ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remove

R IY0 M UW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remove-, *remove*
Possible hiragana form: れもう゛ぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remove(vt) นำออกไป, See also: เอาออก, Syn. delete, displace, take away
remove(vi) โยกย้าย, See also: ย้าย, ปลดตำแหน่ง, Syn. relocate
remove(vt) โยกย้าย, See also: ย้าย, ปลดตำแหน่ง, Syn. relocate
remove(vt) ถอดออก (เสื้อผ้า), See also: ถอด, Syn. take off
remove(vt) ลบออก, See also: ล้างออก, ขจัด, Syn. delete, erase
remove(vt) กำจัด (ปัญหาหรืออุปสรรค), See also: ขจัดปัญหา
remove(vt) ไล่ออก, Syn. dismiss, expel
remove(vt) ระยะห่าง, See also: ความห่าง, Syn. distance
removed(adj) ซึ่งห่างไกล, See also: ซึ่งแยกออกมา, Syn. extracted, eliminated, withdrawn, Ant. left, ignored
remover(n) คนหรือสิ่งที่โยกย้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า vi. ย้าย, โยกย้าย, จากไป, หายไป n. การเอาออก, (ย้าย, โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน, การคั่นกลาง, การเลื่อนชั้น, ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remove and reinstall (R and R)ถอดประกอบ (อาร์แอนด์อาร์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First Napaloni must remove his troops.สิ่งแรกที่ต้องทำ คือจัดการทหารของ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน The Great Dictator (1940)
Then I remove my troops after.เซ็นบุ๊บ ไปบั๊บ The Great Dictator (1940)
You said I remove first.เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่โกง The Great Dictator (1940)
- I won't remove them till you sign.ผมจะไม่ถอยจนกว่าคุณจะเซ็น The Great Dictator (1940)
"Please remove him immediately.โปรดเปลี่ยนตัวเขาในทันที Blazing Saddles (1974)
I think I've come up with a solution that will remove your flower from any possibility of danger. Now, this is my plan.ที่จะเอาดอกไม้ของเธอ ออกไปให้พ้นจากอันตรายได้ The Little Prince (1974)
We must remove untouchability from our hearts and from our lives.เราต้องขจัดความจัณฑาลออกไป จากจิตใจและชีวิตของเรา Gandhi (1982)
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต Spies Like Us (1985)
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
I've made the sexton remove the earth from her coffin.ฉันจัดการให้สัปเหร่อขุด โลงศพหล่อนขึ้นมา Wuthering Heights (1992)
Before you do, remove your eyeglasses and your shoes....ก่อนหน้านี้ผมเคยอยู่แผนกกฏหมาย กองตรวจสอบ Grand Daily ผม ชาแมนซู ครับ อ่ะครับ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remove4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
removeAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
removeAfter the bone has set, the cast will be removed.
removeAre we to remove our shoes before entering the house.
removeAre you going to remove the nerve?
removeBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
removeFor safety purposes, remove the plastic casing before use.
removeGenius is but one remove from madness.
removeGenius is only one remove from insanity.
removeGentlemen remove their hats in the presence of a lady.
removeHe said that his previous dentist told him that he'd remove nicotine stains if he stopped smoking.
removeHe was removed from his post because he was idle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยกย้าย(v) remove, See also: dismiss, send away, Syn. อพยพ, ย้ายถิ่น, เคลื่อนย้าย, ย้าย, Ant. ปักหลัก
โค่นล้ม(v) eliminate, See also: remove, oust, get rid of, Syn. โค่นอำนาจ, ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง, Example: กองทหารของซีเรียจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในดินแดนอิรัก หรือโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมอย่างแน่นอน, Thai Definition: ทำให้หมดสิ้นอำนาจลง
เขี่ย(v) remove, See also: throw away, discard, Syn. กำจัด, ไล่, Ant. เก็บ, Example: นายมนตรีถูกเขี่ยออกจากพรรคร่วมรัฐบาล, Thai Definition: ขับไล่ออกไปให้พ้น, Notes: (ปาก)
ปัดเป่า(v) exorcise, See also: remove, obviate, get rid of, Syn. ขจัด, ขจัดปัดเป่า, Example: ศาสนาพุทธได้กลายเป็นกลไกที่ช่วยปัดเป่าความขัดแย้งและสร้างความสงบในสังคม, Thai Definition: ทำพิธีเสกเป่าเพื่อให้ความเจ็บไข้หาย, แก้ความลำบากขัดข้องให้หมดไป
เปลื้อง(v) strip off, See also: remove, take off, cast off, undress, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น
เปลื้อง(v) strip, See also: remove, take off, cast off, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น, Thai Definition: เอาออก (ใช้แก่เครื่องแต่งตัวที่นุ่งห่มหรือคลุมอยู่)
ถอด(v) take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai Definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
ถางหญ้า(v) remove grass, See also: clear of grass, cut grass, mow grass, Example: เขาถางหญ้าออกบ้างเล็กน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้เมล็ดผักงอกงามขึ้นมา, Thai Definition: ใช้มีดเป็นต้น ฟันหญ้าให้เตียน
ปลงผม(v) remove hair, See also: have one's head shaved, Syn. โกนผม, Example: เขาปลงผมออกบวชในบวรพระพุทธศาสนา, Thai Definition: ใช้แก่บรรพชิต
แกะ(v) remove, See also: tear (off/away/down), strip, Syn. ถอด, เลาะ, Example: เธอบรรจงแกะรูปถ่ายที่ติดกันนั้นออก, Thai Definition: เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
หัวคิว[hūakhiū] (v) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้ฉงน[kaē cha-ngon] (v, exp) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts  FR: dissiper le doute
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[khajat] (v) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove  FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
เคลื่อนที่[khleūoenthī] (v, exp) EN: change the position ; move ; displace ; shift; transfer ; remove  FR: déplacer ; bouger
โค่นล้ม[khōnlom] (v) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of  FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de
ขนส่ง[khonsong] (v) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul  FR: transporter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REMOVE R IY0 M UW1 V
REMOVED R IY0 M UW1 V D
REMOVER R IH0 M UW1 V ER0
REMOVES R IY0 M UW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remove (v) rˈɪmˈuːv (r i1 m uu1 v)
removed (v) rˈɪmˈuːvd (r i1 m uu1 v d)
remover (n) rˈɪmˈuːvər (r i1 m uu1 v @ r)
removes (v) rˈɪmˈuːvz (r i1 m uu1 v z)
removers (n) rˈɪmˈuːvəz (r i1 m uu1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically #3,641 [Add to Longdo]
远离[yuǎn lí, ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ,   /  ] removed from #5,301 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, ] remove; take away; withdraw #5,737 [Add to Longdo]
撤除[chè chú, ㄔㄜˋ ㄔㄨˊ,  ] remove #37,542 [Add to Longdo]
擦亮眼睛[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ,    ] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance #51,367 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
除く[のぞく, nozoku] (v5k, vt) to remove; to exclude; to except; (P) #2,124 [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
取る[とる, toru] (v5r, vt) (1) to take; to pick up; to harvest; to earn; to choose; (2) (See 盗る) to steal; (3) (See 摂る) to eat; to have (a meal); (4) (also written as 脱る) to remove (one's glasses, etc.); (5) to compete (in sumo, cards, etc.); to play; (P) #3,830 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
取れる[とれる, toreru] (v1, vi, vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1, 捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P) #13,130 [Add to Longdo]
取り除く(P);取除く[とりのぞく, torinozoku] (v5k, vt) to remove; to deinstall; to take away; to set apart; (P) #15,011 [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s, vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) #16,434 [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r, vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) #19,494 [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remove \Re*move"\ (r?-m??v"), v. t. [imp. & p. p. {Removed}
   (-m??vd"); p. pr. & vb. n. {Removing}.] [OF. removoir,
   remouvoir, L. removere, remotum; pref. re- re- + movere to
   move. See {Move}.]
   1. To move away from the position occupied; to cause to
    change place; to displace; as, to remove a building.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not remove thy neighbor's landmark.
                          --Deut. xix.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       When we had dined, to prevent the ladies' leaving
       us, I generally ordered the table to be removed.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to leave a person or thing; to cause to cease to
    be; to take away; hence, to banish; to destroy; to put an
    end to; to kill; as, to remove a disease. "King Richard
    thus removed." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To dismiss or discharge from office; as, the President
    removed many postmasters.
    [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {Remove}, v. i.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remove \Re*move"\, n.
   1. The act of removing; a removal.
    [1913 Webster]
 
