ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คอลัมน์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอลัมน์-, *คอลัมน์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอลัมน์(n) column, See also: row, line, string, file, Syn. แถว, แนว, Example: เครื่องพิมพ์ 24 เข็มเข็มจะเรียงกันในแนวตั้งโดยแบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์คอลัมน์ละ 8 เข็มวางเหลื่อมกันระหว่างคอลัมน์, Count Unit: คอลัมน์, Thai Definition: แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง, Notes: (อังกฤษ)
คอลัมน์(n) column, See also: article, story, introduction, Syn. บทความ, เรื่อง, Example: ข้าพเจ้าพบชื่อเขาในคอลัมน์ซุบซิบของหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจฉบับหนึ่ง, Count Unit: คอลัมน์, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอลัมน์น. ข้อเขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ซึ่งมักเป็นเรื่องแนวเดียวกัน เช่น คอลัมน์สุขภาพ หรือมีผู้เขียนประจำ เช่น คอลัมน์มังกรห้าเล็บ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gossip columnsคอลัมน์ซุบซิบ [TU Subject Heading]
Sections, columns, etc.คอลัมน์ [TU Subject Heading]
Chromatography, Columnคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี, คอลัมน์โครมาโตกราฟฟี่, วิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I read in an article that religion is on the upswing.แต่ผมอ่านตามคอลัมน์ "ศาสนากำลังไปได้ไกล" Oh, God! (1977)
I want to show him an article I have here on marketing internship.อยากให้เขาดูคอลัมน์ เกี่ยวกับการฝึกงานด้านการตลาด - เห็นมั้ย I Heart Huckabees (2004)
Your column today was fantastic.คอลัมน์คุณวันนี้แจ๋วมาก ฉันชอบประโยคว่า... The Holiday (2006)
I want to become a cute bride.ในคอลัมน์ที่ว่า"อนาคตอยากเป็นอะไร" เธอเขียนไว้ว่า"ฉันอยากเป็นเจ้าสาวที่น่ารัก" We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
- Wound up writing an article about it.- ลงคอลัมน์บทความที่เขียนขึ้น Cancer Man (2008)
First column, last entry.คอลัมน์แรกรายการสุดท้าย. Adverse Events (2008)
Arnie gave me a column.อาร์นีย์ให้คอลัมน์ผมมา Marley & Me (2008)
Now I'm supposed to, you know, write two columns a week?ตอนนี้ผมควรจะ, รู้มะ เขียน 2 คอลัมน์ต่อสัปดาห์ Marley & Me (2008)
Now, see, this gives me a little inspiration, but it's not for a column.หวังว่านี่จะให้แรงบันดาลใจผมนิดหน่อย แต่ไม่ใช่สำหรับคอลัมน์ Marley & Me (2008)
Took an airboat ride. Wrote a column about the death of the Everglades.พาไปนั่งแอร์โบ๊ต เขียนคอลัมน์ เกี่ยวกับการตายของเอเวอร์เกลดส์ Marley & Me (2008)
Wrote a column about the growth of South Beach.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ การเติบโตของหาดตอนใต้ Marley & Me (2008)
Wrote a column about gas prices. Wrote a column about water prices.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับราคาแก๊ส เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับราคาน้ำ Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอลัมน์[khølam] (n) EN: column ; row ; line ; string ; file  FR: colonne [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
column(n) คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์, Syn. comment, editorial, article, review
columnist(n) ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, See also: คอลัมน์นิสต์
gossip column(n) คอลัมน์ซุบซิบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
card codeรหัสบัตรหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตร มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น รหัสนี้บางทีเรียกรหัสฮอลเลอริท (Hollerith code) เพราะดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Dr. Hermann Hollerith) เป็นผู้กำหนดไว้ ดู card ประกอบ
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
coding formใบลงรหัสคำสั่งแบบพิมพ์ลงรหัสเป็นแบบฟอร์มสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หรือภาษาระดับสูง (high level language) อื่น ๆ แบบฟอร์มนี้จะมี 80 คอลัมน์อาจจะทำให้ดูเป็นสีต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นสีเดียวแต่กำหนดให้มีระดับสีต่างกัน อ่อนบ้าง เข้มบ้าง เพื่อให้ดูง่าย เมื่อเวลานำมาเจาะข้อมูลจะได้กำหนดคอลัมน์ได้สะดวกขึ้น
column(คอล'ลัมน์) เสา, เสากลม, เสาหิน, ส่วนที่เป็นลำ, สิ่งที่เป็นลำ, แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง, กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง, แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง, คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned, columnated adj.
