {extradite}, {deliver}, {deport}]
   3: expel from a country; "The poet was exiled because he signed
     a letter protesting the government's actions" [syn:
     {expatriate}, {deport}, {exile}] [ant: {repatriate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top