       This place should be at once both school and
       university, not needing a remove to any other house
       of scholarship.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And drags at each remove a lengthening chain.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. The transfer of one's business, or of one's domestic
    belongings, from one location or dwelling house to
    another; -- in the United States usually called a move.
    [1913 Webster]
 
       It is an English proverb that three removes are as
       bad as a fire.            --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being removed. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is removed, as a dish removed from table to
    make room for something else.
    [1913 Webster]
 
   5. The distance or space through which anything is removed;
    interval; distance; stage; hence, a step or degree in any
    scale of gradation; specifically, a division in an English
    public school; as, the boy went up two removes last year.
    [1913 Webster]
 
       A freeholder is but one remove from a legislator.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. (Far.) The act of resetting a horse's shoe. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remove \Re*move"\ (r?-m??v"), v. i.
   To change place in any manner, or to make a change in place;
   to move or go from one residence, position, or place to
   another.
   [1913 Webster]
 
      Till Birnam wood remove to Dunsinane,
      I can not taint with fear.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: The verb remove, in some of its application, is
      synonymous with move, but not in all. Thus we do not
      apply remove to a mere change of posture, without a
      change of place or the seat of a thing. A man moves his
      head when he turns it, or his finger when he bends it,
      but he does not remove it. Remove usually or always
      denotes a change of place in a body, but we never apply
      it to a regular, continued course or motion. We never
      say the wind or water, or a ship, removes at a certain
      rate by the hour; but we say a ship was removed from
      one place in a harbor to another. Move is a generic
      term, including the sense of remove, which is more
      generally applied to a change from one station or
      permanent position, stand, or seat, to another station.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remove
   n 1: degree of figurative distance or separation; "just one
      remove from madness" or "it imitates at many removes a
      Shakespearean tragedy";
   v 1: remove something concrete, as by lifting, pushing, or
      taking off, or remove something abstract; "remove a
      threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from
      the table"; "take the gun from your pocket"; "This machine
      withdraws heat from the environment" [syn: {remove},
      {take}, {take away}, {withdraw}]
   2: remove from a position or an office
   3: dispose of; "Get rid of these old shoes!"; "The company got
     rid of all the dead wood" [syn: {get rid of}, {remove}]
   4: cause to leave; "The teacher took the children out of the
     classroom" [syn: {take out}, {move out}, {remove}]
   5: shift the position or location of, as for business, legal,
     educational, or military purposes; "He removed his children
     to the countryside"; "Remove the troops to the forest
     surrounding the city"; "remove a case to another court" [syn:
     {remove}, {transfer}]
   6: go away or leave; "He absented himself" [syn: {absent},
     {remove}]
   7: kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss
     ordered his enemies murdered" [syn: {murder}, {slay}, {hit},
     {dispatch}, {bump off}, {off}, {polish off}, {remove}]
   8: get rid of something abstract; "The death of her mother
     removed the last obstacle to their marriage"; "God takes away
     your sins" [syn: {remove}, {take away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top