columnist(คอล'ลัมนิสทฺ) n. นักเขียนหรือบรรณาธิการคอลัมน์หนังสือพิมพ์,
data cardบัตรข้อมูลหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เจาะเป็นรหัสแสดงถึงตัวอักขระต่าง ๆ อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ บัตรข้อมูลนั้น เราสามารถใช้ได้ทั้ง 80 คอลัมน์ของบัตร (แต่บัตรที่เป็นบัตรชุดคำสั่ง ที่เรียกว่า program card นั้น ใช้ได้เฉพาะคอลัมน์ 7 ถึง 70) เมื่อส่งเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ บัตรข้อมูลจะต้องส่งตามหลังบัตรชุดคำสั่งเสมอดู card code ประกอบ
digit punchการเจาะตัวเลขหมายถึง การเจาะตัวเลขลงในบัตรคอมพิวเตอร์ โดยเจาะรูในช่องของแถวใดแถวหนึ่ง ตั้งแต่แถวที่ 0-9 โดยเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ เช่นถ้าจะเจาะเลข 7 ก็เจาะที่แถวที่มีเลข 7 ส่วนการเจาะตัวอักษรหรืออักขระพิเศษต่าง ๆ จะต้องเจาะ 2-3 รูในหนึ่งคอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือแถวตัวเลข (zone punch) และอีกรูหนึ่งหรือสองรูที่แถวที่มีตัวเลข (digit punch) เรียกว่า รหัสฮอลเลอริทมีความหมายเหมือน numeric punchดู zone punch เปรียบเทียบ
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
eighty column cardบัตร 80 คอลัมน์บัตรทำด้วยกระดาษ มีไว้ใช้สำหรับบรรจุข้อมูล โดยปกติจะต้องมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด (71/8 นิ้ว +31/4 นิ้ว) จะต้องทำด้วยกระดาษชนิดพิเศษที่มีความต้านทานความชื้นสูง และมีความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศ ในการบรรจุข้อมูลนั้น ใช้วิธีเจาะรูตามคอลัมน์ของบัตรซึ่งจะมี 80 คอลัมน์ (จึงเรียกกันว่า บัตร 80 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์มี 12 แถว ในการเจาะนั้นรูหนึ่งรูในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวเลข (0-9) และรูสองรูหรือมากกว่าในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร (A-Z) หรือ อักขรพิเศษอื่น ๆ เมื่อใส่บัตรเข้าเครื่อง รูเหล่านี้จะถูกแปรงไฟฟ้าปัดผ่าน ทำให้เครื่อง สามารถอ่านข้อมูลเข้าไปได้ บัตรคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ บัตรที่ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Hermann Hollerith) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เป็นผู้คิดขึ้น บางทีจึงนิยมเรียกกันว่า บัตรไอบีเอ็ม (IBM card) หรือ บัตรฮอลเลอริท (Hollerith card) ดู card ประกอบ
hollerith codeรหัสฮอลเลอริทหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตรที่ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท เป็นผู้กำหนดไว้ มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น มีความหมายเหมือน card code

English-Thai: Nontri Dictionary
column(n) เสาหิน, เสาปูน, แนว, แถวตอน, ปล่อง, คอลัมน์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top