ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนุมาน

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุมาน-, *อนุมาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุมาน[V] deduce, Example: เราอาจจะอนุมานอารมณ์ของคนได้จากพฤติกรรมที่คนแสดงออกมา, Thai definition: คาดคะเนตามหลักเหตุผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมานก. คาดคะเนตามหลักเหตุผล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assuming that my calculations are correct I believe that a change of decoration is in order.อนุมานว่า การคำนวณของฉันถูกต้องแล้ว ลำดับรางวัล จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Nicely deduced.อนุมานได้ดีนี่ Friday Night Bites (2009)
He inferred that universe ending paradoxes would ensue should he break his promise.เขาอนุมานเอาว่า หากเขาทำผิดสัญญา เอกภพนี้อาจจะต้องถึงกาลแตกดับ Star Trek (2009)
You have developed considerable deductive powers of your own.คุณพัฒนาทักษะ การอนุมานขี้นมาก Sherlock Holmes (2009)
There's one thing you failed to deduce from the watch, Holmes.มีอย่างหนึ่งที่คุณลืมอนุมาน จากนาฬิกา โฮลมส์ Sherlock Holmes (2009)
In fact, I may well have reconciled thousand's of years of theological disparities.ที่จริงผมอาจอนุมานความแตกต่าง ของทฤษฎีนับพันๆปีได้ด้วยซ้ำไป Sherlock Holmes (2009)
I could deduce very little from my investigation.ผมอาจอนุมานจาก การสืบสวนได้น้อยมาก Sherlock Holmes (2009)
You deduced that, how?แล้วคุณอนุมานได้อย่างไร? Sherlock Holmes (2009)
I'm making an inference.ผมแค่ทำการอนุมาน The Uncanny Valley (2010)
An inference is an educated guess.การอนุมานคือการเดาในทางการศึกษา The Uncanny Valley (2010)
Found your website. The Science Of Deduction.- ผมเจอเว็บไซต์ของคุณ ศาสตร์แห่งการอนุมาน A Study in Pink (2010)
The Science Of Deduction.ศาสตร์แห่งการอนุมาน... A Study in Pink (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogism[N] อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ
deduce from[PHRV] สรุปจาก, See also: อนุมานจาก, ลงความเห็นจาก, Syn. infer from
deduct[VI] ลงความเห็น (ตามหลักเหตุผล), See also: อนุมาน, สรุป, Syn. deduce, derive, infer
estimate[VT] ประมาณ, See also: อนุมาน, คาดคะเน, คาด, ประเมิน, ประมาณค่า, ประมาณการ, Syn. appraise, evaluate, guess
infer[VT] อนุมาน, See also: สรุป, Syn. assume, deduce, imply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
deduce(ดิดิวซฺ') vt. อนุมานจาก,ลงความเห็นหรือสรุปจาก., See also: duducibility n. ดูdeduce duducibleness n. ดูdeduce deducible adj. ดูdeduce
deduct(ดิดัคทฺ') vt. หัก,ชัก,หักลบ,หักกลบลบหนี้,อนุมาน, See also: deductible adj. ดูdeduct deductibility n. ดูdeduct deduction n. ดูv deductive adj. ดูdeduct
educe(อีดิวซฺ,') {educed,educing,educes} vt. นำออก,ล้วงเอา,ทำให้ปรากฎขึ้น,อนุมานจาก, See also: educible adj. ดูeduce, Syn. infer
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
infer(อินเฟอร์') vt. อนุมาน,สรุป,ส่อให้เห็น,ลงความเห็น,ชี้ให้เห็นว่า,แนะนำ,อนุมาน,สรุป., See also: inferable,inferible,inferrible adj. inferably adv. inferrer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
deduce(vt) อ้างจาก,อนุมานจาก,ลงความเห็นจาก,พิจารณาเหตุผลจาก
deduct(vt) อนุมาน,หักออก,ชักออก
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี้
infer(vt) ลงความเห็น,วินิจฉัย,สรุป,อนุมาน,แสดง
inference(n) การลงความเห็น,การวินิจฉัย,การสรุป,การอนุมาน,การแสดง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top