ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

behaviour

B IH0 HH EY1 V Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behaviour-, *behaviour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behaviour(n) พฤติกรรม, See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที, Syn. conduct, manners, behavior
behavioural(adj) เกี่ยวกับพฤติกรรม, See also: เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, Syn. behavioral
behaviourism(n) ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (ทางจิตวิทยา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ, การกระทำตัว, พฤติกรรม, อาการ, ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม, เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
misbehaviour(มิส'บิเฮฟเวอะ) n. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misconduct

English-Thai: Nontri Dictionary
behaviour(n) ความประพฤติ, พฤติกรรม, พฤติการณ์, อาการ, การปฏิบัติ
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว, การประพฤติผิด, ความซุกซน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
behaviourพฤติกรรม, ความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
behaviour cognitive therapy; therapy, behavior cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
behaviour, administrativeพฤติกรรมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
behaviour, pattern ofแบบอย่างพฤติกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
behaviour, votingพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
behaviourismพฤติกรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behavioural scienceพฤติกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therefore we cannot be too guarded in our behaviour towards the undeserving of the other sex.ดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะ ระวังได้มากเกินไปในเรื่องความประพฤติ ในเรื่องที่สมควรได้รับของอีกเพศนึง Episode #1.5 (1995)
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition must be naturally bad.แล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ Episode #1.5 (1995)
But not to know mine, nor will such behaviour as this induce me to be explicit.แต่คุณไม่มีสิทธิ์รู้ของฉันหรือรู้ความประพฤติ ที่คุณพยายามชักจูงฉันให้แสดงออกมา Episode #1.6 (1995)
My behaviour at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence.ความประพฤติผมเวลานั้นไม่ควรให้อภัยเลย มันยากที่จะคิดถึงมันโดยปราศจากความรังเกียจ Episode #1.6 (1995)
I was hoping you'd let me apologize for my despicable behaviour earlierฉันหวังว่าคุณจะยอมให้ฉันขอโทษ ในเรื่องที่ฉันทำพฤติกรรมไม่ค่อยดีในตอนนั้นน่ะ 464 00: 31: 54, 500 Shrek 2 (2004)
I'm glad the house, furniture and roads are to your taste, and that Lady Catherine's behaviour is friendly and obliging.-ฉันดีใจนะ ที่เธอชอบเฟอร์นิเจอร์และถนนหนทาง -และการฎิบัติของเลดี้แคทเธอรีน ซึ่งเป็นมิตรและมีเมตตา Pride & Prejudice (2005)
How are we to decide what falls within the range of ethical behaviour and what...เราจะตัดสินยังไงว่าอะไรที่อยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม และอะไร... X-Men: The Last Stand (2006)
Afetr all one's behaviour have not been... as it might.ยังไงก็ตาม ท่าทีที่แสดงออกจะไม่.. เท่าที่ควรจะเป็น The Secret of Moonacre (2008)
I mean, God knows my own behaviour has been pretty weird lately.ผมหมายถึงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้พฤติกรรมของตัวเองได้รับการแปลกสวยเมื่อเร็ว ๆ นี้ Revolutionary Road (2008)
I could train that behaviour out of her in a week.ฉันฝึกพฤติกรรมให้เธอได้ ภายใน 1 สัปดาห์ The Gothowitz Deviation (2009)
It is the sort of cowardly behaviour you would expect from him.มันเป็นการแสดงความขี้ขลาด เจ้าจะต้องคอยดูท่าทีของเค้า Sweet Dreams (2009)
But his continuing erratic behaviour may lead many people to ask themselves, แต่พฤติกรรมผีเข้าผีออกของเขา อาจทำให้คนทบทวนว่า Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behaviourAnother event that has the same behaviour would also be fine. (computer)
behaviourHer behaviour toward me was a departure from the norm
behaviourIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
behaviourIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.
behaviourIt's also vital that I make people want to understand the real me! My forward behaviour is one way I try to do this!
behaviour"Look! Thanks to you I'm getting dumped all the time." "Oh? Isn't it just because of your everyday behaviour?"
behaviourThat kind of behaviour affects your honour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤติกรรม(n) behaviour, See also: conduct, action, demeanor, Syn. ความประพฤติ, Example: คนใกล้ชิดของหมอเปรม 2 คน เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย, Thai Definition: การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า
พฤติการณ์(n) behaviour, See also: conduct, action, demeanor, Syn. ความประพฤติ, การกระทำ, การปฏิบัติ, Example: ตำรวจใช้เวลาติดตามเฝ้าดูพฤติการณ์ของผู้ต้องหารายนี้อยู่นาน จึงมั่นใจว่าเป็นฆาตกรตัวจริง, Thai Definition: สิ่งที่คนๆ หนึ่งทำไป, Notes: (สันสกฤต)
วัต(n) behaviour, See also: conduct, Syn. ความประพฤติ, การประพฤติ, การปฏิบัติ
สมาจาร(n) good conduct, See also: behaviour, manners, right behaviour, Thai Definition: ความประพฤติที่ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กิริยา(n) manners, See also: behaviour, behavior, act, deportment, Syn. การกระทำ, ความประพฤติ, มารยาท, อาการ, Example: โรงเรียนคัดเลือกผู้ที่มีกริยาเรียบร้อยเข้าประกวด, Notes: (บาลี)
กิริยาอาการ(n) conduct, See also: behaviour, behavior, act, manners, Example: เลขานุการมีกิริยาอาการไม่พอใจในคำพูดของเจ้านาย
ความประพฤติ(n) behaviour, See also: behavior, manners, conduct, act, Syn. การกระทำ, การปฏิบัติตน, การทำตน, Example: ความประพฤติของเด็กวัยรุ่นดูขัดตาคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทย
จริต(n) conduct, See also: behaviour, manners, Syn. ความประพฤติ, กิริยามารยาท, Example: เด็กคนนี้แกคงถูกสอนให้มีมารยาท มีจริตเข้ากับสังคมได้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [ f ]
จริต[jarit] (n) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit  FR: conduite [ f ] ; manières [ fpl ] ; comportement [ m ]
จริยา[jariyā] (n) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality  FR: conduite [ f ] ; comportement [ m ] ; moralité [ f ]
จริยธรรม[jariyatham] (n) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness  FR: éthique [ f ] ; moralité [ f ]
การปรับพฤติกรรม[kān prap phreuttikam] (n, exp) EN: behaviour modification = behavior modification (Am.)
การวางตัว[kān wāngtūa] (n) EN: behaviour = behavior (Am.)  FR: comportement [ m ]
ความประพฤติ[khwām praphreut] (n) EN: behaviour ; conduct ; deal
กิริยา[kiriyā] (n) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment  FR: savoir-vivre [ m ] ; politesse [ f ]
ลัทธิพฤติกรรม[latthi phreuttikam] (n) EN: behaviourism  FR: béhaviorisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEHAVIOUR B IH0 HH EY1 V Y ER0
BEHAVIOURS B IH0 HH EY1 V Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
behaviour (n) bˈɪhˈɛɪvɪəʳr (b i1 h ei1 v i@ r)
behaviourism (n) bˈɪhˈɛɪvɪəʳrɪzəm (b i1 h ei1 v i@ r i z @ m)
behaviourist (n) bˈɪhˈɛɪvɪəʳrɪst (b i1 h ei1 v i@ r i s t)
behaviourists (n) bˈɪhˈɛɪvɪəʳrɪsts (b i1 h ei1 v i@ r i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhaltenstherapie { f }behaviour therapy [ Br. ]; behavior therapy [ Am. ] [Add to Longdo]
Fahrverhalten { n }behaviour (road); handling; ride comfort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行い(io)(P);行ない[おこない, okonai] (n) deed; act; action; conduct; behavior; behaviour; asceticism; (P) #944 [Add to Longdo]
行動[こうどう, koudou] (n, vs, adj-no) action; conduct; behaviour; behavior; mobilization; mobilisation; (P) #982 [Add to Longdo]
態度[たいど, taido] (n, adj-no) attitude; manner; behaviour; (P) #3,566 [Add to Longdo]
動作[どうさ, dousa] (n, vs) action; movements; motions; bearing; behaviour; behavior; execution; actuation; operation; manners; (P) #3,912 [Add to Longdo]
振り(P);風[ふり, furi] (n, ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf, ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P) #5,704 [Add to Longdo]
振る舞い(P);振舞い;振るまい;振舞[ふるまい, furumai] (n) behavior; behaviour; conduct; (P) #11,827 [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n, vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) #12,470 [Add to Longdo]
挙動[きょどう, kyodou] (n, vs) conduct; behavior; behaviour #18,634 [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[bareru (P); bare ru] (v1, vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
振舞い試験[ふるまいしけん, furumaishiken] behaviour tests [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behaviour
   n 1: the action or reaction of something (as a machine or
      substance) under specified circumstances; "the behavior of
      small particles can be studied in experiments" [syn:
      {behavior}, {behaviour}]
   2: (behavioral attributes) the way a person behaves toward other
     people [syn: {demeanor}, {demeanour}, {behavior},
     {behaviour}, {conduct}, {deportment}]
   3: (psychology) the aggregate of the responses or reactions or
     movements made by an organism in any situation [syn:
     {behavior}, {behaviour}]
   4: manner of acting or controlling yourself [syn: {behavior},
     {behaviour}, {conduct}, {doings}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top